Search form

Lúkkaa 19

Yéesu aassa kaan Sakee

1Yéesu aassa Yéríkóo, ya koorohha ɗuuƴ teeraa yaa ƴah. 2Laakeera daama ɓaa teeku Sakee, yërí kuliyukee ga juuticaa, ee ya laakeera alal wiyewin. 3Ya heella kihot ɓaa en Yéesuɗa, ya mínndiika ga mbooloomaa ndaga ya enee ɓoꞌ yilohoƴ. 4Fodaama ya foolla, kuliyukka ga fíkíi, lappa ga kedik kiyaak, en ɗanaa ya hot Yéesu ndaga ya jomee kikooroh daama. 5Ga waa Yéesu hayya bi leꞌꞌa daama, ya taaginukka, woꞌꞌari an:

- Sakee, yoosuka gaaw, ndaga wati mi ƴah kidal ga kaanfu.

6Sakee gaawwa kiyoosuk, safaꞌta lool ga kiꞌek Yéesu kaanci. 7Wayee ɓéeɓ ɓuwaa hotee iñaamaɗa ɓaa jambat an:

- Malkat, Yéesu kaꞌ kisagacuknee ga kaan ɓaa júɓpii!

8Sakee nak kolukka, woꞌꞌa Haꞌmudii an:

- Haꞌmudii, malka, mi hay kiwaroh nduulcii ɓakii alaliigoo wíinoowii, ee en lakanaa mi ɗúkeera ɓoꞌ mi ñammba hëelíscinaa, mi hayyi kiꞌík iñaa hín ɗa waas cinikiis.

9Yéesu woꞌꞌa gari an:

- Ɓu-kaanfii fii músaluunun wati, ndaga ɓii yii ɓan kucaasamun Abaraham. 10En kiꞌenaa, Kowukii ɓii hay dii kiɓay na kimúsal ɓuwii múuƴɗa.

Liiwukaa woꞌ ga loo súrgacaa buuraa foñɗee kopaꞌɗa

(Mëccëe 25: 14-30)

11Yéesu woꞌissa na ɓuwaa súkúrukee woꞌeencaamaɗa. Lak ya deeyin Yéerúsaleem ee ɓaa en ɓéeɓ foogee an Nguuraa Kooh ƴah kiyoosuk ga wahtaamaa. 12Yéesu liiwukkaɓa, dallaɓa kiwoꞌ an:

- Enee ɓoꞌ yilëekíꞌ-teek, ya enee na kiƴah kiɓaaɓ ga kúl kiꞌúsaayíꞌ, kifalu buuꞌ daama. Lëehíraa, ya ɓoyuk kúlɓa. 13Balaa ya karaa, ya ɓayya ga súrgacaagari ɓidaaŋkaah, ya warohhaɓa hanjaꞌ-wúrúus cidaaŋkaah, yaa en ɓéeɓ wíinoo, ya woꞌꞌaɓa an: «Lëgëyat ga koparum bi ga daa mi hayan.» 14Wayee ɓu-kúlkaagari waaꞌséeríi gari kihot, ɓa wossa ɓiɓoꞌ ga fenooci, kiwoꞌ an: «Ɗí waaꞌtii ɓuum yuma buuꞌ.» 15Wayee ya falussa buuꞌ, ya ɓoyukka kúlɓa. Ya ɓaylukka súrgacaa ya foñɗee kopaꞌɗa, kiꞌínoh yaa en ɓéeɓ iñaa ya laakɗa. 16Yaa ɗeɓ kihayɗa woꞌꞌa an: «Kiyaakii, hanjaꞌ-wúrúusaa fu ereerooɗa, límin cidaaŋkaah ciliis.» 17Buuraa woꞌꞌari an: «Waaw guureway, waa fu enin goꞌ ga iñaa yewinndii, mi hayyaa kiꞌeꞌ fu kuliyuk ga teeru cidaaŋkaah.» 18Lëehíꞌta yukanakyaa hayya, woꞌꞌa an: «Kiyaakii, hanjaꞌ-wúrúusaa fu ereerooɗa límin ciyëtúus.» Buuraa woꞌꞌa yaama an: 19«Fu ɓan mi hayyaa kiꞌeꞌ fu kuliyuk ga teeru ciyëtúus.» 20Lëehíꞌta, súrga yiliis hayya, woꞌꞌa an: «Kiyaakii, hanjaꞌ-wúrúusiigaraa wee, mi loyeewa hen ga líil, mi ɗaakka. 21Mi niikeeraa hen ndaga fu ɓoꞌ yisúwíꞌ ga keeñ, fu ɓewi iñaa fu faanndii ee fu píiki iñaa fu sokkii.» 22Buuraa woꞌꞌari an: «Súrgii yibóníꞌyii, mi hayyaa kiꞌattiꞌ ga woꞌeenciigaraa. Fu ínoheera an mi súwin ga keeñ, mi ɓewi iñaa mi faanndii, mi píiki iñaa mi sokkii. 23Kon iñii tah ya fu wútírohiꞌtiiroo hëelísiigoo? Eneenaa mi ɓoyukaa, mi mínwa kilaas na iñaa wa límɗa.» 24Lëehíꞌta ya woꞌꞌa ɓuwaa enee daamaɗa an: «Teꞌat hanjaꞌ-wúrúusumgari, ɗú eꞌwa yum ɓay cidaaŋkaahcumɗa.» 25Ɓuwaa woꞌꞌari an: «Kiyaakii, man ya yii na hanjaꞌ-wúrúus cidaaŋkaah.» 26Ya taassa an: «Mi woꞌꞌúuka, ɓaa laakin hay kiɓaatɗu, wayee ɓaa laakoo, kiꞌiñkaa ya ɓayɗa sah hay kiteꞌu. 27Ee nak ɓuwii sagohee naroo ee waaꞌséeríi mi en buuꞌɓaɗa, haydohatɓa dii, ɗú apɓa ga fíkíiroo.»

