Search form

Lúkkaa 5

Yéesu ɓayya tëelíbéecaa ya ɗeɓ kitanukɗa.

(Mëccëe 4: 18-22; Marka 1: 16-20)

1Laakka bes lak Yéesu yaa ga seereenaa giiyaa Senesareet, mbooloomaa wíillari bi wa waa ñaak ga ɗookci ndaga kisúkúruk woꞌeenaa Kooh. 2Ya hotta ga seereenaa giiyaa gaal-looci kanak; laakka mbaalohcaa yoosukoh gaca, ɓa ɓaa tís mbaalcaagaɓa. 3Ya aassa ga gaal-loocaa wíinoowaa en wuu Simoŋɗa; Yéesu woꞌꞌari kiɓay gaal-loocaa wa úsaay seereenaa giiyaa jutuut. Yéesu yuŋnga ga loocaa ya yaa jëgíꞌ mbooloomaa.

4Ga waa ya lëehíꞌta kijëgíroh, ya woꞌꞌa Simoŋ an:

- Ɓayaa loocii bi ga ɗekataa músúmaa huutin, ɗú wees mbaalii, ɗú aaw kimbaal.

5Simoŋ taassari an:

- Kiyaakii, ɗí lëgëyin wekii ɓéeɓwa ee ɗí ammbii dara, wayee ga woꞌeenfu mi haywa kiwees.

6Ɓa weessa mbaalaa, ɓa ammba jën ciyewin bi mbaalaa waa ɗaꞌ. 7Waa ennda ɗa, ɓa ɓaa kalay ɓuwaa taam naɓa ee ɓa enee ga loocaa wíinoowaaɗa, ɓa hayɓa kidímal. Ɓaama hayussa, ɓa líifíꞌta loocicaa kanakcaa na jën bi ca caa waaꞌ kinuuꞌ. 8Daa Simoŋ-Peeꞌ+ hotee iñaama, ya ƴíꞌꞌa ga fíkíi Yéesu, ya woꞌꞌa an:

- Haꞌmudii, meyaa garoo ndaga mi iñii haꞌ-baakaaꞌ.

9Simoŋ woꞌee fodaama ndaga ya na ɓuwaa taabee nariɗa jaahliꞌseera lool ga jëncaa ciyewincaa ɓa amɗa. 10Bi ga Saak na Saŋ, towutaa Sebedee boku na Simoŋ lëgëyaaɗa jaahliꞌseera ga ɓan. Wayee Yéesu woꞌꞌa Simoŋ an:

- Kaa niik dara. Kimma, ɓiɓoꞌ ɓërí fu mbaalan.

11Waa ennda ɗa, ɓa soofdohha gaal-loocicaagaɓa tewisaa, ɓa foñnja tóoh, ɓa ɓaa taabuk Yéesu.

Yéesu wëkíꞌta ɓaa gaanaꞌin

(Mëccëe 8: 1-4; Marka 1: 40-45)

12Laakka bes lak Yéesu yaa ga teeru wíinoo ga gohaa Gëlílée, ɓaa gaanaꞌin bi faanfaa gomin hayya. Daa ya hotee Yéesu, ya líꞌukka ga fíkíici, ya kíimmbari an:

- Kiyaakii, fu waaꞌkanaa fu míninndoo kiwëkíꞌ.

13Yéesu lëríssa yahaagari, leꞌꞌa ga ɓaa, woꞌꞌari an:

- Mi waarinka, waka.

Ga saasi ɗúukool-gaanaa nísukka ga ɓaa. 14Lëehíꞌta Yéesu hoonohhari kiwoꞌ ɓoꞌ iñaa aaw gari. Ee ya woꞌꞌari an:

- Kara, fu teewukohnee ga sarahohaa, fu tum sarah ga kisetkiigaraa fodaa daa Móyíis nakohkaɗa, en ɗanaa, iñaama hay kiteeɓ ɓéeɓ an fu setin.

15Wayee iñaama kokohhii bi teekaa Yéesu waa wëñ kisíw. Ɓiɓoꞌ ɓiyewin ɓaa nëgírukoh ga yahaaci, kisúkúruk woꞌeencaagari ee ya wëkíꞌɓa ga ɗúukoolcaagaɓa. 16Ee Yéesu kaꞌta daa wéetinaa, ya kíimi Kooh da.

Yéesu wëkíꞌta ɓaa lafañin

(Mëccëe 9: 1-8; Marka 2: 1-12)

17Laakka bes, Yéesu enee na kijëgíroh. ƁiFërísiyeeŋ na ɓijëgíroh-waas ee meyohu dëk-kawcaa ga gohaa Gëlílée, na ga gohaa Yúudée na teeraa Yéerúsaleem ensee daama, yuguunun ga yahaaci. Doolaa Kooh, Haꞌmudii, taabee na Yéesuɗa, waa onndi kiwëkíꞌ ɗúukoolíꞌcaa. 18Ɓiɓoꞌ leꞌꞌa, haydohu ga ɗook gatan ɓaa lafañin, ee ɓa ɓaa heelli kiꞌek ga ɗuuƴ kaanfaa bi Yéesu hotti. 19Wayee ɓa hottii ga daa ɓa paafdohanndi ndaga mbooloomaa wiyewinwaa. Ɓa lappa nari ga ɗook túuyaa, ɓa heella gúl ga cakaraa+ , ɓa yóoskíꞌtari na gatanaagari ga leeloo ɓuwaa ga fíkíi Yéesu. 20Daa Yéesu hotee ngëmaagaɓa waama, ya woꞌꞌa lafañaa an:

- Ƴaal, baakaaꞌcumgaraa bayaluununndaa.

