Search form

Lúkkaa 22

Sarahohcaa na jëgíroh-waascaa pokohussa Yéesu nof

(Mëccëe 26: 1-15; Marka 14: 1-2; Saŋ 11: 45-53)

1Lak feetaa Paak ee ñamohsi mbúurúcaa tumoo lëwíiꞌɗa deeyin. 2Sarahohcaa ɓiyaakɓaa na jëgíroh-waascaa ɓaa heel daa ɓa tuman bi ɓa apluk Yéesu ee ken yéegoo ndaga ɓa kaañéeríi ɓuwaa.

Yúdaa tookka kitoon Yéesu

(Mëccëe 26: 14-16; Marka 14: 10-11)

3Fodaama Seytaani aassa Yúdaa, yaa ɓaysi Iskariyotɗa ee bokee ga tëelíbéecaa ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa. 4Yúdaa kaꞌta, hotohneera na sarahohcaa ɓiyaakɓaa na ɓuwaa kuliyuk ga pokkoh-liiɓcaa ga Kaanfaa Koohɗa, ga daa ya tuman bi ya tík Yéesu ga yahɓaɗa. 5Keeñɓa soossa ga bi ɓa díŋngari kopaꞌ. 6Yúdaa tookka, yaa heel besaa ya jekalukan, ya tík Yéesu ga yahɓa ee mbooloomaa yéegooka.

Yéesu nakohha kiwaayukɗu ñamahaa Paakaa

(Mëccëe 26: 17-25; Marka 14: 12-21; Saŋ 13: 21-30)

7Besaa hewaa mbúurúcaa tumoo lëwíiꞌɗa ee tubaaltaa apsi ga kitík cuuníinfaa ñamsi ga Paakɗa leꞌꞌa, 8Yéesu wossa Peeꞌ na Saŋ, woꞌꞌaɓa an:

- Karat, ɗú waayukɗinee haffuu cuuníinfii Paak.

9Ɓa meekissa Yéesu an:

- Fu waaꞌ ɗí waayukneefa gada?

10Yéesu taassaɓa an:

- Súkúrukat, binaa ɗú aas teeraanaa, hay kilaak ƴaalaa hídukoh narúu, kooruk kujataa músú. Taabukatti bi ga ɗuuƴ kaanfaa ya aasanɗa, 11ee ɗú woꞌ haꞌ-kaanfaama an: Jëgírohii meekisoh an túuyaa ya ñamohan Paak, ya na tëelíbéecaagariɗa wada? 12Fodaama, ya hayyúu kiteeɓ túuƴ wiyaak waa hanoh ɗook ee hëwíruunun bi jekin; ɗú waayukan ñamahcaa ga ɗekataama.

13Ɓa kaꞌta, ɓa laakka tóoh fodaa daa Yéesu woꞌeeɓakaɗa, ɓa aawwa kon kiwaayuk ñamahaa Paak.

Cuuníinfaa fiselaꞌíꞌfaa Yéesu ñam na apotaaꞌcaagariɗa

(Mëccëe 26: 26-30; Marka 14: 22-26; 1 Korenti 11: 23-25)

14Waa wahtaa leꞌꞌa, Yéesu yuŋnga kiñam na apotaaꞌcaa. 15Ya woꞌꞌaɓa an:

- Helloo teseera lool ga kibok narúu kiñam cuuníinfii Paakii wii balaa mi sodalunaa! 16Ndaga mi woꞌꞌúuka; mi ƴahissiifa múk kiñamis bi ga daa iñaa fa waaꞌ kiwoꞌɗa matan bëríinaa Kooh tuukiran Nguuraagariɗa.

17Waa ennda ɗa, ya ɓeɓpa kaas-biiñ, gërëmmba Kooh ga, lëehíꞌta ya woꞌꞌa an:

- Uunat, ɗú warohwa, 18ndaga mi woꞌꞌúuka, aboh ga wati mi ansisoo anahaa meyoh ga kowu reseŋ bi ga daa Kooh tuukiran Nguuraagari.

