Search form

Lúkkaa 7

Yéesu wëkíꞌta súrgaa soldaaraa yiyaakyaa

(Mëccëe 8: 5-13)

1Ga waa Yéesu lëehíꞌta kiwoꞌ iñcaa ya waaree ɓuwaa kelohɗa, ya kaꞌta teeraa Kafarnawom. 2Daama laakeera soldaaraa yiyaakyaa kuliyuki ga heñɗa. Ɓaa yaama laakeera súrga, yaa ya keeñukin, lakanaa súrgaa ɗúukoolin bi yaa ƴah kilëehɗuk. 3Ga daa soldaaraama kelohee iñaa woꞌu ga loo Yéesuɗa, ya wossa ga yaakcaa yaawúuꞌcaa kikíimmbi ya hay kiwëkíꞌ súrgaagari. 4Ɓuwaa wosseeɗa hayussa ga Yéesu, ɓa tuukkiꞌtari tek, ɓa woꞌꞌari an:

- Ɓii wossíi garaaɗa, calin kidímal, 5ndaga ya waarin ɓu-dëkiigaríi, ee yërí tawah jaangu-yaawúuraagaríi.

6Waa ennda ɗa Yéesu yaa ƴah naɓa. Ga waa ɓa deeƴca kaanfaa, soldaaraa yiyaakyaa wosissa ga fiiliimuncaagari, ɓa woꞌ Yéesu an:

- Kiyaakii, kaa sodal haffu, ndaga joobinndoo fu aas kaanndoo, 7iñaama yërí tah bi mi woꞌ an joobinndoo mi hay na kihaffoo kihídohnee naraa. Wayee woꞌaa woꞌeen wíinoo rek, súrgiigoo wak. 8Ndaga mi ga kihaffoo, mi laakin ɓuwaa hanohhoo ɗook ee mi laakin soldaaꞌcaa hanohussoo kakay. Binaa mi woꞌ yii an karanaa, ya kaꞌ; mi woꞌ yíinoo an hayanaa, ya hay; ee binaa mi woꞌ súrgaagoo an tumaa iñii yiinaa, ya tummbi.

9Daa Yéesu kelohee woꞌeencaama, ya waaruꞌꞌa ga soldaaraa yiyaakyaa. Ya mëeñsukka ga mbooloomaa taabukeeriɗa, ya woꞌꞌa ɓuwaa an:

- Mi woꞌꞌúu man, bi ga ɗuuƴ Isarayeel sah mi mossii kihot ɓaa laak ngëmaa hín na wii garoo. 10Lëehíꞌta ɓuwaa soldaaraa woseeɗa ɓoyukussa kaanfaa. Ɓa laakka súrgaa ɗúukooleeɗa wakin peleŋ.

Yéesu mílísiꞌta kowukaa ɓaa ƴaalaa kaanin

11Lëehíꞌta Yéesu kaꞌta teeraa woꞌsi Nayinɗa. Tëelíbéecaagari na ɓoꞌ ɓiyewin taamsee nari. 12Ga waa ɓa deeƴca aasaaraa dëkaa, ya hotta ɓuwaa ɓaa ƴah kiꞌacnee faraaf. Ɓaa kaanɗa, enee kowu kíinoo ga eeci; ee eemunaa, ƴaalaa kaanin. Laakeera ɓoꞌ ɓiyewin ga dëkaa, ɓaa taam na ɓetifaa ga waas acaaꞌcaa. 13Daa Yéesu Haꞌmudii hotee eemunaa, ya laakka yërmaandi wiyaak gari, ya woꞌꞌari an:

- Kaa koduk!

14Lëehíꞌta, Yéesu deeƴca, leꞌꞌa ga ñoyaa ɓuwaa abohɗa, ɓa tuukka. Yéesu woꞌꞌa an:

- Oomaa-fiilii, mi nakkaa, kolka!

15Ɓaa kaaneeɗa kolukka, yuŋnga yaa aaw kiwoꞌ. Yéesu íkkari eemunaa. 16Ɓuwaa ɓéeɓɓa tíitussa ga iñaama ee ɓa ɓaa kañ Kooh, ɓa ɓaa woꞌ an:

- Sëldíiga-Kooh yiyaak hotukin ga ɗuuƴcuu, ee Kooh hayin kiɓaaɓ ɓu-kaanci.

