Search form

Lúkkaa 21

Sarahaa ɓetifaa laakoo daraɗa

(Marka 12: 41-44)

1Yéesu ɓëwíꞌ hascaagari hen, ya hotta haꞌ-alalcaa ɓaa ek sarahcaagaɓa ga iñaa sarahcaa teꞌohsi ga Kaanfaa Koohɗa. 2Ya hotta ɓan ɓetifaa laakoo ee ƴaalci kaanin, yaa ek ga ɗuuƴgaa tudërëm tanak. 3Yéesu dalla kiwoꞌ an:

- Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; en kiꞌenaa ɓetifii laakoo fii ee ƴaalci kaaninɗa ekin iñaa wëñ iñii ɓuwiima ɓéeɓɓa ekɗa. 4Ndaga ɓuwiima ɓéeɓɓa tumu sarah ga iñaa ɓa wëñíꞌɗa, wayee ɓetifii fii ga kinduulci, ya erohin tóoh iñaa ya jomee kipesohɗa.

Yéesu yéegalohha an Kaanfaa Kooh hay kiɓúꞌ

(Mëccëe 24: 1-2; Marka 13: 1-2)

5Laakka ɓiɓoꞌ ɓaa enee na kiwoꞌ ga loo Kaanfaa Kooh. Ɓa woꞌee an fa morin lool, na atohcaagari cimóríꞌcaa, na moꞌlaatcaa tumɗu Kooh daɗa. Wayee Yéesu woꞌꞌa an:

6- Bes waa hay, iñii ɗú niiruk yii tesanndii atoh wíinoo waa tíkískoh na mooroomwa; tóoh hay kiɓúꞌ.

Iñcii ƴah kihew balaa ëldúna túkiꞌaa

7Ɓuwaa meekisussa Yéesu an:

- Jëgírohii, iñcaama ƴah kilaak kera? Mandargii wiida teewohan an iñcii cii jomin kilaak?

8Yéesu loffaɓa an:

- Watukat kiɗúku ndaga ɓoꞌ ɓiyewin hay kihayohu teekkoo, ɓa woꞌi an: «Mi yërí en Kiristaanii na: «Wahtii deeyin» wayee kaa taabukatɓa. 9Binaa ɗú keloh yëngël heñ wala an ɓiɓoꞌ ɓaa heñoh kilaak hafɓanaa, kaa tíitat. Ndaga iñcaama jomin kilaak paaƴ, wayee enndii an ëldúna ƴah kitúkíꞌ ga saasi-saasi.

10Lëehíꞌta ya tíkka ga an:

- Kúl hay kikoluk, keen ga ɗook kúl mooroomci, ee nguuꞌ hay kiɓewuk keen ga ɗook nguuꞌ mooroomci. 11Kakayfii hay kiyëngëluk, yëngël wiyaak ee ga ɗekat ciyewin, aꞌ na ɗúukoolcaa karohin hay kilaak. Ee ɓan yen ciyewin caa tíitalohin hay kilaak, mandarga cidóoyíꞌ-waaꞌ hay kimeyoh ga ɗook asamaan. 12Wayee balaa iñcaama tóoh laakaa, ɓuwii hay kitíku yah garúu, ɗú hatalu ga kipessúu, ɗú ɓayu kiꞌattiꞌu ga jaangu-yaawúuꞌcaa, ee ɗú hay kitëcu ga kasu. Ɗú hay kiɓayu ga fíkíi buuꞌcaa na ɓuwaa laak nguuraaɗa ndaga teekiigoo. 13Iñaama hayyúu kimín kiꞌon kituukukkoo. 14Tumat ga helciirúu an ɗú jomoo kihalaat ga iñaa ɗú woꞌan ga fíkíi ɓuwaa yabussúuɗa, 15ndaga mi hayyúu kiꞌeꞌ kiñaañ na woꞌeencaa wëeꞌtaa ga an cii yíinoo ga ɓuwaa heñohussúuɗa mínanndii yen ga, wala ɓa mín kisaŋ iñcaa ɗú woꞌanɗa. 16Bi ga ɓuwaa límmbúuɗa, na ɓuwaa ɗú bok naɓa eemun na paamunɗa, mbokcaagarúu na fiiliimuncaagarúu hayyúu kitoonu ga buuraa, ee ɓíinoo garúu hay kitíku kikaan. 17Ɓéeɓ ɓuwii waaꞌsanndii garúu kihot ndaga teekiigoo. 18Wayee kufen jíinoo ɓooyukanndii ga hafciigarúu. 19Kiguuꞌguuluk kërí tahanndúu kipes.

