Search form

Lúkkaa 20

Yéesu meekisohussa ɓaa onndi sañsañɗa

(Mëccëe 21: 23-37; Marka 11: 27-33)

1Laakka bes, ga daa Yéesu enee na kijëgíꞌ ɓuwaa ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh, na kiyéegaloh Hewhewaa winéwíꞌwaaɗa, sarahohcaa ɓiyaakɓaa na jëgíroh-waascaa, na yaakcaa hayussa, 2ɓa meekissari an:

- Woꞌaaríi iñcum fu tumɗa fu aƴca ga ɓa? Ɓii onndaaca kitum ɓa?

3Yéesu taassaɓa an:

- Mi ɓan, mi hayyúu kimeekis yen yíinoo. Woꞌattoo: 4Bëtísaa Saŋ tumeeɗa, meyohee ga Kooh wala ga ɓoꞌ-súusúus?

5Wayee ɓa ɓaa woꞌ ga díkaantiɓa an:

- Binaa ɗu taas an: «Meyohee ga Koohaa», ya hayyuu kilof an: «Iñii tah ya ɗú gëmmbii ga Saŋ?» 6Ee ɗu woꞌ an: «Meyohee ga ɓoꞌ-súusúusaa», ɓuwii ɓéeɓɓa hayyuu kitapisoh na atoh bi ɗu kaan ndaga wóorinɓa an Saŋ enee sëldíiga-Kooh. 7Ɓa taassari an:

- Ɗí ínohoo ɓaa wa meyohee gariɗa.

8Yéesu loffaɓa an:

- Kon baanaa, mi ɓan, mi woꞌanndiirúu iñcii mi tumɗa ati mi aƴca gaɓa.

Liiwukaa woꞌ ga loo línoh biiñcaa ɓisóotíꞌɓaa

(Mëccëe 21: 33-46; Marka 12: 1-12)

9Lëehíꞌta, Yéesu yaa liiwuk ɓuwaa anee:

- Enee ɓoꞌ, yíppa tedik-reseŋ ga yoonci. Ya ɓeɓpa ɓilínoh, sassaɓa kilëgëy yoonaa. Ya kaꞌta kiɓaaɓ iñaa maañin ga ín. 10Ga waa yoonaa lúunɗa, ya wossa súrga ga línohcaa ɓa eꞌti ɓakci ga iñaa yoonaa meƴdohɗa. Wayee línohcaa feekussa súrgaa, kaalussari yah ɓuucuuc. 11Haꞌ-yoonaa wosissa súrga yiliis. Yaama ɓan, línohcaa feekussari, ɓasussari, kaalussari yah ɓuucuuc. 12Ya wossissa súrga yukaahay; yaama ɓan, ɓa gaañsohhari, jafussari ga fooh. 13Haꞌ-yoonaa woꞌꞌa ga helci an: «Moo, mi tuman na? Hanaa mi wosan kowukiigoo mi keeñukɗa, heƴna ɓa hayyi kiꞌon céeꞌ.» 14Wayee ga waa línohcaa hotussa kowukaa kaa hay, ɓa ɓaa woꞌ ga díkaantiɓa an: «Yii jom kilamɗa yeema hayi; ɗu apatti, en ɗanaa ɗu lam yoonaa.» 15Ɓa meƴdohhari yoonaa, ɓa appari.

Yéesu meekissaɓa an:

- Haa haꞌ-yoonaa tuman ɓuwaama na? 16Ya hay kihay, ya ap línohcaa, ya ek ɓiɓoꞌ ɓiliis ga yoonaa.

Daa ɓuwaa kelohee woꞌeencaa Yéesu caama, ɓa woꞌꞌa an:

- Taris! Iñaama hanat kilaak múk!

17Wayee Yéesu yíppaɓa has, woꞌꞌaɓa an:

- Kon woꞌeenii wii bídu ga Këyítfaa Koohɗa, wa waaꞌ ya kiwoꞌ:

«Atohaa tawahohcaa jafeeɗa,

atohaa waama, enin atoh-koñ!»

18Ɓaa keen ga ɗook atohaamanaa hay kiweelsukoh ee ɓaa wa keen ga ɗookcinaa, wa hayyi kinapañsoh.

Lempu jomin kifayune?

(Mëccëe 22: 15-22; Marka 12: 13-17)

19Ga wahtaama, jëgíroh-waascaa na sarahohcaa ɓiyaakɓaa ɓaa heel kitík yah ga Yéesu, ndaga ɓa ínoheera an ya woꞌee naɓa ga liiwukaagari, wayee ɓa niikka ndaga ɓuwaa. 20Waa ennda ɗa, ɓa ɓeɓpa ɓiɓoꞌ, ebilussaɓa ga Yéesu ee ɓa ɓaa malak gari. Ɓuwaama tumussa hafɓa fodii ɓuwaa júwin doonaa ɓa mín kifíꞌ Yéesu ga woꞌeen, fodaama ɓa on ɓuwaa wosseeɓaɗa iñaa ɓa ɓayohan Yéesu ga waas, buuꞌ tík yah gari. 21Ɓuwaama woꞌussa Yéesu an:

- Jëgírohii, ɗí ínohin an iñcii fu woꞌɗa na iñcii fu jëgírohɗa júwin, ee fu faꞌtii na ken wayee fu jëgíroh kayoh ga iñaa Waas-Kooh nakohɗa. 22Woꞌaaríi, ɗí jomin kifay Sesaaꞌ, buuraa yiyaakyaa lempu wala ɗí jomoo?