17Iñaa aaw ga Yéesu yaa ɓéestírukohu ga kúlkaa Yúudée ɓéeɓ na iñaa wíilwaɗa.

Saŋ-Bëtís wosohha ga Yéesu

(Mëccëe 11: 2-19)

18Tëelíbéecaa Saŋ ɓéestírussari iñcaa Yéesu tumeeɗa tóohca. Ya ɓayya ɓanak gaɓa, 19ya wossaɓa ga Yéesu, Haꞌmudii, kimeekissi an: «Fu yërí en ɓaa jom kihayɗanoo ɗí sekan ɓoꞌ yiliis?»

20Ga waa ɓa kaꞌta bi ga Yéesu, ɓa woꞌꞌari an:

- Saŋ-Bëtís yërí wossíi garaa kimeekissaa ati fu yërí en ɓaa jom kihayɗa wala ɗí sekan ɓoꞌ yiliis.

21Ga wahtaama siiꞌ, Yéesu wëkíꞌta ɓoꞌ ɓiyewin ga ɗúukoolcaagaɓa, na ga iñaa mesikɓaɗa, ya kaalla raɓcaa ga ɓuwaa ee búumíꞌ ɓiyewin, ya onndaɓa kihot. 22Ya dalla ɓuwaa kitaas an:

- Karat ɗú ɓéestíꞌnee Saŋ iñcii ɗú hotɗa, na iñcii ɗú kelohɗa: búumíꞌcii ɓii hot, lafañcii ɓii tíin dijófíꞌ, gaanacii ɓii sétíru, ɗekcii ɓii keloh, faraafcii cii mílís, nduulcii ɓii yéegalu Hewhewii winéwíꞌwii. 23Ɓaa mi tahhiiraa kisoof fenoo ga ngëmaagaraanaa, fu yewinin múuꞌ!

Iñaa Yéesu woꞌ ga Saŋɗa

24Ga waa ɓuwaa Saŋ woseeɗa karussa, Yéesu aawwa kiwoꞌ mbooloomaa iñaa aaw ga Saŋ, an:

- Ɗú karee kimalaknee ya ga ëgíꞌ-dúndagaa? Pëegíi-përúudúufaa en na kiꞌeguk ga uurisaane? 25Enndiikanaa ɗú karee ya kimalaknee? Ɓoꞌ yaa ekuk kúltí cimóríre?

En kiꞌenaa, ɓuwii ekuk kúltí cimóríꞌ ee dëku ga iñaa newinɗa, ɓii ga kaancii buuꞌcii. 26Kon ɗú karee kimalaknee ya daama? Sëldíiga-Koohe? Ee! Mi woꞌꞌúuka, ɓaama paafin sah sëldíiga-Kooh. 27Saŋ yërí en ɓaa woꞌu ga Këyítfaaɗa an: «Mi yii wos ɓoꞌꞌoo, yaa ɗëwrukanndaa, kiwaayukiꞌtaa waasum.»

28Yéesu tíkka ga an:

- Mi woꞌꞌúuka, ga ɓuwii límukoh ga ɓetiɗa ɓéeɓɓa, laakkii ga yaa wëñ Saŋ kiyak, wayee ɓaa wëñ kijutuut ga Nguuraa Koohɗa yërí wëñ Saŋ kiyak.

29Ɓéeɓ ɓuwaa súkúrukeeriɗa, bi ga juuticaa tookussa an Kooh júwin, ee Saŋ bëtísiꞌꞌaɓa. 30Wayee Fërísiyeeŋcaa na jëgíroh-waascaa sagussa Saŋ bëtísiꞌɓa, fodaama ɓa teewohee an ɓa faaliꞌꞌii iñaa Kooh waariꞌɓaɗa. 31Yéesu tíkka ga an:

- Kon ɓuwii jamaanii wati, mi mëdírohanɓa na ɓa? Ɓa man na ɓa? 32Ɓa man na oomaacaa yugu ga paanaa dëkaa, ɓíinoo ɓaa woꞌ ɓimooroomɓa an: «Ɗí mbiiɓɗinndúu ee ɗú hammbii! Ɗí helemin ee ɗú kodukkii!» 33Ndaga Saŋ-Bëtís hayin, ya ñamoo ee anoo fodii ɓuwii, ee ɗú woꞌ an: «Ya laak raɓ». 34Kowukii ɓii hayin, kii ñam, kii an, ee ɗú woꞌ an: «Malkat ɓii yii halaat kiñam doŋ na kiꞌan biiñ ee ya fiiliimunoh na juuticii na tumoh-baakaaꞌcii.» 35Wayee ɓéeɓ ɓuwii took kiñaañkii Koohɗa ínohuunun an ka júwin.

