Search form

Lúkkaa 17

Yéesu nakoh kibayaloh baakaaꞌ na kigëm

(Mëccëe 18: 21-22; Marka 9: 42)

1Yéesu woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:

- Iñaa ekan ɓoꞌ ga kitum baakaaꞌ ñakanndii, wayee massa ɓaa iñaama koorohan gariɗa! 2Kipoku atoh wiyaak ga koonaa ya jafu ga giiyaa, kërí gën gari loo ya tah bi jíinoo ga tuꞌoomaatii tii keen ga baakaaꞌ. 3Kon watukat haffúu!

Binaa mbokfu tooñaa, ñaraari ee binaa ya récukkanaa, bayalaari. 4Binaa ya tooñnjaa waas ciyitnakanak ga bes wíinoo ee kotaa en ɓéeɓ ya hayyaa kiwoꞌ an: «Mi récukinka», leenaa bayalaari.

5Apotaaꞌcaa Yéesu woꞌussa Haꞌmudii an:

- Ɓaataaríi ngëm.

6Haꞌmudii woꞌꞌa an:

- Binaa ɗú laakee ngëmaa hín na kowu fúdan dogaa, eneenaa ɗú hay kimín kiwoꞌ kedikkii kii an: «Ɗofuka, fu yípuknee ga giiyaa!» ee eneenaa ka tum iñaa ɗú woꞌɗa.

Iñaa súrga jom kitumɗa

7Yéesu woꞌsissa an:

- Ɓii yiida garúu, binaa ya laak súrgaa línɗiri wala yaa níiꞌɗiri, ee súrgaa meyoh yooncaanaa ya woꞌꞌi an: «Deeya, fu yuŋ kiñam»? 8Man ya namiri kiwoꞌ an: «Tíkɗaaroo cuuníin, fu pëkíruk, fu tumiꞌtoo mi ñam, mi an, bi mi lëehíraa fu ga kihaffu, fu han kiñam, fu an.» 9Haꞌ-kaadaa laakɗin súrgaagari gërëm ndaga daa ya tum iñaa en lëgëyciɗane? 10Ɗú ɓan, binaa ɗú tum iñaa en lëgëyyúuɗanaa, leenaa woꞌat an: «Ɗí ɓisúrga doŋ, ɗí tum iñaa ɗí jomee kitumɗa.»

Yéesu wëkíꞌta ɓoꞌ ɓidaaŋkaah ɓaa gaanaꞌin

11Lakanaa Yéesu enee na kiƴah Yéerúsaleem, ya koorohha díkaanti gohaa Samaríi na waa Gëlílée. 12Daa ya enee na kiꞌaas ga dëk-kaw wíinoo daamaɗa, laakka ɓoꞌ ɓidaaŋkaah ɓaa gaanaꞌin, hayussa ga fíkíici. Ɓa ceella palah+ . 13Ɓa ɓaa woꞌꞌi didóolíꞌ an:

- Yéesu, kiyaakii, yërëmaaríi!

14Daa Yéesu hoteeɓa, woꞌꞌaɓa an:

- Karat, ɗú teewohnee haffúu ga sarahohcaa+ .

Ga wii ɓa en na kiƴahɗa, ɓa wakka ga waas. 15Yíinoo gaɓa, daa ya hotee an ya wakin, ya yaa ɓoyuk ga kotcaagari, yaa ndam Kooh didóolíꞌ. 16Ya keennda ga kotcaa Yéesu, yíppa púkaa kakay, yaa gërëm Yéesu. Ɓaa yaama dëkee kúlkaa Samaríi. 17Yéesu woꞌꞌari an:

- Enndii ɓidaaŋkaahɓaa ɓéeɓɓa ɓërí wak hanaa? Haa ɓiyitnanikiisɓaa ɓíinoo ɓada? 18Ɗal ɓii yii ee enndii yaawúuꞌɗanaa, laakkii yíinoo gaɓa yaa ɓoyuk kigërëm Kooh!

19Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌa ɓaa an:

- Kolka fu ƴee, ngëmumgaraa músalinndaa.

Iñii laakan binaa Kowukii ɓii haysisaa

(Mëccëe 24: 23-28,36-41)

20Fërísiyeeŋcaa meekissa Yéesu besaa Nguurii Kooh ƴah kihayɗa. Yéesu taassaɓa an:

- Nguurii Kooh ƴahhii kihay fodii iñaa ɓaa en ɓéeɓ hotan wa hayi, bi leꞌ. 21Ken woꞌanndii an: «Malkat, weema!» wala «Wa wúunee!» ndaga ínohat an Nguurii Kooh wii ga leeloorúu.

22Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:

- Bes hay kihay, ɗú hay kiwaaꞌ kimaasoh luu enan bes wíinoo ga bescaa hayaa Kowukii ɓii, wayee ɗú maasohanndiiwa. 23Ee ɗú hay kiwoꞌu an: «Ya yaa dúunee wala ya yii dii!». Kaa karat ee kaa foolat da. 24Ndaga fodii dii melic eni tareet, léeríꞌ asamaan, aboh ɓakii wii, top ga ɓakaa wíinoowaaɗa, Kowukii ɓii madan ɗa bëríinaa ya haysanaa. 25Wayee Kowukii ɓii jom kiɗeɓ kison hen paaƴ, ee ya sagu ga ɓuwii wati. 26Iñaa laakee ga jamaanaa Noweeɗa hay kilaaksis fodaama ga jamaanii hayii Kowukii ɓii. 27Ɓuwaa ensee ga kiñam na kiꞌan, kipañ na kipajuk bi ga besaa bëríi Nowee aasoh ga gaal-giiyaa wiyaakwaaɗa: Kooh hannda kitoɓ músú miyewin, ma taakka ga kakayfii tóoh bi onnda ɓéeɓ. 28Fodaama ɓan, ƴah kiman na iñaa hewee ga jamaanaa Lotɗa: ɓuwaa ensee ga kiñam na kiꞌan, kilom na kitoon, kilín na kitawah. 29Wayee besaa bëríi Lot meƴ dëkaa Sodomɗa, Kooh toɓpa kiwii na atohcaa tamin ga ɗook dëkaa, tëkíꞌtaɓa ɓéeɓɓa. 30Iñaa manɗa yërí laakan bëríinaa Kowukii ɓii teewukohsisan ga ɓuwiiɗa.

31Besaa bëríi, ɓaa fu en ga ɗook cakaraa+ túuyaagaraa ee fu laak yen ga ɗuuƴ túuyaanaa, kaa yoosuk kiɓeɓneeca. Fodaama ɓan ɓaa fu en na kilëgëy ga yooncaanaa, kaa ɓoyuk kaan. 32Níindísukat iñaa dalee ɓeti Lotɗa+ ! 33Ɓaa fu heel kisom kipesfunaa, fu hayka kiñak, wayee ɓaa fu ñakkanaa, fu hayka kilaas. 34Mi woꞌꞌúuka, wekaa bëríi, ɓoꞌ ɓanak ɓaa bok fayaaŋ: yíinoo hay kiɓewu, yíinooyaa foñu. 35En ɓeti ɓanak ɓaa bok kiꞌoꞌ: yíinoo hay kiɓewu, yíinooyaa foñu. [ 36]+

37Tëelíbéecaa meekissari an:

- Haꞌmudii, iñaama ƴah gada kilaakoh?

Yéesu taassaɓa an:

- Daa mídi enoh, daama ɓan suulcaa hídohsan da.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index