Search form

Lúkkaa 4

Seytaani fíꞌta Yéesu

(Mëccëe 4: 1-11; Marka 1: 12-13)

1Ga waa Yéesu líiffa na Helaa yiselaꞌíꞌyaa, ya meyohha húlúwaa Yúrdeŋ. Helaa yiselaꞌíꞌyaa wooccari, ɓayyari ga ɗekat, ëgíꞌ-dúndaŋ. 2Daama ya ennda da bes cidaaŋkaah-nikiis, caa wëeꞌtaa ga an cii, Seytaani yaa fíꞌti. Ya ñammbii dara ga ɗuuƴ bescaama. Ga waa bescaama paaffa, kiyaaɓ ammbari. 3Waa ennda ɗa, Seytaani woꞌꞌari an:

- En lak fu en Kowukii Koohaa, nakaa atohii wii wa súpítuk mbúurú, fu ñam.

4Yéesu loffari an:

- Këyítfaa woꞌ an: «Ɓoꞌ pesohanndii na mbúurú doŋ.»

5Seytaani ɓayyari ga ɗekat wikëríꞌ ɗook, ya teeɓpari ga saasi dëkcii ga ëldúnaɗa tóoh. 6Lëehíꞌta ya woꞌꞌari an:

- Mi hayyaa kiꞌon kinguuruk ga ɗook dëkciima tóoh na kilaak ndamaa nguuraagaca: mi eruunun iñaama tóoh ee mi míninwa kiꞌeꞌ ɓaa neɓpoo. 7Kon fu, binaa fu ƴíꞌ ga fíkíiroonaa, iñaama tóoh fu hayyi kilaak.

8Yéesu loffari an:

- Këyítfaa woꞌ an: «Fu ƴíꞌɗan Haꞌmudii, Koohyiigaraa, ee fu jaamukanndi ya doŋ.»

9Lëehíꞌta Seytaani ɓayyari Yéerúsaleem, yíppari ga ɗook Kaanfaa Kooh, ya woꞌꞌari an:

- En lak fu en Kowukii Koohaa yípukaa kakay; 10ndaga Këyítfaa woꞌ an:

«Kooh hayyaa kinakiꞌ malaakacaagari, ɓa sommbaa.» 11Ee ɓan: «Malaakacaa teeŋngaa ga yahcaagaɓa, doonaa kotfu këftukoo ga atoh.»

12Yéesu loffari an:

- Këyítfaa woꞌ an: «Kaa jéematuk Haꞌmudii, Koohyiigaraa.»

13Ga waa Seytaani lëehíꞌta kifíꞌ Yéesu ga ɓakaa en ɓéeɓ, ya úsaayya Yéesu, ya yaa sek bes wiliis.

Yéesu ɓoyukka Gëlílée

(Mëccëe 4: 12-17; Marka 1: 14-15)

14Yéesu líiffa na Helaa yiselaꞌíꞌyaa, ɓoyukka Gëlílée. Teekaagari síwwa ga gohaama tóohwa. 15Ya yaa jëgíroh ga ɗuuƴ jaangu-yaawúuꞌcaa daamaɗa ee ɓuwaa ɓéeɓ ɓaa kañnji.

Yéesu kaalussa ga jaangu-yaawúuꞌ ga Nasareet

(Mëccëe 13: 53-58; Marka 6: 1-6)

16Yéesu kaꞌta Nasareet, teeraa ya yakohɗa. Ga besaa Sabat, ya aassa jaangu-yaawúuraa fodaa daa ya meereeka kitumɗa. Ya kolukka kijaŋ Këyítfaa Kooh. 17Ya erussa Këyítfaa sëldíiga Ísayíi. Ya lëríssafa, ya leꞌꞌa bi ga ɗekataa bídu an:

18«Helii meyoh ga Haꞌmudiiɗa, wii ga ɗookkoo

ndaga ya tanukinndoo kihaydoh Hewhewii winéwíꞌwii ga ɓuwii laakooɗa.

Ya wosinndoo kiyéegal ɓuwii abuɗa an ɓa hay kirëc

na kiwoꞌ ɓuwii hascii búumɗa an ɓa hay kihotis,

ɓuwii en na kitogisohuɗa an ɓa hay kilaak hafɓa; 19Ya nakinndoo kiyéegaloh kíiskii Haꞌmudii

ƴah kiteewoh an ɓuwaa neɓlohinndi.»

20Lëehíꞌta Yéesu ponnda Këyítfaa, ya íkkafa ɓaa ɗaakifaɗa, ya yuŋnga. Ɓuwaa enee ga jaangaaɗa ɓéeɓɓa yípussari hascaa. 21Daama, ya yaa woꞌɓa an:

- Wati, woꞌeenii ga Këyítfii ɗú han kikelohɗa laakohin ga dii wa woꞌɗa.

22Ɓaa en ɓéeɓ yaa woꞌ iñaa morin ga Yéesu, ee ɓa jaahliꞌꞌa ga woꞌeencaa cinéwíꞌcaa ya meƴdoh ga kúuwkaagariɗa. Ɓa ɓaa woꞌ an:

- Ɓii enndii kowu Yoseefe?

23Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Wóorinndoo an ɗú hayyoo kicah an: «Payohii, wëkíraa haffu!» Ɗú hayyoo kiwoꞌ ɓan an: «Ɗí yéegin iñcaa fu tum ga Kafarnawomɗa tóohca; tumaa caa manɗa dii ga dëkii fu meyohɗa.»

