Search form

Lúkkaa 6

Yéesu yërí laak bes Sabat

(Mëccëe 12: 1-8; Marka 2: 23-28)

1Laakka bes Sabat, Yéesu koorohee ga ɗuuƴ yoonaa lúudin. Tëelíbéecaagari ɓaa weel ga boŋcaa+ , ɓaa ɓoliñ towutaa ga yahcaagaɓa, ɓaa ñam. 2Laakka Fërísiyeeŋcaa woꞌuɓa an:

- Iñii tah ya ɗú tum iñii Waasii kokohin kitum ga bes Sabat?

3Yéesu loffaɓa an:

- Hanaa ɗú jaŋngii iñaa Dëwít tumee ga waa ya yaaɓ, ya na ɓuwaa taabee nariɗa? 4Ya aassa ga taalaa Kooh, ya ɓeɓpa ga mbúurúcaa meƴdohɗusee Koohɗa, ya ñammba ga, ya eꞌta ɓuwaa taamsee nariɗa ga. Ee mbúurúcaama sarahohcaa doŋ onuca kiñam+ .

5Lëehíꞌta Yéesu woꞌissaɓa an:

- Kowukii ɓii kërí laak bes Sabat.

Yéesu wëkíꞌta ɓaa yahaa ɗooƴkin

(Mëccëe 12: 9-14; Marka 3: 1-6)

6Laakissa bes Sabat, Yéesu kaꞌta jaangu-yaawúuraa, ya yaa jëgíroh. Laakka daama ɓoꞌ, yaa yahaa ñaabaa ɗooƴkin. 7Jëgíroh-waascaa na Fërísiyeeŋcaa ɓaa malak ga Yéesu, ati ɓa hayyi kihot ya wëkíꞌ ɓoꞌ ga bes Sabat, doonaa ɓa laak iñaa ɓa yabohanndi. 8Wayee Yéesu ínohha halaatcaagaɓa, ya woꞌꞌa ɓaa yahaa ɗooƴkinɗa an:

- Kolka, fu tuuk dii ga fíkíi ɓéeɓ!

Ɓaa kolukka, tuukka.

9Lëehíꞌta, Yéesu woꞌꞌa ɓuwaa an:

- Mi meekissúu ati ga bes Sabat Waas onoh kitum iñaa jofin wala iñaa moroo, kisom kumuun ɓoꞌ wala kilaŋ kumuun?

10Ya malakka ɓéeɓ ɓuwaa wíilliɗa, ya woꞌꞌa haꞌ-yahaa an:

- Lërísaa yahiigaraa!

Ɓaa lëríssa, yahaa dalla kiwak, mannda ga daa wa eneeɗa.

11Wayee ɓuwaa ɓíinoo ensee daɗa líifussa muut na tam-keeñ, ɓa ɓaa malak ga díkaantiɓa iñaa ɓa tuman Yéesu.

Yéesu tanukka ɓoꞌ ɓidaaŋkaah na ɓanak ga tëelíbéecaagari

(Mëccëe 10: 1-4; Marka 3: 13-19)

12Ga bescaama, Yéesu kaꞌta jaŋjaŋcaa kikíim Kooh, ya tessa wekaa ɓéeɓwa kikíim Kooh. 13Ga waa Kooh wíissa, ya ɓayya tëelíbéecaagari, ya tanukka ga ɓoꞌ ɓidaaŋkaah na ɓanak, ya teekkaɓa ɓiꞌapotaaꞌ: 14Simoŋ (yaa ya teek Peeꞌɗa) na këmëeŋkíci Andari, Saak na Saŋ, Filiip na Bartulëmíi, 15Mëccëe na Toomaa, Saak kowu Alfee na Simoŋ selootaa+ , 16Yúdaa kowu Saak na Yúdaa Iskariyot, yaa onan Yéesu bíiŋɗa.

Yéesu yaa jëgíꞌ mbooloomaa ee yaa wëkíꞌ ɗúukoolíꞌcaa

(Mëccëe 4: 23-25)

17Yéesu yoosukka jaŋjagaa na apotaaꞌcaagari bi ga ndëneeraa, ga daa ɓoꞌ ɓiyewin ga tëelíbéecaagari enoheeɗa. Laakeera daama ɓan mbooloo wiyaak waa meyohee kúlkaa Yúudée na teeraa Yéerúsaleem, na gohcaa ɓopukoh na giiyaaɗa: Tíiꞌ na Sídoŋ. 18Ɓa hayeeri kisúkúruk, ee ya wëkíꞌɓa ga ɗúukoolcaagaɓa. Ɓuwaa raɓ amɗa wëkɗussa. 19Ɓaa en ɓéeɓ yaa heel kileꞌ gari, ndaga dooli meyohi gari, wa wëkɗiɓa ɓéeɓɓa.

