Search form

Marka 10

Yéesu woꞌꞌa ga loo kifasiꞌ

(Mëccëe 19: 1-12; Lúkkaa 16: 18; Room 7: 1-3; 1 Korenti 7: 10-16)

1Yéesu meyohha daama, aawwa dëkcaa bok ga gohaa Yúudée ee hanoh húlúwaa Yúrdeŋɗa gaaɗa. Ɓuwaa ɓiyewin haysissa, nëgírukohussa ga yahaaci. Ee ya enissaɓa kijëgíꞌ fodaa ya meereeka kitumɗa.

2Laakka Fërísiyeeŋcaa hayu bi gari kifíꞌti, ɓa meekissari an:

- Waasiiruu onin ƴaal kifasiꞌ ɓeticine?

3Yéesu meekissaɓa ɓan an:

- Móyíis nakeerúu ya kitum?

4Ɓa taassa an:

- Móyíis oneera ƴaal kibín këyít kiteewoh an sëyaa tasin ee ya foñ ɓetici.+

5Yéesu nak woꞌꞌaɓa an:

- Móyíis bínɗinndúu iñaa ya nakkúu yaama ndaga dii ɗú súɓ ga keeñɗa. 6Wayee ga kiɗewaa, ga waa Kooh sak ëldúnaɗa «Ya tummba ɓoꞌ, ƴaal na ɓeti+ . 7Kërí tah bi ƴaal hay kifoñ paamci na eeci, ya aboh na ɓetici, 8ee ɓa ɓanak, ɓa en ɓoꞌ yíinoo»+ . Fodaama ɓa enissii ɓanak, wayee ɓa en yíinoo. 9Kon ɓoꞌ hanat kihëgísoh iñaa Kooh akitohin.

10Waa ɓa leꞌꞌa kaan, tëelíbéecaa meekisussa Yéesu iñaa aaw ga iñaama. 11Ya taassaɓa an:

- Binaa ɓoꞌ kaal ɓetici, pañ ɓeti yiliisaa, ya ɗúkin ɓetifaagari fiɗewaafaa, ya faanukka na ɓeti filiis. 12Fodaama ɓan, binaa ɓeti foñ ƴaalci, pajuk ga ƴaal yiliisaa, ya ɗúkin ƴaalaagari yiɗewaayaa, ya faanukka na ƴaal yiliis.

Yéesu barkeella tuꞌoomaataa

(Mëccëe 19: 13-15; Lúkkaa 18: 15-17)

13Ɓiɓoꞌ haydohɗussa Yéesu tuꞌoomaa, ya tík yahcaagari ga ɗookɓa. Wayee tëelíbéecaa ɓaa ñaꞌ ɓuwaama. 14Daa Yéesu hotee iñaama, keeñci tammba ga, ya woꞌꞌa tëelíbéecaa an:

- Íisat tuꞌoomaatii, ta hay garoo! Kaa hoonohatɓa ndaga Nguurii Kooh wuu ɓuwii man naɓaɗa. 15Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ɓaa fu tookkii Nguurii Kooh fodii kuꞌoomaanaa, fu aasoo ga.

16Lëehíꞌta ya ɓeɓpa oomaacaa, ya tíkka yaa en ɓéeɓ yah, barkeellaɓa.

Haꞌ-alal waaꞌ kiꞌaas ga Nguuraa Kooh

(Mëccëe 19: 16-30; Lúkkaa 18: 18-30)

17Daa Yéesu enee na kimeƴ kiƴahɗa, laakka ɓoꞌ yiƴaal yaa hay gari na jaaꞌ, ya ƴíꞌꞌa ga fíkíici, meekissari an:

- Jëgírohii yijófíꞌyii, mi tuman na bi mi laak ɓakkoo ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa?

18Yéesu woꞌꞌari an:

- Iñii tah ya fu woꞌ kijof garoo? Ken joffii, enndii Kooh rekaa. 19Fu ínohin iñii Waasii Móyíis nakoh kitumɗa: «Kaa laŋ kumuun ɓoꞌ; kaa ɗúk ɓetifu wala ƴaalfu, fu faanuk na ɓoꞌ yiliis; kaa lok; kaa seediꞌ saboh; kaa tooñ mooroomfu; kelohɗaa paamfu na eefu.»+

20Ɓaa taassari an:

- Jëgírohii, mi taabukin iñciima tóoh ga kiꞌoomaaroo bi wati.