Yéesu aassa Yéerúsaleem na ndam wiyaak

(Mëccëe 21: 1-11; Marka 11: 1-11; Saŋ 12: 12-19)

28Ga waa Yéesu woꞌꞌa fodaama, ya kuliyukka ga fíkíi mbooloomaa kiƴah Yéerúsaleem. 29Ga waa ya deeƴca dëkaa Betfasee na waa Bétaníi ga ɓak tëgëlaa woꞌu tëgëlaa Ólíwíyéecaaɗa, ya wossa ɓanak ga tëelíbéecaagari, ya woꞌꞌaɓa an:

30- Karat dëk-kawum ga fíkíirúuɗa.

Binaa ɗú leꞌ danaa, ɗú hay da kilaak

cúmbúꞌ-baamaa pokuunun, ee ken

mosoori kilap. Pëkísatti, ɗú haydohhi dii.

31Ee binaa ɓoꞌ meekissúu an: «Ɗú

pëkísohhi ya?» Taasatti an: «Haꞌmudii

yërí laak sooli ga.»

32Ɓuwaa wosseeɗa karussa, ɓa laakka da tóoh fodaa daa Yéesu woꞌeeɓakaɗa. 33Lakanaa ɓa ɓaa pëkís cúmbúꞌ-baamaa, haꞌmuncaa woꞌussaɓa an:

- Ɗú pëkísoh cúmbúrii ya?

34Ɓa taassa an:

- Haꞌmudii laak sooli ga.

35Waa ennda ɗa, ɓa haydohiꞌta Yéesu cúmbúraa, ɓa laꞌta paltucaagaɓa ga ɗook cúmbúraa, ɓa lëpíꞌta Yéesu ga. 36Ga daa ya enee na kiƴahɗa, ɓuwaa ɓaa laꞌ paltucaagaɓa ga ɗook waasaa. 37Ga wii ɓa yoosuk írkísaa tëgëlaa Ólíwíyéecaa bi ɓa ɓaa deeƴ Yéerúsaleemɗa, iñaa en tëelíbée tóoh yaa kañ Kooh didóolíꞌ, na keeñ wisóosíꞌ ndaga tóoh kíntaancaa ɓa hot Yéesu tumɗa. 38Ɓa ɓaa woꞌ an: «Haꞌmudii barkeelat buurii hay ga teekiigariɗa! Jam laakat ga ɗook-Kooh ee ndam aawat ga Yaa ga ɗookaa-ɗookɗa!»

39Laakka Fërísiyeeŋcaa ensee ga mbooloomaa, woꞌussa Yéesu an:

- Jëgírohii, ɗekohɗaa tëelíbéeciigaraa.

40Yéesu taassaɓa an:

- Mi woꞌꞌúuka, binaa ɓa ɗekohaa, atohcii cërí ƴah kitum coow!

Yéesu yaa kodukiꞌ ɓu-Yéerúsaleem

41Ga waa Yéesu hayya bi deeƴca teeraa Yéerúsaleem, ee ya tíkka kuhasci gawa, ya yaa kodukiꞌ ɓu-dëkaa 42an:

- Ɗú ɓan, enee an sah ɗú ínohee wati iñii mínndúu kiꞌon jamɗanaa! Wayee diima deŋ, iñaama ɗaakukin ga hasciigarúu, ɗú mínoori kihot. 43Ndaga bessúu waa hay, waa ɓuwii sagoh narúuɗa gúranndúu, ɓa gekkúu, ɓa sooŋngúu ga ɓakaa en ɓéeɓ. 44Ɓa hayyúu kiɗúbíꞌ, ɗú na dëkumgarúu, ɓa foñɗoorúu sah atoh wíinoo waa tíkuk ga mooroomwa, ndaga jamaanii Kooh hayyúu kiɓaaɓɗa, ɗú ínohhiiwa!

Yéesu ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh

(Mëccëe 21: 12-17; Marka 11: 15-19; Saŋ 2: 13-22)

45Yéesu aassa Kaanfaa Kooh ee ya yaa kaal toonohcaa en daamaɗa, 46ya woꞌꞌaɓa an:

- Bídu ga Këyítfaa Kooh an: «Kaanndoo ƴah kiꞌen kaanfaa kíimohohsan Kooh.» Wayee ɗú, ɗú tumfa ɗaakkaaꞌ lok.

47Yéesu enee ga kijëgíroh besaa en ɓéeɓ ga Kaanfaa Kooh. Ɓuwaa kuliyuk ga sarahohcaaɗa, jëgíroh-waascaa, bi ga ɓuwaa ɓiyaakɓaa ga dëkaaɗa heelseeri kiꞌap. 48Wayee ɓa hotéeríi daa ɓa tuman, ndaga daa ɓuwaa ɓéeɓ líksee helɓa ga Yéesu, ɓa ɓaa súkúrukkiɗa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index