19Lëehíꞌta ya ɓeɓpa mbúurú, ya gërëmmba Kooh ga, ya weelsohhawa, ya eꞌtaɓawa an:

- Iñii yii faanfiigoo, mi eroh ndaga ɗú. Tumat iñii yii, ɗú níindísukohiroo.

20Waa ɓa lëehíꞌta kiñamɗa ya ɓeɓpa kaas-biiñ, tummba fodaama an:

- Iñii yii, kifiiliimunkii kiꞌaskii Kooh narúu ee poku na ñífiigoo aamɗussúuɗa. 21Wayee malkat ɓii ƴahhoo kitoonɗa yii ekoh naroo yah dii. 22En kiꞌenaa, Kowukii ɓii hay kikaan fodaa daa Kooh naꞌ gakaɗa, wayee massa ɓaa toonndi yaama!

23Waa ennda ɗa, apotaaꞌcaa ɓaa heel kiꞌínoh ga ɗuuƴɓa, ɓaa ƴah kitum iñaamaɗa.

Ɓaa Yéesu woꞌ an yërí wëñ kiyakɗa

24Laakka daama nookoh ga díkaanti apotaaꞌcaa kiꞌínoh yaa ɓa halaat an yërí wëñ kiyak gaɓaɗa. 25Yéesu woꞌꞌa an:

- Buuꞌcii ga ëldúnaɗa nguuruksi ga ɗook ɓuwaa ɓa laakɗa, ee ɓuwaa tíki yah ga ɗook ɓuwaamaɗa waaꞌsi kiɓayu «ɓuwaa tumsi yijófíꞌ rek.» 26Wayee iñaama enndii ɗa garúu. Hanaa kay yaa wëñ kiꞌen yaak garúuɗa joman kiman na yërí wëñ kiꞌen oomaa; ee yaa en ga fíkíinaa joman kiman na súrga. 27En kiꞌenaa, yaa yuŋ ga kankaa kiñamɗa, na yaa enndi na kinoriꞌɗa; ɓanakɓaama, yiida wëñ ga kiyak? Man yaa yuŋ ga kankaa kiñamɗa yërí ya, enndii ɗane? Mi nak, mi yii ga díkaantirúu fodii súrga. 28Ɗú, ɗú ɓërí en ɓuwaa dëkee kitaam naroo ga coonucii mi dayeeɗa. 29Ee fodaa daa paammboo onndoo kinguurukɗa, mi oninndúu kinguuruk naroo fodaama. 30Fodaama ɗú bokan naroo kiñam na kiꞌan ga daa mi ƴah kinguurukɗa ee ɗú yugan ga paancaa kiꞌattiꞌ níilcaa ɓu-Isarayeel cidaaŋkaah na kanakcaa.

Yéesu yéegalohha an Peeꞌ hayyi kitaasuk

(Mëccëe 26: 31-35; Marka 14: 27-31; Saŋ 13: 36-38)

31Yéesu woꞌꞌa an:

- Simoŋ, Simoŋ! Malka: Seytaani kíim an ɗú onussi ya lassúu fodii ɓaa las tohoo. 32Wayee mi kíimɗinndaa Kooh doonaa ngëmum fu laak garooɗa leehoo. Ee binaa fu ɓoƴkis garoonaa, leenaa ɓaataa dooli ɓuwaa fu bok naɓa ngëmɗa.

33Peeꞌ woꞌꞌari an:

- Haꞌmudii, mi pariꞌin kiꞌen naraa bi ga kitëcu ga kasu wala kiꞌapu.

34Yéesu taassari an:

- Peeꞌ, mi woꞌꞌaa an bi siik-pabu kon watinaa+ fu hay kitaasuk kiꞌínohhoo bi en waas kaahay.

Iñcaa Yéesu woꞌ tëelíbéecaagari an ɓa jomin kikoluk gacaɗa

35Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Ga waa mi wossúu ee ɗú ɓaydohhii kopaꞌ, hëmbu wala ñafaꞌɗa, ɗú ñakeera yene?

Ɓa taassa an:

- Ɗí ñakéeríi dara.