21Yéesu malakka ɓaa, waaꞌtari. Ya woꞌꞌari an:

- Laakin iñaa tesohhaa kitum: kara, toonnaa iñaa fu laakɗa tóoh, fu onwa nduulcii. Fodaama fu hay kilaak alal ga ɗook. Lëehíraa haya, fu taabukkoo.

22Ɓaa nak enee ɓoꞌ yiyéwíníꞌ alal, ee daa ya kelohee woꞌeenaama, ya súuñɗukka lool, keeñci leehha ga tak, ya yaa ƴah.

23Yéesu malakka ɓuwaa wíilliɗa, woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:

- Kiꞌaaskaa haꞌ-alal ga Nguurii Kooh daal, yoowanndii!

24Tëelíbéecaa Yéesu waaruꞌussa lool ga woꞌeencaagari. Ee ya tíkissa ga an:

- Ɓiƴaay, kiꞌaas ga Nguurii Kooh daal yooɓpii! 25Geeleem paaf ga noŋ kúuc, kërí wëñ kiyooɓ daa haꞌ-alal aasan ga Nguurii Kooh.

26Tëelíbéecaa wëñussa kiwaaruꞌu. Ɓa ɓaa meekisoh ga díkaantiɓa an:

- Kon baanaa, ɓii mín kimúc ɓa?

27Yéesu malakkaɓa, woꞌꞌa an:

- Iñaama wooñ ɓoꞌ, wayee wooñnjii Kooh, ndaga iñaa en ɓéeɓ mínkin ga Kooh.

28Peeꞌ nak dalla kiwoꞌ an:

- Malka, ɗí, ɗí foñin tóoh, ɗí taabukinndaa.

29Yéesu taassari an:

- Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ɓaa mi tahhaa kifoñ, mi na Hewhewii winéwíꞌwii, kaan wala ɓikëmëeŋkímun ɓiƴaal na ɓiɓeti, wala ɓiyaakmun ɓiƴaal na ɓiɓeti, eemun wala paamun wala towu, wala yoon, 30fu hay kilaak dii, iñaa wëñ iñcaama bes citéeméeꞌ: kaan ciyewin, na ɓikëmëeŋkímun ɓiƴaal na ɓiɓeti na ɓiyaakmun ɓiƴaal na ɓiɓeti, ɓiꞌeemun, towu na yoon ciyewin. Iñcaama taaban na kihatalu ga ngëm; ee fayuraa fu laak kipeskaa leehoo taaꞌɗa. 31Ɓiyewin ga ɓuwii ɗeɓ watiɗa ɓërí mëeñjohan ee ɓiyewin ga ɓuwii mëeñjohɗa ɓërí ɗewan.

Waas wukaahaywaa Yéesu yéegaloh kikaankaagari na kimílískaagari

(Mëccëe 20: 17-19; Lúkkaa 18: 31-34)

32Waa ennda ɗa, ɓa ammba waasaa aaw Yéerúsaleemɗa. Yéesu hanohee fíkíi. Tëelíbéecaagari, helcaagaɓa daléeríi dara ee ɓuwaa ɓíinoo taamsee ga fenoociɗa niikussa. Yéesu ɓaysissa ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa haŋ, ya yaa woꞌɓa iñaa ƴahanndi kidalɗa. 33Ya woꞌeeɓa an:

- Súkúrukat, ɗu ɓii ƴah Yéerúsaleem, ee Kowukii ɓii hay kitíku ga yah sarahohcaa ɓiyaakɓaa na jëgíroh-waascaa. Ɓa hayyi kiꞌattiꞌ kikaan, ɓa tíkki ga yah yiifaꞌcaa. 34Ɓaama hayyi kiñaawalsoh, ɓa toossohhi, ɓa típpi laawoo, ɓa appi. Lëehíraa, bes kaahay tík ganaa ya mílís.

Yéesu taassa Saak na Saŋ

(Mëccëe 20: 20-28)

35Saak na Saŋ, towutaa Sebedee, deeyussa ga Yéesu, woꞌussari an:

- Jëgírohii, ɗí waaꞌ fu tumiꞌtíi iñii ɗí ƴahhaa kikíimɗa.