21Jëgíroh-waascaa na Fërísiyeeŋcaa ɓaa halaat ga ɗuuƴɓa, ɓaa woꞌ an: «Ɓii yii ya ɓa, ya ɓasi Kooh? Ɓii mín kibaal baakaaꞌ ɓa, enndii Koohaa?» 22Wayee Yéesu ínohha halaatcaagaɓa, woꞌꞌaɓa an:

- Iñii tah ya ɗú laak halaatcuma ga helciigarúu? 23Kon iñii yiida wëñ kiyooɓ kiwoꞌ lafañii: kiwoꞌꞌi «Baakaaꞌcumgaraa bayaluununndaanoo», kiwoꞌ an: «Koluka, fu tíin»? 24Wayee bi ɗú ínoh an ga ëldúna, Kowukii ɓii onuunun kibayal baakaaraa -- ya woꞌꞌa lafañaa an: -- Mi woꞌꞌaaka, kolka, ɓewaa gataniigaraa fu ƴee kaanfu!

25Ga saasi lafañaa kolukka ga fíkíi ɓuwaa ɓéeɓɓa, ɓeɓpa gatanaa ya faankoheeɗa, yaa ndam Kooh, ya yaa ƴah kaanci. 26Ɓéeɓ ɓuwaa waaruꞌussa, ɓaa ndam Kooh, ɓa jaahliꞌꞌa bi ɓaa woꞌ an: «Ɗí hotin wati iñaa mosoo kilaak ga fen.»

Yéesu ɓayya Léwí

(Mëccëe 9: 9-13; Marka 2: 13-17)

27Lëehíꞌta, Yéesu meƴca, ya hotta juuti, yaa teeku Léwí, yugin ga ɗekataa fayohsi juutiɗa. Ya woꞌꞌari an:

- Taabukaaroo!

28Léwí íissa tóoh, kolukka yaa taabukki.

29Léwí tíkɗee Yéesu ñamah cijófíꞌ ga kaanci. Juuti ɓiyewin na ɓiɓoꞌ ɓiliis bokussa naɓa kanu. 30Fërísiyeeŋcaa na jëgíroh-waascaa faꞌ naɓaɗa ɓaa ñaꞌsukoh, ɓa woꞌꞌa tëelíbéecaa Yéesu an:

- Iñii tah ya ɗú bok kiñam na kiꞌan na juuticii na ɓuwii júwussiiɗa?

31Yéesu kelohhaɓa, loffaɓa an:

- Ɓuwaa dara gaa naɓa laakussii sooli ga payoh, wayee ɓuwaa ɗúukoolin ɓërí laak sooli ga. 32Mi hayyii ga ëldúna kiɓay ɓuwii júwinɗa wayee mi hay kiɓay haꞌ-baakaaꞌcii doo ɓa súpít kipeskiigaɓa.

Yéesu woꞌꞌa ga ooreenaa

(Mëccëe 9: 14-17; Marka 2: 18-22)

33Ɓiɓoꞌ woꞌussa Yéesu an:

- Tëelíbéecii Saŋ na ɓii Fërísiyeeŋcii ooꞌsi leekleek ee ɓa kíimi Kooh, wayee ɓiigaraa ñami hen, ɓa ani.

34Yéesu loffaɓa an:

- Ɗú mínin kiꞌooꞌlukoh ɓedohcii haꞌ-kílookkii lakanaa haꞌ-kílookkii yii naɓane? 35Wayee bes hay kihay, haꞌ-kílookkaa hay kiɓewohu ga díkaantiɓa, bescaama nak ɓa hay kiꞌooꞌ.

36Yéesu liiwukkaɓa ɓan:

- Ken ɗaroo píis ga kúltí fiꞌas, daafwa ga líil-kúltí. Fu tumkanaa, fu hay kiɗaꞌ kúltífaa fiꞌasfaa ee píisaa wiꞌaswaa nísohu gafaɗa taabohanndii na líil-kúltífaa. 37Fodaama, ken tumoo biiñ wiꞌas, waa dal kilúun, ga mbúus-oncaa maañin. Fu tumkanaa, biiñaa pook mbúus-oncaa: biiñaa aamuk, ee mbúuscaa yasukoh. 38Kon biiñ wiꞌas jom kitumu ga mbúus-on ciꞌas! 39Ee ken waaroo kiꞌan biiñ wiꞌas binaa ya meyoh kiꞌan ga wimëeñíꞌwaanaa; ndaga ya woꞌi an wimëeñíꞌwaa wërí wëñ kineɓ.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index