36Ya woꞌissa an:

- Diimaɗa nak, ɓéeɓ ɓaa fu laakin hëelísaa, ɓewaawa, ee ɓaa fu laakin hëmbaa ɓewaawa ɓan; ee ɓaa fu laakoo kalawaa, toonaa paltufaagaraa fu lom kalaɓ. 37Ndaga mi woꞌꞌúuka, iñaa woꞌu ga Këyítfaa an: «Ya kíduunun ga tumoh-kofeelciiɗa» hay kilaak garoo. Ee iñaa woꞌu aaw garoo yaama yii ƴah kilaak.

38Tëelíbéecaa woꞌussari an:

- Haꞌmudii, kalaɓ kanak cee.

Ya loffaɓa an:

- Dooyin ɗa.

Yéesu yaa kíim Kooh ga tëgëlaa Ólíwíyéecaa

(Mëccëe 26: 36-46; Marka 14: 32-42)

39Yéesu meƴca teeraa, ya kaꞌta tëgëlaa Ólíwíyéecaa, fodaa daa ya meereeka kitumɗa.

Tëelíbéecaagari taabussa nari. 40Ga waa ya leꞌꞌa ɗekataa, ya woꞌꞌaɓa an:

- Kíimat Kooh doonaa ɗú keenoo ga fíraa Seytaani.

41Lëehíꞌta ya úsaayya iñaa hín na wéesée-atoh, ya ƴíꞌꞌa, yaa kíim Kooh 42an:

- Buba, en lak fu waarinkanaa, úsaayɗaa kaas-coonufii fii garoo. Wayee hanat kiꞌen iñaa mi waaꞌɗa wayee iñaa fu waaꞌɗa laakat.

[ 43Waa ennda ɗa, laakka malaakaa Kooh meƴ gari, ɓaattari dooli. 44Hídaa ga daa keeñci leehɗa tóoh, Yéesu yaa ɓaat kiwëñ kikíim Kooh. Anagaagari mannda na ñífaa en na kisíit kakay.]+

45Waa ya kíimmba Kooh bi ya lëehíꞌtaɗa, ya kolukka, ya ɓoyukka ga tëelíbéecaagari. Ya laakɓa ɓaa neeh ndaga lak keeñɓa neɓpii. 46Ya woꞌꞌaɓa an:

- Ɗú neeh ya? Kolkat, ɗú aaw kikíim Kooh doonaa ɗú keenoo ga fíraa Seytaani.

Yéesu abussa

(Mëccëe 26: 47-56; Marka 14: 43-50; Saŋ 18: 3-11)

47Lak Yéesu yaa lís kiwoꞌ, ɓoꞌ ɓiyewin meƴca jalañ. Yúdaa yaa bok ga tëelíbéecaa ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaaɗa, hanohee fíkíi. Ya hayya ga Yéesu kifuunndi. 48Daama, Yéesu woꞌꞌari an:

- Yúdaa, fu toon Kowukii ɓii na kifuunndine?

49Ga waa ɓuwaa taabee na Yéesuɗa hotussa iñaa ƴah kilaakɗa, ɓa meekissari an:

- Haꞌmudii, ɗí ƴoɓsohatɓa na kalawe?

50Yíinoo gaɓa meƴdohha kalaɓfaagari, ƴoɓpa súrgaa ɓaa kuliyukee ga sarahohcaa ɓiyaakɓaaɗa, gúꞌta nofaa ñaabaa. 51Wayee Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Íisat, dooyin.

Ya leꞌꞌa ga nofaa ɓaa, wa íkukka ga daa wa eneeɗa. 52Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌa sarahohcaa ɓiyaakɓaa, na ɓuwaa kuliyuk ga soldaaꞌcaa ga Kaanfaa Koohɗa na yaakcaa yaawúuꞌcaa hayseeri kiꞌamɗa an:

- Mateerarúu kihay na kalaɓ na dooꞌ fodii ɓuwaa dawuk tumoh-kofeele? 53Mi enéeríi narúu besaa en ɓéeɓ ga ɗuuƴ Kaanfaa Koohe? Ee ɗú tíkkii yah garoo. Wayee wahtii wii wuurúu, ɗú na doolii laak wekɗa.

