Search form

Lúkkaa 23

Yéesu ɓayussa ga fíkíi Pílaat

(Mëccëe 27: 1-2,11-14; Marka 15: 1-5; Saŋ 18: 28-38)

1Waa ennda ɗa, ɓu-paanaa ɓéeɓɓa kolukussa, ɓayussa Yéesu ga Pílaat. 2Daama, ɓa ennda ga kipokiꞌti woꞌeencaa an:

- Ɗí laak ɓii yii, yii hícísoh kúlkii: ya hoonohi ɓuwii kifay buuꞌ Sesaaꞌ lempu, ee ya woꞌ an ya en Kiristaa, buuꞌ.

3Pílaat meekissa Yéesu an:

- Fu yërí en buurii yaawúuꞌciine?

Yéesu taassari an:

- Fu woꞌinka.

4Pílaat woꞌꞌa sarahohcaa ɓiyaakɓaa na mbooloomaa an:

- Mi hottii iñaa ɓii yii tum bi cal buuꞌ tík yah gari.

5Wayee ɓa wëñnja kiyëgís ga woꞌeenaagaɓa an:

- Ya yii yëngël ɓu-dëkii na iñcii ya en na kijëgírohɗa ga ɗuuƴ kúlkii Yúudée. Ya dalohnee gohaa Gëlílée, ya hayin bi dii.

Yéesu ɓayussa ga fíkíi Eroot

6Daa Pílaat kelohee woꞌeencaama, ya meekisohha an:

- Ɓii yii dëk Gëlíléene?

7Ee waa ya ínohha an Yéesu meyoh gohaa Eroot en buuꞌ gaɗa, ya ebilohha kiɓay Yéesu ga Eroot, lak Eroot yaa ga Yéerúsaleem ga bescaama. 8Daa Eroot hotee Yéesu, ya safaꞌta lool; ndaga ya waareera kihot Yéesu kimëeñíꞌ ndaga iñcaa ya kelohee ɓuwaa woꞌee ga Yéesuɗa, ee ya waareera kihot Yéesu tum kíntaan. 9Ya meekissari yen ciyewin, wayee Yéesu taassiiri. 10Sarahohcaa ɓiyaakɓaa na jëgíroh-waascaa ensee daama, ɓaa pokiꞌ Yéesu kiwoꞌ ga daa ɓa wëñ kimín. 11Eroot na soldaaꞌcaagari tíkussii Yéesu ɓoꞌ, ee ɓaa ñaawalsohhi, lëehíꞌta Eroot nakohha kiꞌek Yéesu kúltí fimóríꞌ, ya ebilohha kiɓoyukidoh Yéesu ga Pílaat. 12Eroot na Pílaat ga daa ɓa sagoheeɗa tóoh, enussa ɓifiiliimun bëríi.

Yéesu attiꞌussa kikaan

(Mëccëe 27: 15-30; Marka 15: 6-19; Saŋ 18: 39–19: 16)

13Pílaat hídírohha sarahohcaa ɓiyaakɓaa, na ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa, na iñaa en yaawúuꞌ tóoh, 14ya woꞌꞌaɓa an:

- Ɗú ɓërí haydoh ɓii yii garoo, ɗú woꞌ an ya en na kihícisoh kúlkii. Mi meekisinndi ga fíkíirúu ee mi hottii gari yen yíinoo ga iñcii ɗú yammbiɗa. 15Ee Eroot ɓan hottii dara gari, ndaga ya íkinnduuri. Kon ɓii yii tummbii yen yíinoo yaa cal ya tíku kikaan. 16Mi hay kitëmóhíꞌ faanci, mi íissi ya ƴee. [ 17]+ 18Wayee ɓuwaa ɓéeɓɓa bokussa kifiip an:

- Apaa ɓuum yuma, ee fu lëgísiꞌtíi Barabaas!

19Barabaas tëcsee ga kasu ndaga ya bokee ga heñaa na nguuraa Room laakee ga teeraaɗa ee ya apee ɓoꞌ. 20Pílaat ɓaatta kiwoꞌis na ɓuwaa ndaga ya waaree kiꞌíis Yéesu. 21Wayee ɓaa fiip didóolíꞌ an:

- Daayaari ga kuraa! Daayaari ga kuraa!