Yéesu woꞌꞌa ga ɓuwaa en ga mesiklaat na ɓuwaa en ga neɓlaatɗa

(Mëccëe 5: 1-12)

20Lëehíꞌta Yéesu malakka tëelíbéecaagari, ya woꞌꞌa an:

- Ɗú yewinin múuꞌ, ɗú nduulcii ndaga Nguuraa Kooh wuurúu.

21Ɗú yewinin múuꞌ, ɗú ɓii ɗú yaaɓ watiɗa ndaga ɗú hay kikap.

Ɗú yewinin múuꞌ, ɗú ɓii ɗú koduk watiɗa ndaga ɗú hay kiƴen.

22Ɗú yewinin múuꞌ moos, binaa Kowukii ɓii tah bi ɓuwii sagussúu, ɓa kaallúu ga ɗuuƴɓa ɓa ɓassúu, ɓa taasuk teekcaagarúu.

23Iñaama laakaa, laa neɓlukat, ɗú koltuki, ɗú hami ndaga neehal wiyaak waa sekkúu ga ɗook-Kooh. Ɓicaasamɓa sodalsee sëldíiga-Koohcaa fodaama.

24Wayee nak, massa ɗú, haꞌ-alalcii ndaga ɗú laasin ɓakkúu.

25Massa ɗú ɓii ɗú kapin watiɗa ndaga ɗú hay kiyaaɓ.

Massa ɗú ɓii ɗú ƴen watiɗa, ndaga ɗú hay kiꞌen ga coonu ee ɗú hay kikoduk.

26Massa way, binaa ɓuwii woꞌ garúu iñaa jofinaa, ndaga ɓicaasamɓa tumsee fodaama na ɓuwaa tíkee hafɓa ɓisëldíiga-Koohɗa ee lak sabohɗa.

Yéesu nakoh kiwaaꞌ ɓaa saŋngaa

(Mëccëe 5: 38-48; 7: 12a)

27Yéesu tíkka ga an:

- Wayee ɗú ɓii ɗú súkúrukkooɗa, mi woꞌꞌúu an: waarat ɓuwii heñohsirúuɗa, tumɗat ɓuwii saŋngúuɗa iñaa jofin. 28Kíimat Kooh ya barkeel ɓuwii cojirúuɗa ee kíimɗat ɓuwii sodalirúuɗa. 29Binaa ɓoꞌ feekkaa ga ŋaamaa, eraari wíinoowaa ɓan. Binaa ɓoꞌ teꞌ sabadooraagaraanaa, kaa sagiꞌti túrkaa ɓan. 30Ɓaa kíimmbaa yen ɓéeɓ, laa onaari; ee ɓaa teꞌ iñaa en yuufunaa, kaa teꞌsiswa. 31Fodaa daa ɗú waaꞌ ɓimooroommbúu tumiꞌtúuɗa, laa tumɗatɓa iñaa manɗa.

32Binaa en lak ɗú waaꞌ ɓuwii waaꞌtúuɗa rekaa, ndamii wiida wërí ɗú laakan ga iñaama? Bi ga ɓuwii júwussiiɗa sah waaꞌsin ɓuwaa waaꞌɓaɗa. 33Ee binaa en lak ɓuwii tumɗirúu yijófíꞌɗa ɓërí rek ɗú íkiꞌ iñaa jofinaa, ndamii wiida wërí ɗú laakan ga iñaama? Bi ga ɓuwii júwussiiɗa sah tumsinka. 34Ee binaa en lak ɓuwaa ɗú yaakaaꞌ an ɓa hayyúu kifayɗa ɓërí rek ɗú wútíranaa, ndamii wiida wërí ɗú laakan ga iñaama? Bi ga ɓuwii júwussiiɗa sah wútíꞌsin ɓuwaa man naɓaɗa, lëehíraa ɓa laas iñaa hín na iñaa ɓa wútírohɗa. 35Kon waarat ɓuwii saŋngúuɗa, tumɗatɓa yijófíꞌ, erohat ee kaa séentukat dara ga, en ɗanaa neehalaagarúu hay kiyak ee ɗú ƴah towutii Kooh yii ga ɗookaa-ɗookɗa, ndaga Kooh jofin ga ɓuwii tookkiiri kigërëm ga iñcaa ya tumiꞌɓaɗa. 36Líifat na yërmaandi fodii dii Paammbúu Kooh líif na yërmaandiɗa.