Peeꞌ taasukka Yéesu

(Mëccëe 26: 57-58,69-75; Marka 14: 53-54,66-72; Saŋ 18: 12-18,25-27)

54Ɓa ammba Yéesu, ɓa ɓayyari kaanfaa sarahohaa kuliyuk ga sarahohcaa ɓiyaakɓaaɗa. Peeꞌ yaa taabukɓa diꞌúsaayíꞌ. 55Kiwii taalseera ga leeloo hëtaa kaanfaa, Peeꞌ hayya, yuŋnga ga ɗuuƴ ɓuwaa wíilkaɗa. 56Laakka súrga yiɓeti yaa hot Peeꞌ ga leeꞌlaataa kiwiikaa. Ya yíppari hascaa, woꞌꞌa an:

- Ɓii yii ɓan enee nari!

57Wayee Peeꞌ taasukka an:

- Mi ínohoori de, ɓetifii fii!

58Ennda kiis, laakka ɓoꞌ yiliis yaa hotti, woꞌꞌari an:

- Fu ɓan fu bok gaɓa!

Wayee Peeꞌ taassa ɓaama an:

- Mi bokkii gaɓa de, ƴaalii yii!

59Tíkka ga iñaa leꞌ wahtu, ɓoꞌ yiliis yëgíssa ga woꞌeenaagari an:

- Wóorin an ɓii yii enee nari, ndaga ya kúlkoh Gëlílée.

60Wayee Peeꞌ loffari an:

- Mi ínohoo iñum fu waaꞌ kiwoꞌɗa, ƴaalii yii.

Ga ɗekataama, wii ya lëehɗan kiwoꞌaa, siik-pabu konnda. 61Haꞌmudii heelukka, yíppa Peeꞌ hascaa. Peeꞌ níindísukka iñaa Haꞌmudii woꞌeeriɗa an: «Bi siik-pabu kon watinaa, fu hayyoo kitaasuk waas kaahay.»+

62Ya meƴca kaanfaa, yaa koduk mooncaa leehoo.

Yéesu ñaawalussa, feekussa

(Mëccëe 26: 67-68; Marka 14: 65)

63Waa ennda ɗa, ɓuwaa ensee na kiwatuk Yéesuɗa, ɓaa ñaawalli, ɓaa feekki. 64Ɓa pokka hascaagarinaa, ɓa meekisiri an:

- Líiruka, ɓii feekkaaɗa ɓa?

65Ɓa ɓaa íifi woꞌeen ciliis cisépíꞌíꞌ.

Yéesu ɓayussa paanaa wiyaakwaa

(Mëccëe 26: 59-66; Marka 14: 55-64; Saŋ 18: 19-24)

66Ga waa Kooh wíisɗa, yaakcaa yaawúuꞌcaa na sarahohcaa ɓiyaakɓaa na jëgíroh-waascaa hídohussa. Ɓa ɓaylukka Yéesu ga fíkíi paanaa wiyaakwaama. 67Ɓa meekissari an:

- Fu yërí en Músalkaatiine? Woꞌaaríi!

Yéesu loffaɓa an:

- Binaa mi woꞌꞌúukanaa, ɗú gëmanndiiroo, 68ee binaa mi meekissúu yenaa, ɗú taasanndiiroo ga. 69Wayee iñaa aboh diima, Kowukii ɓii ƴah kiyuŋ ga yah-ñaabaa Kooh yaa wëñ ɓéeɓ dooliɗa.

70Ɓuwaa ɓéeɓ meekisohussari an:

- Kon fu yërí en Kowukii Koohe?

Ya taassaɓa an:

- Ɗú woꞌinka an mi yërí.

71Ɓa dalla kiwoꞌ an:

- Ɗu laakis ya sooli ga woꞌeen seedi? Ɗu kelohin ga kúuwci na kihaffuu!

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index