22Pílaat woꞌissa naɓa kotaa kukaahaykaa an:

- Ɓii yii tum ya yibóníꞌ? Mi hottii dara gari iñaa tahan kumuunci hín ga. Kon mi hay kitëmóhíꞌ faanci, mi íissi ya ƴee!

23Wayee ɓa súɓpa ga rek, ɓa ɓaa fiip ga daa ɓa wëñ kimín an Yéesu daaƴsat ga kuraa. Tifiiptaa ɓuwaa wëñnja dooli: 24Pílaat dalla kiwoꞌ an ya hayɓa kitumiꞌ iñaa ɓa meekisohɗa. 25Ya méyíꞌtaɓa ɓaa ɓa meekisohee ee tëcsee ga kasu ndaga kiheñoh nguuraa Room na kiꞌap ɓoꞌɗa. Lëehíꞌta, ya tíkka Yéesu ga yahɓa, ɓa tum gari iñaa ɓa waaꞌ.

Yéesu daayussa ga kuraanaa

(Mëccëe 27: 32-44; Marka 15: 21-32; Saŋ 19: 17-27)

26Ga daa ɓa enee na kiɓay Yéesuɗa, ɓa hídohha na ɓoꞌ yiƴaal yaa meyoh yooncaa, teeku Simoŋ ee dëk Síreen. Ɓa ammbari, ɓa tíkkari kuraanaa, ya taam ga fenoo Yéesu.

27Mbooloo wiyaak ga ɓu-dëkaa taabussa ga fenoo Yéesu, na ɓan ɓiɓeti ɓaa ensee ga kilooyoh, ɓaa fiipoh ndaga Yéesu. 28Yéesu mëeñsukka gaɓa woꞌꞌaɓa an:

- Ɗú, ɓeticii ɓu-Yéerúsaleem, kaa kodukattoo! Kodukat haffúu na towutiigarúu! 29Ndaga bes waa hay, waa ɓuwii woꞌan an: «Ɓeticii mínsoo kilaak kowu na ɓii mosoo kiꞌen na look ee mosoo kiɓëpíꞌɗa déy, yewinuunun múuꞌ!». 30Leꞌ bëríinaa, ɓuwii hay kiwoꞌ jaŋjaŋcaa an: «Ɓúrat ga ɗookkíi!» ɓa woꞌ tëgëlcaa an: «Úubattíi!» 31Kon, en lak kedik kiꞌiilii kërí tumu aneenaa, haa kisúwíꞌkaa ƴah na kitumu?

32Ɓa ɓaydoheera tumoh-kofeel ɓanak ɓaa jomee kidaayu ga kuraa fodaa Yéesu. 33Ga waa ɓa leꞌꞌa bi ga ɗekataa teeku «Loon-hafɗa+ », ɓa daaƴca Yéesu ga kuraa daama, ɓa daaƴca ɓan tumoh-kofeelcaa ɓanakɓaa, yaa en ɓéeɓ ga kuraa; yii hanohha Yéesu yah-ñaam, yíinoo hanohhari yah-seŋ. 34Yéesu woꞌꞌa an:

- Buba, bayalaaɓa ga ndaga ɓa ínohoo iñii ɓa tumɗa.

Ɓa yípohha tudooꞌ kiwaroh kúltícaa Yéesu. 35Mbooloomaa tuukka waa malak. Ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa ɓaa ñaawalsoh Yéesu an:

- Ya músalin ɓiɓoꞌ, kon ya músalat hafci en lakanaa yërí en Músalkaatii, yii Kooh tanɗanaa!

36Soldaaꞌcaa ɓan ɓaa ñaawalsohhi; ɓa deeƴca gari, ɓa eꞌtari biiñ wipiriikiꞌ, 37ɓa woꞌꞌari an:

- En lak fu yërí en buurii yaawúuꞌciinaa, somaa haffu!

38Laakka ɓan iñaa bídu ga kuraanaa, tíimmba hafaa Yéesu an: «Ɓii yii yërí en buurii yaawúuꞌcii.»

