Search form

Lúkkaa 3

Jangataa Saŋ-Bëtís

(Mëccëe 3: 1-12; Marka 1: 1-8; Saŋ 1: 19-28)

1Iñii yii laakee ga kíiskaa kudaaŋkaah na kuyëtúuskaa ga nguuraa buuraa yiyaakyaa teeku Tíbeeꞌɗa. Lak Poos-Pílaat yaa nguuruk ga kúlkaa Yúudée, ee Eroot nguurukee ga gohaa Gëlílée, ee këmëeŋkíci Filiip nguurukee ga gohaa Ítúrée na waa Tarakonit, Lisañas nguurukee ga Abíleen. 2Ee ɓan lak Aan na Kayíf ɓërí kuliyukee ga sarahohcaa ɓiyaakɓaa. Waama Kooh woꞌꞌa na Saŋ, kowukaa Sakarí, ga ɗuuƴ ëgíraa. 3Waa ennda ɗa, Saŋ kaꞌta ga dëkcaa wíil húlúwaa Yúrdeŋɗa tóohca. Ya yaa jangat an ɓuwaa súpítat kipeskaagaɓa, ɓa bëtísiꞌu, en ɗanaa baakaaꞌcaagaɓa bayalu.

4Fodaama, iñaa bínsee ga këyítfaa Ísayíi, sëldíiga-Koohɗa laakka, ndaga ya woꞌee an:

«Laakin koonaa-ɓoꞌ kaa en na kiwoꞌ didóolíꞌ ga ɗuuƴ ëgíꞌ-dúndagaa an:

Waayukɗat Haꞌmudii waasii, júwíꞌɗatti tuwaas-waastii!

5Cúl-cúl hay kiꞌúubu,

jaŋjaŋ na tëgël hay kihídírohu;

waascii ɗeegiskohɗa hay kiyólóhɗu,

waascii na ƴëltí-ƴëltíciiɗa hay kileeñu.

6En ɗanaa, ɓaa en ɓéeɓ hay kihot kimúckaa meyoh ga Koohɗa.»

7Ɓuwaa ɓaa hay ga Saŋ doo ya bëtísiꞌɓa. Ya yaa woꞌɓa an:

- Heet goŋ-saamaancii, ɓii lëdíꞌtúu ɓa iñaa tahanndúu kirëc ga aylukaa Kooh ƴah kihayɗa? 8Kon tumat iñcaa teewohin an ɗú récukin baakaaꞌciigarúu, ee kaa dalat kiwoꞌ an:

«*Abaraham en caasammbíi.» Ndaga mi woꞌꞌúu man Kooh mínin kiɓeɓ atohcii cii ya meƴdoh ga tucaasamun Abaraham! 9Diima deŋ ɓan këkúsaa tíimin boscaa tediktaa, kigúꞌ níilcaa. Kon kedikkaa límmbii towu tijófíꞌ tóoh, gúru, jafu ga kiwii.

10Mbooloomaa meekissari an:

- Kon ɗí jom ya kitum?

11Ya loffaɓa an:

- Ɓaa fu laak kúltí kanakaa, laa warohaa na ɓaa laakoo, ee ɓaa fu laak iñaa fu ñamanaa, tumaa fodaama.

12Juuticaa hayussa ɓan kibëtísiꞌu, ɓa meekissa Saŋ an:

- Jëgírohii, ɗí jom ya kitum?

13Ya loffaɓa an:

- Kaa meekisohat ɓuwii iñaa wëñ iñaa nguuraa nakohɗa.

14Laakka ɓan soldaaꞌcaa meekissi an:

- Ɗí ɓan, ɗí jom ya kitum?

Ya woꞌꞌaɓa an:

- Kaa teꞌat hëelís ken na dooli wala ga pokiꞌ ɓoꞌ iñcaa laakkii, wayee eemat ga fayaagarúu.

15Ɓuwaa ɓaa sek ga Saŋ, ndaga ɓaa en ɓéeɓ foogee an heƴna Saŋ yërí en Kiristaanii. 16Wayee Saŋ woꞌꞌa ɓuwaa ɓéeɓɓa an:

- Mi, mi bëtísiꞌꞌúu ga músú, wayee ɓaa wëñnjoo kiyak fúuf yaa hay: mi jutuutin sah ga kipëkís liiɓcaa ñafaꞌcaagari. Ya bëtísiꞌanndúu ga Helaa yiselaꞌíꞌyaa na ga kiwii. 17Kankaa kaa ga yahci, kifaaꞌ yoonaagari, ya ek tohootaa ga dapaagari; wayee fekiꞌfaa, ya hayfa kitëkíꞌ ga kiwiikaa ƴímoo taaꞌɗa.