36Yéesu meekissaɓa an:

- Ɗú waaꞌ ya mi tumiꞌtúu?

37Ɓa taassa an:

- Binaa fu en ga ndamaagaraanaa, onaaríi ɗí mín kiyuŋ ga yahaafu, yii hanoh yahfu ñaam, yíinoo hanoh yahfu seŋ.

38Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Ɗú ínohoo iñii ɗú meekisohɗa. Ɗú mínin kiꞌan ga kaas-coonii mi ƴah kiꞌanɗane, wala kibëtísiꞌuk ga mesiklaat fodii dii mi ƴah kibëtísiꞌukɗane?

39Ɓa taassa an:

- Ee ɗí míninka.

Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- En kiꞌenaa, ɗú hay kiꞌan ga kaasii mi ƴah kiꞌanɗa ee ɗú hay kibëtísiꞌuk ga mesiklaat fodii dii mi ƴah ga kibëtísiꞌukɗa.+ 40Wayee en iñaa aaw ga kiyuŋ ga yahhoo ñaam wala ga yahhoo segaa, enndii mi jomka kiwoꞌ. Ɓuwaa Kooh waayukiꞌ ɓakcaamaɗa ɓërí ƴahca kiꞌeru.

41Daa tëelíbéecaa tesɗa kelohsee iñaama, ɓa dalla kiꞌayluk Saak na Saŋ. 42Yéesu dallaɓa kiɓay, woꞌꞌaɓa an:

- Ɗú ínohin an, ɓuwii tíku haꞌ-kúl ga ëldúnaɗa, ɓërí teewi ɓuwii an ɓa hanoh ɓéeɓ ɗook , ee haꞌ-doolicii tumlukohi ɓuwii ga iñaa neɓɓa. 43Iñaa manɗa hanat ɗa kilaak ga ɗuuƴcúu. Wayee laak ɓaa waaꞌ kiꞌen ɓoꞌ yiyaak ga ɗuuƴcúunaa, ya joman kiꞌen súrgarúu, 44ee ɓaa waaꞌ garúu kikuliyukaa, ya joman kiꞌen ñaam ɓuwaa tóohɓa. 45En kiꞌenaa, kiheel súrga tahhii Kowukii ɓii kihay, wayee ka hay kiꞌen súrga ɓuwii, na kiꞌeroh kumuunci doo ya laas tumuun ɓoꞌ ɓiyewin.+

Yéesu wëkíꞌta búumíraa teeku Bartímée

(Mëccëe 20: 29-34; Lúkkaa 18: 35-43)

46Yéesu na tëelíbéecaagari leꞌussa Yéríkóo. Waa ɓa meyoh ga teeraama na ɓiɓoꞌ ɓicaakíꞌ, laakka búumíraa teeku Bartímée, kowu Tímée, yugin ga yahaanaa waasaa, yaa sarahtuk. 47Daa ya kelohee an Yéesu Nasareet yaa hay, ya yaa fiip an:

- Yéesu, kucaasamunkii Dëwít, yërëmaaroo!

48Ɓuwaa ɓaa ñaꞌti, an doo ya ɗekoh. Wayee ya yaa wëñ kifiip an:

- Kucaasamunkii Dëwítóo, yërëmaaroo!

49Yéesu tuukka, woꞌꞌa an:

- Ɓayatti.

Ɓuwaa ɓayya búumíraa, ɓa ɓaa woꞌꞌi an:

- Dëlɗaa heliigaraa, kolka, ya yii ɓayyaa.

50Búumíraa dalla kijaf paltaagari, ya kolukka bërít, yaa hay ga Yéesu.

51Yéesu meekissari an:

- Fu waaꞌ ya mi tumiꞌtaa?

Búumíraa taassari an:

- Jëgírohii, tumɗaaroo bi mi mín kihot.

52Yéesu woꞌꞌari an:

- Tíida, ngëmiigaraa wëkɗinndaa.

Ga saasi búumíraa mínnda kihot, lëehíꞌta ya yaa taabuk Yéesu ga waasaa ya am kiƴahɗa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index