39Yíinoo ga tumoh-kofeelcaa daayu ga kuraanaaɗa, yaa ɓas Yéesu, yaa woꞌꞌi an:

- Hanaa enndii fu en Kiristaanii? Somaa haffu, fu sommbíi ɓan!

40Wayee yíinooyaa, yaa ñaꞌti, yaa woꞌꞌi an:

- Hanaa fu niikkii Kooh, fu yii fu tíku kikaankii ya tíkuɗa? 41Kikaankii ɗu tíkuɗa kooꞌ ga waas, ndaga ɗu fayu iñcaa cibóníꞌcaa ɗu tumeeɗa, wayee ya, ya tummbii dara iñaa bonin. 42Lëehíꞌta ya woꞌꞌa Yéesu an:

- Yéesu, leenaa níindísukaaroo, bëríinaa fu hayan ga nguuriigaraanaa.

43Yéesu taassari an:

- Mi woꞌꞌaaka ee kayoh: wati fu ƴah kiꞌen naroo ga aljana.

Kaanaa Yéesu

(Mëccëe 27: 45-56; Marka 15: 33-41; Saŋ 19: 28-30)

44-45Ga ɓak mídí, nohaa ɗaakukka, ñúus wiyaak laakka ga ɗuuƴ kúlkaa ɓéeɓ, abohha ga wahtaama bi ga wahtu kigoonaluk. Rídóonaa ɗaak ɗekataa wiselaꞌíꞌwaa ga Kaanfaa Koohɗa, ɗaꞌta ga leꞌnaa. 46Yéesu fiippa didóolíꞌ an:

- Buba, mi yii tík fítiigoo ga yahfu.

Daa Yéesu woꞌee woꞌeencaama, ya lëehɗukka. 47Soldaaraa yiyaakyaa kuliyuki ga heñɗa hotta iñcaa heweeɗa, yaa kañ Kooh an:

- Wóorin an ɓii yii enee ɓoꞌ yijúwíꞌ.

48Ɓéeɓ ɓuwaa hayee ga mbooloo wiyaak kilaaƴ ga iñaa heweeɗa, ga waa ɓa hotta iñaa laakɗa, keeñɓa leehha ga, ɓa ɓaa típ keeñcaa, ɓa ɓaa ɓoyuk kaanɓa. 49Fiiliimuncaa Yéesu, na ɓeticaa meyohee nari gohaa Gëlílée bi daamaɗa, ceelussa palah, ɓaa malak ga iñaa hewɗa.

Yéesu ɓayussa loycaa

(Mëccëe 27: 57-61; Marka 15: 42-47; Saŋ 19: 38-42)

50-51Laakeera daama ɓaa teeku Yoseef, ya dëkee Arímatee, teeru yaawúuꞌ. Ɓaa yaama enee ɓoꞌ yijófíꞌ, ɓoꞌ yijúwíꞌ ee ya abeera yaakaaꞌ lool ga kihaykaa Nguuraa Kooh. Ya bokee ga paanaa attiꞌohcaa wiyaakwaa, wayee ya júwohéeríi na attiꞌohcaa ga iñcaa ɓa abee kitum na iñcaa ɓa tumeeɗa. 52Ya kaꞌta ga Pílaat, ya meekissari faraaffaa Yéesu. 53Fodaama, ya yóoskíꞌta faraaffaa ga kuraanaa, ya múullafa ga píis fodii mëlíkaan, lëehíꞌta ya faanndafa ga noŋ-loyaa yotu ga atoh wiyaak, daa ken mossii ga kifaanu. 54Iñaama enee ga besaa waayukaa feetaa, lak Sabat waa ƴah kidal.

55Ɓeticaa daansee kitaam na Yéesu, iñaa aboh ga gohaa Gëlílée bi daamaɗa, taabukussa Yoseef; ɓa malakka loyaa, na daa faraaffaa Yéesu faanu gaɗa. 56Lëehíꞌta ɓa sooffa kihëwíꞌnee cúuraaycaa na laꞌkoleñcaa tumsan ga faraaffaa Yéesuɗa.

Ga ɗuuƴ besaa Sabat, ɓa íikarukka fodaa daa Móyíis nakohkaɗa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index