Search form

Lúkkaa 2

Kilímukkaa Yéesu ga Betleeꞌem

(Mëccëe 1: 18-25)

1Ga waama, buuraa yiyaakyaa woꞌu Ógís nakohha an ɓuwaa en ga kúlkaagari tóohɗa, ɓa bídukat bi ya ínoh ga daa ɓa hínɗa. 2Bídukaama wërí ɗeɓ kilaak ee wa enee ga waa Kíríñús nguurukee ga gohaa Síríiɗa. 3Ɓaa en ɓéeɓ yaa ƴah kibíduknee ga teeraa ya meyohɗa.

4Yoseef ɓan ɓeɓkohha ga teeraa Nasareet ga gohaa Gëlílée, ya yaa ƴah Betleeꞌem, teeraa buuꞌ Dëwít límohuɗa, ga gohaa Yúudée. Iñaa tahkaɗa, ya Yoseef, ya bok ga níilaa buuꞌ Dëwít. 5Ya kaꞌta daama kibíduknee, ya taammba na jowujaagari, Mariyaama, lak na look. 6Wahtaa Mariyaama jomee kilaak kowuɗa leꞌꞌa lak ɓa ɓaa ga Betleeꞌem. 7Ya laakka kowu kiƴaal, ennda saawaagari. Ya múulla kuliiꞌkaa, faanndaja ga ɗuuƴ mbalka ndaga lak ga daa ɓuwaa yuŋɗusee ga kaancaaɗa líifin, ee ɓa laakéeríi daa ɓa enan.

Malaakaa yéegalla níirohcaa

8Ga ëgíraama, laakeera níirohcaa neehsee ga yopcaa. 9Laakka malaakaa Kooh meƴ gaɓa. Ndamaa Kooh yoosukka ga ɗookɓa, ennda fodii melic, wíillaɓa. Ɓa tíitta tír. 10Wayee malaakaa woꞌꞌaɓa an:

- Kaa niikat, ndaga mi haydohiꞌtúu Hewhew wijófíꞌ waa ƴah kiꞌen neɓlaat ga ɓuwii ɓéeɓɓa: 11wati+ , ga teeraa buuꞌ Dëwít límohuɗa, laakin Músalkaataa límukiꞌtúu, yërí en Kiristaanii, Haꞌmudii. 12Ee ɗú ínohsohanndi ga mandargii wii: ɗú hay kilaak daama kuliiꞌkaa múuluunun, faanu ga ɗuuƴ mbalka.

13Ga ɗekataama, laakka malaaka ɓiyewin ɓaa meyoh ɗook hayussa ga yaama, ɓa taammba ɓéeɓɓa, ɓaa kañ Kooh anee:

14«Ndam aawat ga Kooh ga ɗookaa-ɗook, ee ga kakay jamaagari enat na ɓuwaa ya tanɗa!»

Níirohcaa karussa Betleeꞌem

15Waa ennda ɗa, malaakacaa tagohussa na níirohcaa, ɓaa ɓoyuk ɗook-Kooh. Níirohcaa ɓaa woꞌ ga díkaantiɓa an:

- Ɗu ƴahat kon bi ga Betleeꞌem, ɗu hot iñaa laak daama ee Haꞌmudii, hayeeruuka kiyéegalɗa.

16Ɓa gaawwa da kikaꞌ, laakussa Mariyaama na Yoseef daama ee kuliiꞌkaa faanuunun ga mbalkaa. 17Waa ɓa hottaja, ɓa hannda kiɓéestíꞌ iñaa malaakaa woꞌeeɓa aaw ga kuꞌoomaakaaɗa. 18Ɓéeɓ ɓuwaa kelohsee iñaa níirohcaa ɓéestíꞌseeɗa, jaahliꞌussa ga. 19Mariyaama nak ammba iñcaama tóoh ga helaagari ee ya yaa halaat ga. 20Lëehíꞌta níirohcaa ɓoƴkussa yopcaa, ɓaa ndam Kooh, ɓaa kañnji ndaga iñaa ɓa kelohɗa, na iñaa ɓa hotɗa. Iñcaama tóoh laakee fodaa daa malaakaa woꞌeeɓakaɗa.

Yéesu ɓayussa ga teekaagari

21Waa kuꞌoomaakaa límussa bi laakka bes ciyitnakaahay, ja gúrussa, ɓa eꞌtari teekaa Yéesu. Teekaa waama wërí malaakaa erohee lak Mariyaama enndii na look duum.

Yéesu teewohsuneera ga Kaanfaa Kooh

22Besaa kisétíꞌsirukkaa+ Mariyaama leꞌꞌa fodaa daa Waasaa Móyíis nakohkaɗa, Yoseef nari ɓayussa kuꞌoomaakaa teeraa Yéerúsaleem ga Kaanfaa Kooh, kiteewohhi ga Haꞌmudii; 23ndaga bídu ga Waasaa Haꞌmudii, an: «Kowu kisaaw kiƴaal kaa límu ɓéeɓ faanɗusat Kooh.» 24Ɓa tummba sarah ɓan fodaa iñaa Waasaama nakohɗa: «Hoꞌ-mbarfat ɓanak wala hoꞌ-húul ɓanak ɓiƴín.»

25Laakeera waama ga Yéerúsaleem, ɓaa teeku Simewoŋ. Ɓaa yaama júweera ee kelohɗeera Kooh ee ya sekee ɓaa ƴah kihay kinaas coonucaa ɓu-Isarayeelɗa. Helaa yiselaꞌíꞌyaa taabee nari 26ee ya ínohlukoheerari ga heeƴ an ya kaanoo ee ya hottii Kiristaanaa Haꞌmudii, wosohɗa. 27Helaa yiselaꞌíꞌyaa ɓayyari bi ga Kaanfaa Kooh, hídohha lak paam Yéesu na eeci haydohuununndi daama kitum iñaa Waasaa nakoh gariɗa. 28Simewoŋ ɓeɓpari ga yahcaagari, ya yaa kañ Kooh an:

29- Cic Kooh, diima iñaa fu dígoheeɗa laakin. Fu mínin kiꞌíis súrgiigaraa ya kaan na jam.