Yéesu bayalla ɓetifaa júɓpii ga kaan Simoŋ Fërísiyeegaa

36Laakka Fërísiyeegaa ɓay Yéesu kiñamnee nari. Yéesu kaꞌta kaanfaa Fërísiyeegaa, ya yuŋnga kiñam. 37Lak laakin ga teeraa ɓeti, yaa júɓpii. Daa ya yéegee an Yéesu yaa ñam ga kaanfaa Fërísiyeegaa, ya haydohha kujúlúŋkaa líifin na laꞌkoleñ, jaa hëwrohu na atohaa woꞌu albataaꞌ+ . 38Ya tuukohha Yéesu fenoo, ga kotcaagari. Ya yaa koduk bi yaa tóoyíꞌ kotcaa Yéesu na mooncaagari. Lëehíꞌta, ya yaa moos kotcaa na fenfaagari, ya yaa fuunca, ee ya yaa leefca laꞌkoleñ. 39Daa Fërísiyeegaa ɓayee Yéesu kiñamɗa hotee iñaama, ya yaa woꞌ ga helci an: «Ɓii yii enee sëldíiga-Koohaa, eneenaa ya hay kiꞌínoh ɓii en ɓetifii leꞌ gariɗa ati ya ɓa: eneenaa ya hay kiꞌínoh an ɓii yii ɓetifaa júɓpii.» 40Yéesu taassa woꞌꞌa Fërísiyeegaa an:

- Simoŋ, laakin iñaa mi waaꞌtaa kiwoꞌ.

Simoŋ taassa an:

- Jëgírohii, woꞌa!

41Yéesu woꞌꞌa an:

- Enee ɓoꞌ ɓanak, ɓaa laakiꞌ ɓoꞌ kobot: yíinoo ɓayɗeeri denariyon+ citéeméeꞌ-yëtúus, yíinooyaa cidaaŋkaah-yëtúus. 42Ya múuñíꞌtaɓa ɓéeɓɓa ɓanakɓaa ndaga lak ɓa mínéeríiri kifay. Kon yiida wëñanndi kiwaaꞌ ga ɓuwaa ɓanakɓaama?

43Simoŋ taassa an:

- Mi fooŋ man yaa múuñɗu kobotfaa wëñ kiyakɗa, yërí.

Yéesu woꞌꞌari an:

- Fu woꞌin kayoh.

44Lëehíꞌta Yéesu mëeñsukka ga ɓetifaa, woꞌꞌa Simoŋ an:

- Fu hotin ɓetifii fiine? Ya tísɗinndoo kotciigoo na moonciigari, ya moosɗinndooca na fenfiigari. Wayee fu, mi aasin kaanfu ee fu eꞌtiiroo músú kitís kotciigoo. 45Fu gatanukkiiroo fu fuunndoo, wayee iñaa mi aasee dii, ya íissii kifuun kotciigoo. 46Fu leeffii sah dúuleen wiꞌéeñíꞌ ga hafiigoo, wayee ya, ya leefin laꞌkoleñ ga kotciigoo. 47Kërí tah mi woꞌꞌaa man kiwaaꞌkii kiyaakkii en gariɗa kërí teewoh an baakaaꞌciigari ciyewincii bayaluunun. Wayee ɓoꞌ, kiwaaꞌkaagari jutuutaa, lakanaa bayalu jutuut.

48Waa ennda ɗa, Yéesu woꞌꞌa ɓetifaa an:

- Baakaaꞌcumgaraa bayaluunun.

49Ɓuwaa boksee nari kanuɗa ɓaa woꞌ ga helcaagaɓa an: «Ɓii yii ya ɓa, bi ya bayalli sah baakaaꞌ?»

50Wayee Yéesu woꞌissa ɓetifaa an:

- Ngëmumgaraa músalinndaa, karaa na jam.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index