Search form

Marka 15

Yéesu ɓayussa ga fíkíi Pílaat

(Mëccëe 27: 1-2,11-14; Lúkkaa 23: 1-5; Saŋ 18: 28-38)

1Ga kímaa cuut, sarahohcaa ɓiyaakɓaa, yaakcaa yaawúuꞌcaa, jëgíroh-waascaa na ɓuwaa tes boku ga paanaa yaawúuꞌcaa wiyaakwaaɗa, hídohussa kituukiꞌ yen ga iñaa aaw ga Yéesu. Ɓa poklukkari, ɓa ɓayyari, tíkussari ga yah Pílaat. 2Pílaat meekissa Yéesu an:

- Fu Yërí en buurii yaawúuꞌciine?

Yéesu taassari an:

- Fu yii woꞌka.

3Sarahohcaa ɓiyaakɓaa yabussa Yéesu ga enaama ciyewin. 4Pílaat meekisissa Yéesu an:

- Fu taasoone? Man fu keloh ga iñcii ɓa yammbaaɗa!

5Wayee Yéesu taasissii, iñaama jaahalla Pílaat.

Yéesu tíkussa kikaan

(Mëccëe 27: 15-26; Lúkkaa 23: 13-25; Saŋ 18: 39–19: 16)

6Ga feet Paakaa en ɓéeɓ, Pílaat méyíꞌɓa ɓoꞌ yíinoo ga ɓuwaa abu ga kasuɗa, yaa mbooloomaa waaꞌɗa. 7Waama, lak laakin ɓaa en ga kasu, teeku Barabaas, ya na ɓuwaa taabee nariɗa. Ɓa apee ɓoꞌ ga heñaagaɓa na nguuraa Roomɗa. 8Mbooloomaa lappa bi ga kaan Pílaat, ɓa meekissari ya tumiꞌɓa iñaa ya meereeɓa kitumiꞌɗa. 9Pílaat meekissaɓa an:

- Ɗú waaꞌ mi méyíꞌtúu buurum yaawúuꞌciine?

10Ya woꞌee iñaama ndaga ya ínoheera an kisootukoh Yéesu tahee bi sarahohcaa ɓiyaakɓaa tíkussari ga yahci. 11Wayee sarahohcaa ɓiyaakɓaa ɓaa obis ɓuwaa ɓa woꞌ Pílaat ya namiꞌɓa kiméyíꞌ Barabaas. 12Pílaat ɓeɓsissa daa karam an:

- Kon mi tuman na, na ɓii ɗú teek buurii yaawúuꞌciiɗa?

13Ɓa ɓaa fiipis an:

- Daayaari ga kuraa!

14Pílaat meekissaɓa an:

- Iñii yibóníꞌyii ya tumɗa ya?

Wayee ɓa ɓaa wëñ kifiip didóolíꞌ an:

- Daayaari ga kuraa!

15Pílaat waaree kisóosíꞌ keeñcaa ɓuwaa, ya méyíꞌtaɓa Barabaas; lëehíꞌta ya feeklukka Yéesu na karawaas, ya erohhari kidaaƴsunee ga kuraa.

Soldaaꞌcaa ɓaa ñaawalsoh Yéesu

(Mëccëe 27: 27-31; Saŋ 19: 2-3)

16Soldaaꞌcaa ɓayussa Yéesu ga ɗuuƴ kaanfaa haꞌ-kúlkaa (wërí en ga Peretuwaaraa+ ), ɓa nëgírohha soldaaꞌcaa fodaa gaɓaɗa ɓéeɓɓa. 17Ɓa ekka Yéesu kúltí fiyoꞌoh+ cor, ee ɓa tíkíꞌtari ga hafaa iñaa fodii baanu-buuꞌ, terohu na lúp, wíillawa. 18Lëehíꞌta ɓa ɓaa këñíꞌti an:

- Pesa, buurii yaawúuꞌcii!

19Ee ɓa feekiri ga haf na dooꞌ, ɓa toosi ga ɗookci, ee ɓa ƴíꞌi ga fíkíici fodii ɓaa ɓa eꞌ céeꞌ. 20Waa ɓa lëehíꞌtari kiñaawalsoh fodaama, ɓa nísíꞌtari kúltífaa fiyoꞌohfaa, ɓa ekissari kúltícaagari. Lëehíꞌta ɓa ɓayyari fooh, kidaaƴneeri ga kuraa.

Yéesu daayussa ga kuraanaa

(Mëccëe 27: 32-44; Lúkkaa 23: 26-43; Saŋ 19: 17-27; Galaat 3: 13)

21Soldaaꞌcaa gítínussa ɓaa woꞌu Simoŋ ee dëk Síreen, paam ɓiꞌËlíksaan na Rufus+ , kiníkuk kuraanaa Yéesu. Lak ya en na kipaaf, ya meyoh yooncaa. 22Ɓa ɓayya Yéesu bi ga ɗekataa woꞌu Golgotaa, wërí en «Loon-haf». 23Ɓa eꞌtari biiñaa atukohu na mëkín kedikkaa woꞌu míiꞌɗa+ , wayee ya saŋnga. 24Ɓa daaƴcari ga kuraanaa, ɓa warohha kúltícaagari, ɓa yípee tukiisii kiꞌínoh iñaa ɓaa en ɓéeɓ laakanɗa.+ 25Enee ga wahtu yooꞌ-yooꞌ ga waa ɓa daaƴci ga kuraanaaɗa. 26Iñaa bínsee ga ɗook kuraanaa ee ɓéestíꞌ iñaa tahhi kiꞌapuɗa enee: «Buurii yaawúuꞌcii». 27Ɓa daaƴca ga kuraa fodaagari tumoh-kofeel ɓanak, yii ga yahci ñaam, yíinoo ga yahci seŋ. [28]+