30Ndaga mi hotin na tuhastiigoo kimúckii meyoh garaaɗa,

31ee kimúckiima, fu waayukka ga fíkíi ɓuwii ɓéeɓɓa:

32Kërí en leeꞌlaataa tahanndaa kiꞌínohuk ga ɓuwii ga ëldúnaɗa tóoh, ee kërí onan ndam ɓu-kaanfu, Isarayeel.

33Paam Yéesu na eew Yéesu jaahliꞌussa ga iñaa Simewoŋ woꞌee ga oomaanaaɗa. 34Simewoŋ barkeellaɓa, woꞌꞌa Mariyaama eew Yéesu an:

- Malka, ɓii yii hay kitah ɓiɓoꞌ ɓiyewin ga Isarayeel sooyu ga fíkíi Kooh ee ɓoꞌ ɓiyewin hay kimúcu. Ya hay kiꞌen mandargaa Kooh teewoh ee ya hay kisagu ga ɗuuƴ ɓuwii. 35Ee fodaama, ya hay kiméyíꞌ halaatcaa ɗaakuk ga keeñcaa ɓiɓoꞌ ɓiyewin. Fu nak, Mariyaama, fu hay kilaak mesiklaat ciyaak ga keeñfu bi man na jípíl maaŋngaa.

36Laakeera ɓan sëldíiga-Kooh yiɓeti, yaa teeku Aana. Paamci teeksee Fanuwel ee bok ga níilaa ɓu-kaan Aseeꞌ. Ya yaꞌɓuꞌeera lool. Ya enin tíkíis tiyitnatanak na ƴaalaa ya pajukee gari ga kiꞌoomaa-jowuciɗa. 37Lëehíꞌta, waa ƴaalaa kaannda, ya pajukissii. Ya tessa ɗa bi ga tíkíistaa tidaaŋkaah-yitnataahay na tinikiistaa ya laakɗa. Aana tagohéeríi Kaanfaa Kooh. Wekoo nohoo, ya enee ga kijaamuk Kooh: ya oori, ya kíimi Kooh. 38Daa ya hídukohee ga iñaama, ya yaa gërëm Kooh ga kuꞌoomaakaa. Ee ya yaa ɓéestírukoh kuꞌoomaakaa ga ɓéeɓ ɓuwaa seku daa Kooh laasohan ɓu-Yéerúsaleemɗa.

Paam Yéesu na eeci ɓoƴkussa Nasareet

39Paam Yéesu na eew Yéesu mëtírussa kitum iñcaa Waasaa Haꞌmudii, nakohɗa, lëehíꞌta ɓa sooffa Nasareet, teeraa ɓa dëkohɗa ga gohaa Gëlílée. 40Kuꞌoomaakaa nak, jaa yak, jaa wëñ kilaak hel, ja jaa yewin hamham ee jaa neɓloh Kooh.

Yéesu han kiꞌaas Kaanfaa Kooh

41Kíiskaa en ɓéeɓ, paam Yéesu na eew Yéesu daansee kikaru Yéerúsaleem ga feetaa Paak. 42Ga waa Yéesu laakka tíkíis tidaaŋkaah na tanak, ɓa kaꞌta nari feetaa fodaa daa baahaa nakohkaɗa. 43Ga waa feetaa leehha, ɓa ɓaa ɓoyuk, wayee Yéesu, kuꞌoomaa-ƴaalkaa, tessa ga Yéerúsaleem ee paamci na eeci ínohussii dara ga. 44Ɓa tíinnda iñaa hín na noh-noh wíinoo ee ɓa fooŋnga rek an Yéesu yii ga ɗuuƴ ɓuwii ɓa taam naɓaɗa. Lëehíꞌta ɓa ɓaa en ga kiraassi ga ɗuuƴ ɓuwaa bokoh naɓaɗa na ɓuwaa ɓa ínohɗa. 45Wayee ɓa hottiiri. Ɓa ɓoyukka kon kiraassi bi ga Yéerúsaleem. 46Ga besaa wukaahaywaa, ɓa hottari ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh: ya yugin ga leeloo jëgíroh yaawúuꞌcaa, ya yaa súkúrukɓa ee ya yaa meekisɓa. 47Ɓéeɓ ɓuwaa súkúrukseeriɗa lëƴseera ga kiñaañkaagari na iñcaa ya taaseeɓaɗa. 48Paamci na eeci hotussi hen, ɓa waaruꞌꞌa; eeci meekissari an:

- Kowuroo, iñii tah ya fu tummbíi iñii yii? Mi na paapu ɗí jaahliꞌeera lool ga dii ɗí eneeraa na kiraasɗa.

49Ya loffaɓa an:

- Ɗú raaseeroo doo ya? Ɗú ínohéeríi an mi jom kiꞌen ga kaanfii Paammboo hene?

50Wayee ɓa ínohhii iñaa ya waareeɓa kiwoꞌɗa. 51Lëehíꞌta Yéesu sooffa naɓa Nasareet ee ya yaa kelohiꞌɓa. Eeci ammba iñcaama tóoh ga helaagari ee ya yaa halaat ga. 52Yéesu nak yaa en yaak, hamhamaagari waa ɓaatuk, ee ya yaa wëñ kineɓloh Kooh na ɓuwaa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index