24Lëehíꞌta, ya ɓaatta ga an:

- Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; laakkii sëldíiga-Kooh yaa teꞌu ga dëkaa ya meyohɗa. 25Ee mi yii woꞌissúu ɓan kayoh-kayohɗa: níindískat iñaa laakee waama ga jamaanaa sëldíiga Ili, lak Kooh enin karaŋ iñaa leꞌin tíkíis taahay na caban ee aꞌ wiyaak laakka ga kúlkaa tóoh, mi woꞌꞌúuka laakka waama ga kúlkaa Isarayeel ɓeti ɓiyewin ɓaa ƴaalcaagaɓa kaanin; 26wayee Kooh ebillii Ili ga yíinoo gaɓa, ya dímalɓa. Ya nammbari kiꞌebil ga yíinoo yaa enndii yaawúuꞌ ee dëk teeraa Sareptaa ga gohaa Sídoŋɗa.

27Ga Isarayeel ɓan, ga jamaanaa sëldíiga Ilisee, laakeera gaana ɓiyewin, wayee yíinoo gaɓa wëkɗuséeríi, enndii Naamaan yaama dëk Síríiɗanaa. Ya enndii yaawúuꞌ.

28Ɓuwaa enee ga ɗuuƴ jaangaaɗa ɓéeɓɓa, daa ɓa kelohee woꞌeencaama, keeñcaagaɓa tammba lool. 29Ɓa kolukka, ɓa meƴdohhari teeraa, ɓa jíitallari bi ga ɗook jaŋjagaa, ga daa teeraa Nasareet yípohseeɗa, doo ɓa yeꞌꞌi ga írkísaa, ya keen kakay. 30Wayee Yéesu kooꞌta ga leelooɓa, ya yaa paaf.

Yéesu wëkíꞌta ɓaa laak raɓ

(Marka 1: 21-28)

31Yéesu kaꞌta teeraa Kafarnawom ga gohaa Gëlílée. Ga bes Sabat ya yaa jëgíꞌ ɓuwaa. 32Ɓuwaa waaruꞌseera lool ga jëgírohaagari ndaga ya yërëméeríi woꞌeenci. 33Ga ɗuuƴ jaangu-yaawúuraa, laakeera ɓaa raɓ yisóotíꞌ am enee daama, ya yaa les koonaa kiyaak an:

34- Éeƴ! Yéesu-Nasareet, fu naríi ya? Kiɗúmíꞌtíi kërí haydohhane? Mi ínohin ɓii fu enɗa: fu yërí en ɓii yiselaꞌíꞌyii meyoh ga Koohɗa.

35Yéesu gëtta rawaa, woꞌꞌari an:

- Ɗekoha, fu meyoh ga ɓii.

Daama, rawaa ɓúukka ɓaa kakay, ga leeloo ɓuwaa ɓéeɓɓa, ya meƴca gari ee tummbiiri dara iñaa meskin. 36Ɓuwaa ɓéeɓɓa jaahliꞌussa, ɓa ɓaa woꞌ ga díkaantiɓa an: «Cii woꞌeen ca yee? Ɓii laakin dooli kinak raɓcii ɓa meyoh ga ɓuwaa ee na woꞌeen wíinoo rek ɓa meƴ.»

37Fodaama teekaa Yéesu waa síw ga gohaama tóohwa.

Yéesu wëkíꞌta payam Simoŋ na ɓiɓoꞌ ɓiliis

(Mëccëe 8: 14-17; Marka 1: 29-34)

38Yéesu kolkohha jaangu-yaawúuraa, ya kaꞌta kaan Simoŋ. Lak payam Simoŋ yiɓeti ɗúukoolin bi faanfaa tamin jír. Ɓa kíimmba Yéesu ya dímalɓa ga. 39Ya híilla ga ɗookci, ya gëtta tamohlaataa faanfaa; tamohlaataa meƴca, ga saasi ya kolukka, ya aawwaɓa kitoputuꞌ.

40Ga waa nohaa aassa, ɓaa laakin ɗúukoolíꞌ ɓéeɓ ee ga daa ya mín kiman tóoh, haydohhari ga Yéesu. Ya tíkka yahcaagari ga ɗook yaa en ɓéeɓ gaɓa, ee ya wëkíꞌtaɓa. 41Raɓcaa ɓan ɓaa meyoh ga ɗúukoolíꞌ ɓiyewin na tifiip an:

- Fu yërí en Kowukii Kooh.

Wayee yaa gëtɓa, ya hoonohhaɓa kiwoꞌ iñaa aaw gari, ndaga lak ɓa ínoheera an yërí en Kiristaanii.

Yéesu yaa jangat ga kúlkaa Yúudée

(Marka 1: 35-39)

42Kooh yaa wíis, Yéesu yaa meƴ teeraa Kafarnawom yaa ƴah ga daa wéetin. Mbooloomaa waa raassi. Waa ɓa leꞌꞌa bi gari, ɓa waaꞌtari kitëhdoh doo ya tagohoo naɓa. 43Wayee Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Mi jomin kiyéegaloh ɓan ga teerucii cíinoo Hewhewii winéwíꞌwii Nguurii Kooh, ndaga iñaama yërí tah Kooh wossaroo ga ëldúna. 44Fodaama, Yéesu ennda ga kiyéegaloh Hewhewaa winéwíꞌwaa ga ɗuuƴ jaangu-yaawúuꞌcaa en ga kúlkaa Yúudéeɗa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index