29Ɓuwaa kooree daama ɓaa paafɗa, ɓaa këkít haf, ɓaa ɓassi an:

- Aca! Fu yii fu woꞌ an fu ƴah kipook Kaanfaa Kooh ee fu tawahisfa ga bes kaahayɗa+ , 30somaa haffu, fu yoosuk ga kuraanii!

31Sarahohcaa ɓiyaakɓaa ɓan na jëgíroh-waascaa, ga ɗuuƴɓa, ɓaa ñaawalsoh Yéesu an:

- Ya músalin ɓuwii ɓíinoo ee ya mínoo hafci kimúsal! 32Ya Kiristaanii, buurii ɓu-Isarayeel, ya yoosukat kimma ga kuraanii ati ɗí mín kihot ee ɗí gëm!

Ɓuwaa daaƴsee ga kuraa fodaa Yéesuɗa, ɓaa ɓassi ɓan.

Kaanaa Yéesu

(Mëccëe 27: 45-56; Lúkkaa 23: 44-49; Saŋ 19: 28-37)

33Ga wahtaa nohaa tuuk ga ɗookɗa, bi ga wahtu kigoonaluk, Kooh ñúussa kërúus ga kúlkaa tóoh. 34Ee ga wahtu kigoonaluk, Yéesu lessa koonaa didóolíꞌ an:

- Élóyí, Élóyí, lema sabaktani? (Wërí en: «Koohyiigoo, Koohyiigoo, iñii tah ya fu foñnjoo?»+ )

35Ga ɓuwaa enee daamaɗa, laakka ɓuwaa, daa ɓa keloheeri ɓa dalla kiwoꞌ an:

- Súkúrukat, yii ɓay Ili!

36Yíinoo gaɓa foolla, ɓeɓpa epoos, ñoonndawa ga biniigaꞌ, ya pokkawa ga siñdaa dooꞌ, lëehíꞌta ya noonndawa Yéesu ya ɗuuƴwa+ , ee yaa woꞌ an:

- Íisat rek ɗu malak ati Ili hayyi kihay kiyóosíꞌ ati na!

37Wayee Yéesu lessa koonaa kiyaak, lëehɗukka.

38Rídóonaa wiyaakwaa+ poksee ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh, kún ɗekataa wëñ kiselaꞌɗa dalla kiɗaꞌ kom kanak, aboh ga ɗook bi ga kakay.

39Soldaaraa yiyaakyaa kuliyuki ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ ga heñɗa ee tuukee ga fíkíi Yéesuɗa, daa ya hotee ga kaanaa Yéesu waama, woꞌꞌa an:

- Kayoh-kayohɗa, ɓii yii enee Kowu Kooh!

40Laakeera ɓan ɓeticaa ensee diꞌúsaayíꞌ, ɓaa malak ga. Mërí-Malleen bokee gaɓa, na Salomee na Mërí eew ɓiSaak yijutuut na Yosee. 41Ɓeticaama ɓërí taamsee na Yéesu ee ɓaa toputuꞌussi ga waa ya en ga Gëlíléeɗa. Laakeera daama ɓan ɓeti ɓiyewin ɓiliis ɓaa taamsee nari Yéerúsaleem.

Yéesu ɓayussa loycaa

(Mëccëe 27: 57-61; Lúkkaa 23: 50-56; Saŋ 19: 38-42)

42Ga besaa waayukaa feetaa, ennda goonataa besaa Sabat, lak Kooh yaa hooɓ, 43Yoseef ee dëk teeraa Arímatee+ , hayya. Iñaa ɓoꞌ yiyaak ga ɓuwaa bok ga paanaa yaawúuꞌcaa wiyaakwaaɗa. Ee ya ɓan ya sekee Nguuraa Kooh. Ya laakka fít kikaꞌ ga Pílaat kimeekisohhi faraaffaa Yéesu. 44Kiteel kikaankaa Yéesu betta Pílaat. Ya ɓaylukka kon soldaaraa yiyaakyaa kuliyuki ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ ga heñɗa, kimeekissi ati Yéesu maañin kikaan. 45Daa soldaaraa taaseeri ga iñaama, ya onnda Yoseef kiɓeɓ faraaffaa. 46Yoseef lommba píis fodii mëlíkaan, yóoskíꞌta Yéesu ga kuraanaa, múullari ga píisaa, lëehíꞌta faanneerari ga noŋ-loyaa yotu ga atoh. Lëehíꞌta ya pírgínnda atoh wiyaak, laŋnga halaa loyaa. 47Mërí-Malleen na Mërí eew ɓiYoosee ɓaa malak ga daa Yéesu ekohuɗa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index