23Wayee Yéesu ínohha iñaa ɓa heelɗa, woꞌꞌaɓa an:

24- Teewattoo hëelís denariyon wíinoo, Nataalii wii na teekii en gaɗa cuuɓa?

Ɓa taassari an:

- Cuu buuꞌ Sesaaꞌ.

25Daama Yéesu taassaɓa an:

- Kon en ɗanaa, erat Sesaaꞌ iñaa Sesaaꞌ laak, ɗú eꞌ Kooh iñaa Kooh laak.

26Ɓa mínndiiri kifíꞌ ga woꞌeen ga fíkíi ɓuwaa. Hanaa kay lofaa Yéesu lofɓaɗa nammbaɓa kibet, ɓa ennda tiiꞌ.

Yéesu meekisohussa ga loo kimílískaa ɓuwaa kaanɗa

(Mëccëe 22: 23-33; Marka 12: 18-27)

27Laakka Saduseyeeŋcaa hayu ga Yéesu. Ɓa ɓaa, ɓa sagin an laakin kimílís ga ɓuwaa kaanɗa. Ɓa meekissari 28an:

- Jëgírohii, Móyíis nakeeruu kitum iñii yii: «Binaa ɓoꞌ, yaa pajin ee laakin këmëeŋkímun, kaan ee lak foñnjii ɓetici na kowaa, këmëeŋkímunaa jomin kilam ɓetifaama, ya laakiꞌ yaakci kowu ga.» 29Waama laakee ƴaal ɓiyitnaɓanak, ɓaa bokee paamun na eemun. Yaakkaa pañnja ɓeti, kaannda ee laakkii kowu. 30Yukanakyaa pañnja ɓetifaa, 31lëehíꞌta, yukaahayyaa tíkka ga. Ennda ɗa ga ɓiyitnaɓanakɓaa ɓéeɓɓa. Ɓa kaannda ee ken foñnjii kowu. 32Ga waa ɓéeɓɓa leehha, ɓetifaa kaannda ɓan. 33Kon bëríinaa ɓuwii mílísan ga kikaanaa ɓetifaama ƴah yuu ɓa? Ndaga yaa en ɓéeɓ ga ɓiyitnaɓanakɓaa tumeerari ɓeti.

34Yéesu taassaɓa an:

- Ɓuwii ga jamaanii watiɗa pañsin ee pajuksin. 35Wayee ɓuwaa joommbiiɓa kibok ga ɓuwaa ƴah kimílísɗa, na kipes ga jamaanii hayanɗa pañsoo ee pajuksoo. 36Ɓa mínsisanndii kikaan ee ɓa pesan madu na malaakacaa, ɓa ɓitowu Kooh ndaga ɓa límuk ga kikaan. 37Móyíis ga kihafci teewohin an ɓuwaa kaanɗa hay kimílísu. Ga jangataa woꞌ ga loo pëegíifaa abee kiwiiɗa ya ɓay Haꞌmudii «Koohyii Abaraham, Koohyii Ísaak na Koohyii Yakoop+ ». Yéesu tíkka ga an: 38Kon nak Kooh enndii yuu ɓuwaa kaanɗa wayee yuu ɓuwaa pesɗa, ndaga ga Kooh kipeskaa kaa ga ɓaa en ɓéeɓ.

39Waa ennda ɗa, laakka jëgíroh-waascaa woꞌ Yéesu an:

- En kiꞌenaa, Jëgírohii, iñii fu woꞌɗa kayoh.

40Ɓa woꞌee iñaama ndaga ɓa kaañsiséeríiri kimeekisohis dara.

Iñaa Yéesu woꞌ ga loo díkaantici na Dëwítɗa

(Mëccëe 22: 41-46; Marka 12: 35-37)

41Yéesu woꞌissaɓa an:

- Ɓuwii mín na kiwoꞌu an Kiristaanii kucaasamun Dëwít? 42Ndaga Dëwít ga kihafci woꞌin ga Këyítfaa Kañcaa an:

«Kooh woꞌꞌa Haꞌmudiigoo an:

Yugohaaroo yah-ñaam,

43bi ga daa mi tuman ɓuwii saŋngaaɗa ditogaaꞌ kotfu.»+

44Fodaama Dëwít ɓayyi «Haꞌmudii». Kon Kiristaanii mín na kiꞌen ɓan kucaasamun Dëwít?

Yéesu hoonohha tëelíbéecaagari kitum fodaa jëgíroh-waascaa

(Mëccëe 23: 1-36; Marka 12: 38-40)

45Lak ɓuwaa ɓéeɓ ɓaa súkúruk Yéesu, ya woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:

46- Abukat ga kiman na jëgíroh-waascii safaru ga kitíidisuk na kúltí ciyaak, na kikëñɗu yah kanak ga paancaa; ɓa heeli kiyugoh fíkíi ga ɗuuƴ jaangu-yaawúuꞌcaa, na kiyugoh fíkíi en ga hewaa. 47Ɓa ɗúuri alalcaa ɓeticaa ƴaalcaagaɓa lísussiiɗa, ee ɓa kíimi kíim-Koohaa ínohoo kileeh, doo ɓuwaa fooŋ an ɓa ɓiɓoꞌ ɓijúwíꞌ. Attiꞌaagaɓa wëñan kimesik!

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index