18Fodaama, na jëgíroh ciyewin ciliis caa manɗa, Saŋ yaa yéegal ɓuwaa Hewhewaa winéwíꞌwaa. 19Wayee Eroot buuraa Gëlílée, ga waa ya teꞌ Erojaas ɓeti këmëeŋkíci, ya pokkariɗa, Saŋ ñaꞌtari ga na enaama cibóníꞌ ciyewin ciliis caa buuraa tumee. 20Wayee Eroot ɓaatissa kitum iñaa wëñ kisepiꞌ: ya amlukka Saŋ ga kasu.

Saŋ bëtísiꞌꞌa Yéesu

(Mëccëe 3: 13-17; Marka 1: 9-11)

21Ga waa ɓuwaa ɓéeɓɓa ñoodussa ga músúmaa, Yéesu ñoodussa ga ɓan. Waa ya ñoodussa bi ya meƴca, ya yaa kíim Kooh. Ga wahtaama, ɗook-Kooh lëgísukka.

22Helaa yiselaꞌíꞌyaa yoosukka ga ɗookci fodii iñaa man na hoꞌ. Laakka koonaakaa kelohuk, meyoh ɗook-Kooh an: «Fu yërí en kowuroo ee mi waarinndaa. Keeñnjoo soosin garaa.»

Níilaa ɓiYéesu

(Mëccëe 1: 1-17)

23Ga waa Yéesu dal kimeƴ ga fíkíi ɓuwaa, ya laakeera tíkíistaa leꞌ tidaaŋkaah-kaahay. Ɓuwaa abee an yërí en kowu Yoseef yaa enee kowu Helíɗa. 24Helí ennda kowu Mataat, Mataat kowu Léwí, Léwí kowu Melki, Melki kowu Yanay, Yanay kowu Yoseef, 25Yoseef kowu Matacas, Matacas kowu Amoos, Amoos kowu Nahum, Nahum kowu Esli, Esli kowu Nagay, 26Nagay kowu Maat, Maat kowu Matacas, Matacas kowu Simiꞌ, Simiꞌ kowu Yooseek, Yooseek kowu Yoodaa, 27Yoodaa kowu Yohanan, Yohanan kowu Resa, Resa kowu Sorobabeel, Sorobabeel kowu Salceel, Salceel kowu Nérí, 28Nérí kowu Melki, Melki kowu Adi, Adi kowu Kosam, Kosam kowu Elmadam, Elmadam kowu Eeꞌ, 29Eeꞌ kowu Yéesu, Yéesu kowu Eliyeseeꞌ, Eliyeseeꞌ kowu Yoorim, Yoorim kowu Mataat, Mataat kowu Léwí, 30Léwí kowu Simewoŋ, Simewoŋ kowu Yúdaa, Yúdaa kowu Yoseef, Yoseef kowu Yonam, Yonam kowu Elíyakím, 31Elíyakím kowu Meleyaa, Meleyaa kowu Menna, Menna kowu Matata, Matata kowu Natan, Natan kowu Dëwít, 32Dëwít kowu Yesee, Yesee kowu Yobet, Yobet kowu Boas, Boas kowu Sala, Sala kowu Naason, 33Naason kowu Amínadap, Amínadap kowu Atmin, Atmin kowu Arni, Arni kowu Esarom, Esarom kowu Peres, Peres kowu Yúdaa, 34Yúdaa kowu Yakoop, Yakoop kowu Ísaak, Ísaak kowu Abaraham, Abaraham kowu Tera, Tera kowu Nakooꞌ, 35Nakooꞌ kowu Sérúk, Sérúk kowu Rewu, Rewu kowu Pelek, Pelek kowu Ebeeꞌ, Ebeeꞌ kowu Sala, 36Sala kowu Kaynam, Kaynam kowu Arapaksat, Arapaksat kowu Seem, Seem kowu Nowee, Nowee kowu Lamek, 37Lamek kowu Metusela, Metusela kowu Henok, Henok kowu Yaret, Yaret kowu Mahalaleel, Mahalaleel kowu Kaynam, 38Kaynam kowu Enos, Enos kowu Set, Set kowu Aadama, Aadama kowu Kooh.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index