Yéesu woꞌꞌa an ken hanat kiꞌattiꞌ mooroomci

(Mëccëe 7: 1-5)

37Yéesu tíkka ga an:

- Kaa attiꞌat ken, en ɗanaa Kooh attiꞌoorúu. Kaa tamat ken, en ɗanaa Kooh tamoorúu. Bayalat ɓimooroommbúu en ɗanaa Kooh hayyúu kibayal. 38Onohat en ɗanaa Kooh hayyúu kiꞌon: ɗú hay kinatɗu yen, ɗú goꞌɗu yewin, yëngëlu bi ɗeguk, líif bi aamuki, ndaga nataa ɗú natoh ɓuwiiɗa wërí ɗú natohohsan.

39Lëehíꞌta, Yéesu liiwukkaɓa anee ɓan:

- Búumíꞌ mín kinook búumíꞌ mooroomcine? Baanaa ɓéeɓɓa ɓa ɓanak, ɓa keenanndii ga noge? 40Tëelíbée mínoo kipaaf ɓaa jëgíꞌtiɗa, wayee tëelíbéenaa mat ga jagaagarinaa hay kileꞌ ga jëgírohaagari.

41Iñii tah ya fu malaki ɓolaa en ga kuhaskaa mooroomfu, ee fu mínoo sah kimalaksukoh dúuñii en ga kuhaskiigaraaɗa? 42Fu yii fu hottii dúuñii en ga kuhaskiigaraaɗa, fu mínan na kiwoꞌ mooroomfu an: «Fiilii, íisa mi nísíꞌtaa ɓolii en ga kuhaskiigaraa»? Fu yii fu jófjófɗuki ga fíkíi ɓuwiiɗa, ɗewaa kinís dúuñii en ga kuhaskiigaraaɗa, en ɗanaa fu hay kihot dijófíꞌ bi fu mín kinís ɓolaa en ga kuhaskaa mooroomfuɗa.

Yéesu jëgírohha ga kedik na towutaa ka límɗa

(Mëccëe 7: 16-20; 12: 33-35)

43Yéesu tíkka ga an:

- Kedik kijófíꞌ límoo kowukaa moroo ee kedikkaa ɗúukoolin límoo kowukaa morin. 44Kedikkaa en ɓéeɓ ínohohsan ga towutaa ya laakɗa: ken ɓeenoo towu een ga kaꞌkaꞌ ee ken ɓeenoo towu reseŋ ga pëegíi-ñaawaaɓ. 45Ɓoꞌ yijófíꞌ tumi iñaa jofin, ndaga iñaama rek yërí ya ɗaak ga keeñaagari. Ɓoꞌ yibóníꞌ tumi iñaa bonin ndaga iñaama rek yërí ya ɗaak ga keeñaagari. Ee ɓoꞌ, iñaa ya meƴdohi ga kúuwciɗa, wërí líif ga keeñci.

Liiwukaa Yéesu woꞌ ga loo kaancaa kanakcaaɗa

(Mëccëe 7: 24-27)

46Yéesu tíkka ga an:

- Ɗú ɓayohhoo ya «*Haꞌmudii, Haꞌmudii» ee iñii mi nakirúuɗa ɗú tumoori? 47Ɓaa hay garoo ɓéeɓ ee ya súkúruki woꞌeenciigoo ee ya taabukica ga tumeenaagari, mi hayyúu kiwoꞌ ɓaa ya mëdírohu nariɗa: 48Ɓaa yaama mëdírohu na ɓaa enee na kitawah kaan; ya acca bi huutta, ya daɓpa atoh, ya yíppa kaanfaa ga ɗookgaa. Toɓ wiyewin keennda bi ɓaalaa líiffa, wambalaa tapukka ga kaanfaa ee mínndiifa kiɓúuk ndaga tawahaa kaanfaa yëgíseera.

49Wayee ɓaa keloh ee taabukkii woꞌeenciigoo ga tumeenaagari, ɓaa yaama mëdírohu na ɓaa tawah kaan, yíppafa ga ɗook kakay ee accii dara. Waa wambalaa tapukka ga kaanfaa faama, ga saasi, fa ɓúꞌta ee kaanfaa ɓéeɓ yasukohha.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index