Yéesu yéegalohha kitaskaa Yéerúsaleem

(Mëccëe 24: 15-21; Marka 13: 14-19)

20- Binaa ɗu hot ɓisoldaaꞌ wíil Yéerúsaleem kúrkúndúlaa, ɗu hay kiꞌínoh an waa ƴah kipookisohu. 21Leꞌ bëríinaa, ɓuwaa iñaama laakan gohaa Yúudéeɗa, ɓa núpat ɓa ƴee ɓak jaŋjaŋcaa; ɓuwaa iñaama laakan ɗuuƴ Yéerúsaleemɗa, ɓa úsaayat daama, ee ɓuwaa iñaama laakan dëk-kawcaaɗa ɓa hanat kiꞌaas teeraa. 22Ndaga bescaa ciméeskíꞌcaa caama cërí Kooh ƴah kikoroh ɓu-Isarayeel doonaa tóoh iñcaa bínsee ga Këyítfaaɗa laak. 23Massa ɓeticaa bescaama laakanɓa na look, na ɓaa ensan na kiɓëpíꞌɗa, ndaga ɓu-dëkaama hay kiꞌenu ga coonu fiyaak ee aylukaa Kooh hay kiyoosuk ga ɗook ɓuwaama. 24Ɓa hay kiꞌapu na kalaɓ, ɓa abu ñaam ga leeloo heetcii ga ëldúnaɗa tóoh, ee yiifaꞌcaa hay kimókíꞌ Yéerúsaleem bi daa nguuraagaɓa daamaɗa leehan.

Kowukii ɓii hay kihayis

(Mëccëe 24: 29-31; Marka 13: 24-27)

25Yéesu tíkka ga an:

- Hay kilaak mandargacaa hotuk ga nohii, ga ñiidii, na ga olcii. Ga kakayfii, ɓuwii hay kilëyu lool ndaga kitíit ga yëngëlaa giiyii na dúusciigari. 26Ɓiɓoꞌ hay kikaanu na kitíit ndaga kihalaat ga iñaa ƴah kidal ëldúnaɗa, ndaga iñcii laak ga ɗook asamaanɗa tóohca hay kihíciskoh. 27Fodaama, Kowukii ɓii hay kihotu, ka yoosuki ga ɗuuƴ yaayeelcii ee ka taam na dooli na ndam wiyaak. 28Binaa iñcuma dal kilaakaa, leenaa yolohat, ɗú taaginuk ɗook, ndaga lak ɗú hayin kimúsalu.

Jagaa tediktaa teewohɗa

(Mëccëe 24: 32-35; Marka 13: 28-31)

29Yéesu liiwukissa ɓuwaa anee:

Malkat ga een na tediktii tíinoo: 30Binaa ɗú hot ca dal kitapisaa, ɗú ga kihaffúu, ɗú ínoh an lahum deeyin. 31Fodaama ɓan, binaa ɗú hot iñcaama ca laakaa, ínohat an Nguurii Kooh deeyin. 32Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; bi ɓuwii wati kaanu ɓéeɓɓanaa, iñcaama tóoh hay kilaak. 33Asamaanii na kakayfii hay kifaay wayee woꞌeenndoo faayoo múk.

Yéesu nakoh kiwatuk

34- Watukat haffúu; kaa líkat helciigarúu ga kiñam na kiꞌan kihëpíꞌ na halaat ëldúna, enndiikanaa besaa bëríi hayyúu kibet lool, 35fodii mbëp; wa hayan ɗa ga ɗook ɓuwii tóoh enu ga ëldúnaɗa. 36Kon kaa neehat, ɗú kíimi Kooh wahtaa en ɓéeɓ, doonaa ɗú laak dooli kisaan ga iñcaa ƴah kihay caama, ee ɗú mín kituuk ga fíkíi Kowukii ɓii.

37En na nohaa, Yéesu jëgírohi ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh, wayee wekaa leꞌaa ya ƴee kineehnee ga tëgëlaa woꞌu tëgëlaa Ólíwíyéecaa. 38Ee ga kím cuut ɓuwaa ɓéeɓ hayya gari ga Kaanfaa Kooh kisúkúrukki.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index