Search form

Marka 13

Yéesu yéegalohha an Kaanfaa Kooh hay kiɓúꞌ

(Mëccëe 24: 1-2; Lúkkaa 21: 5-6)

1Yéesu enee na kimeƴ Kaanfaa Koohɗa, laakka ga tëelíbéecaagari yaa woꞌꞌi an:

- Jëgírohii, malkaa dii atohcii moꞌɗa, na dii tawahcii yakɗa!

2Yéesu taassari an:

- Fu hotin ga tawahcii ciyaakcii ciine? Tesohanndii dii sah atoh wíinoo waa tíkiskohan na mooroomwa, tóoh hay kiɓúꞌ.

Iñii ƴah kihew balaa ëldúna túkiꞌaa

(Mëccëe 24: 3-14; Lúkkaa 21: 7-19)

3Yéesu yuŋnga ga ɗook tëgëlaa Ólíwíyéecaa, óowrúkohha na Kaanfaa Kooh. Ga daa ɓa wéetee nari daamaɗa, Peeꞌ, Saak, Saŋ na Andari meekisohussari an:

4- Woꞌaaríi, iñaama laakan kera, ee mandargii wiida teewohan an iñcii cii ɓéeɓca jomin kilaak?

5Yéesu kon yaa woꞌɓa an:

- Tumat ndaŋ doo ken ɗúkoorúu. 6Ɓiɓoꞌ ɓiyewin hay kikoorohu teekkoo, ɓa woꞌi an: «Mi yërí en Kiristaanii!» Ee ɓa hay kiɗúk ɓoꞌ ɓiyewin. 7Binaa ɗú keloh yëngël heñ wala an heñ laakin ga ɗekataa, kaa tíitat, ndaga iñcaama jomin kilaak, wayee lak ëldúna leꞌꞌii kitúkíꞌ duum. 8En kiꞌenaa, kúl hay kiɓewuk, keen ga ɗook kúl mooroomci, ee nguuꞌ hay kiɓewuk, keen ga ɗook nguuꞌ mooroomci; kakayfii hay kiyëngëluk ga ɗekat ciyewin ee aꞌ hay kilaak. Iñaama ƴah kiman na dalaaraa mesiklaatcaa ga kimatuk ɓetiɗa.

9Wayee ɗú, tumat ndaŋ ga haffúu. Ɗú hay kiɓayu paancaa yaawúuꞌcaa, ɗú hay kirípu na ngeeꞌ ga ɗuuƴ jaangu-yaawúuꞌcaa. Mi hay kitah bi ɗú hay kituukɗu ga fíkíi haꞌ-nguuꞌcii na ga fíkíi buuꞌcii, doonaa ɗú tuukuk Hewhewii winéwíꞌwii ga fíkíiɓa. 10Hewhewii winéwíꞌwii jomin kiyéegalohu paaƴ ga heetcii tóoh. 11Binaa ɗú abu kiɓayunaa, helciirúu dalat ga iñaa ɗú joman kiwoꞌɗa, ee woꞌat rek iñaa Kooh onanndúu kiwoꞌ ga wahtaama siiꞌɗa, ndaga enndii ɗú ƴah kiwoꞌ, wayee Helaa yiselaꞌíꞌyaa. 12Yaakmun hay kiꞌeroh këmëeŋkíci ya tíku kikaan. Paamun hay kiꞌeroh kowuci ka tíku kikaan. Oomaacaa hay kiɓeɓku, keenu ga ɗook paamɓa na eewɓa, aplukɓa+ . 13Mi hay kitah bi ɓoꞌ ɓiyewin hayyúu kisagu. Wayee ɓaa fu guuꞌguuluk bi ga daa tóoh leehanaa, fu yaama fu hay kimúc.

Ɓoꞌ hay kison bi hëp

(Mëccëe 24: 15-28; Lúkkaa 21: 20-24)

14- Bëríinaa ɗú hotan ɓaa woꞌu “yiꞌaraamíꞌyaa pooki kúlɗa” aas ga daa ya jomoo kiꞌaasɗanaa+ -- ee ɓaa fu jaŋ iñii yiinaa, tumaa ndaŋ!-- Ɓuwaa iñaama laakan Yúudéeɗa, ɓa núpat ɓa aaw jaŋjaŋcaa. 15Ɓaa iñaama laakanndi yugin kiꞌíikaruk ga ɗook taahaagariɗa, hanat kisek kiyoosuk kiɓeɓ yen ga ɗuuƴ túuƴci, 16ee ɓaa iñaama laakan yooncaaɗa, hanat kiɓoyuk kaan kiɓeɓnee kúltífaagari. 17Massa ɓeticaa bescaama laakanɓa na look, na ɓaa ensan na kiɓëpíꞌɗa! 18Kíimat Kooh ati iñcaama hídohoo ga wahtu ñiin wiméeskíꞌ+ . 19Ndaga ga bescaama, mesiklaatcaa dalan ɓuwaaɗa hay kiyak yakaa wëeꞌtaa ga an wii, mossii kilaak iñaa man ɗa, aboh ga waa Kooh ɗeɓ kisak ëldúnaɗa bi wati, ee iñaa madan ɗa laakisanndii bi taaꞌ+ . 20Ee binaa newéeríi Haꞌmudii ya nëewís bescaamanaa, eneenaa ken múcoo, wayee ɓuwaa ya tanɗa tahha bi ya nëewíssaca. 21Kon binaa ɓoꞌ woꞌꞌúu an: «Malkat, Kiristaanii yii dii!» wala «Malkat, ya yaa daa!» Kaa gëmat. 22En kiꞌenaa, ɓiɓoꞌ hay kikoluk, ɓa tík hafɓa Kiristaa na ɓisëldíiga-Kooh ee lak saboh. Ɓa tumi kíntaan na enaama cidóoyíꞌ-waaꞌ kiɗúk sah, enee an mínukinaa, ɓuwaa Kooh tanukɗa. 23Watukat haffúu, mi yéegalinndúu tóoh balaa dara hewanaa.

Kowukii ɓii hay kihayis

(Mëccëe 24: 29-31; Lúkkaa 21: 25-28)

24- Wayee ga bescaama, lak coonucaa ɓuwaa dayanɗa paafin, nohii dal kiñúusíꞌ, ñiidii íis kileeꞌ, 25tuꞌoltaa hay ɗëegískoh asamaan ta keen, ee tóoh iñcii en ga asamaaniiɗa hícukoh+ . 26Fodaama Kowukii ɓii hay kihotu ga ɗuuƴ yaayeelcii, ka yoosuki ee ka taam na dooli wiyaak na ndam+ . 27Ya hay kiwos malaakacaa ɓa nëgíroh ɓuwaa ya tan, enu ga ɓakcii cinikiiscii ga ëldúnaɗa, aboh ga dii kakayfii dalohɗa bi ga daa fa eemoh+ .

Jagaa tediktaa teewohɗa

(Mëccëe 24: 32-35; Lúkkaa 21: 29-33)

28- Malkat iñii een jëgíꞌtúu ga iñaamaɗa. Binaa toytaa kedikkaa neꞌ kineꞌ bi, ee tuuꞌtaa dal kitapisaa, ɗú ínoh an lah deeyin. 29Fodaama ɓan, binaa ɗú hot iñcaama ca laakaa, ínohat an Kowukii ɓii deeyin, ya leꞌin halii. 30Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; bi ɓuwii wati kaanu ɓéeɓɓanaa, iñcaama tóoh hay kilaak. 31Asamaanii na kakayfii hay kifaay wayee woꞌeenndoo faayoo múk.

Paamudii doŋ ínoh besaa ëldúna leehanɗa

(Mëccëe 24: 36-44)

32- En loo iñaa aaw ga besaa wala wahtaa iñaama laakohanɗa, ken ínohoowa. Enndii malaakacaa ga asamaanɗa, ee enndii sah Kowukii. Paamudii doŋ ínohwa. 33Watukat, kaa neehat ndaga ɗú ínohoo wahtaa Kowukii ɓii ƴah kihayɗa. 34Iñaama madan na fodii ɓoꞌ yaa en na kiƴah kiɓaaɓ: Ya meƴ kaanci, ya tíkfa ga yah súrgacaagari. Ya eꞌ yaa en ɓéeɓ iñaa ya jom kilëgëyɗa. Ya nak ɓaa ƴah kituuk ga hal-kaadaaɗa kineeh kiwatuk. 35Kon kaa neehat ndaga ɗú ínohoo ati haꞌ-kaanfii hayan kera. Ati ƴah lak Kooh hoowin, ati ga leeloo wek, ati lak siikaa kodin, ati ga kím. 36Binaa ya en jalañ ga fíkíirúunaa, ya hanattúu kibet lak ɗú ɓii neeh. 37Iñii mi woꞌꞌúu yii, mi woꞌka ɓaa en ɓéeɓ, kaa neehat!

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index