Search form

Marka 4

Liiwukaa woꞌ ga sokohaaɗa

(Mëccëe 13: 1-9; Lúkkaa 8: 4-8)

1Laakka bes Yéesu enissa ga kijangat ga seereenaa giiyaa Gëlílée. Mbooloo wiyaak wíillari bi faf ya nammba kiꞌaas ga looci ga ɗuuƴ giiyaa, ya yuŋnga ga. Mbooloomaa tessa ga tewisaa. 2Ya jëgíꞌtaɓa enaama ciyewin caa taam na liiwuk. Ya woꞌeeɓa ga jëgírohaagari an:

3- Súkúrukat! Enee línoh, ya kolukka yaa ƴah kisoknee. 4Ga daa ya en na kisokɗa, laakka tesohtaa keen ga yahaanaa waasaa, selcaa hayussa, ñamussata. 5Laakka tesohtaa keen ga ɗekataa yewinin atoh, daa yewinndii kakay. Tesohtaa gaawwa kipaal ndaga lak kakayfaa yewinndii. 6Ee daa nohaa koluk ga ɗook hen, tëkíꞌta iñcaa paaleeɗa, ca súɓpa ndaga níilcaagaca abéeríi. 7Laakka tesohtaa keen ga ƴówée-lúp, ta paalla da. Lúpcaa yakka, dallata kiꞌon bi ta mínndii kimeƴdoh boŋ. 8Laakka tesohtaa keen ga kakayfaa laakin dooli, ta paalla, ta yakka bi ta ɓíríssa, tummba towu: tii haydohha iñaa leꞌin waas cidaaŋkaah-kaahay ga tesohtaa sokseeɗa, tii cidaaŋkaah-yitniinoo, tii citéeméeꞌ.

9Lëehíꞌta ya tíkka ga an:

- Ɓaa fu laakin nof kikelohaa, súkúruka!

Iñaa tah Yéesu liiwuki ɓuwaa henɗa

10Daa ya úsaayee mbooloomaa, ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa na ɓuwaa daansee nari kitaamɗa meekissari ga loo liiwukcaama. 11Yéesu taassaɓa an:

- Ɗú ɓërí Kooh eree kiꞌínoh kúmpafaa Nguuraagari, ee ɓuwii tes ga foohɗa, ɓa kelohan ga liiwuk na liiwuk. 12Doonaa,

«Ɓa mín kimalak bi jof ee ɓa hotoo dara,

ɓa mín kikeloh bi jof ee ɓa ínohoo dara,

en ɗanaa ɓa récukoo baakaaꞌciigaɓa bi Kooh bayalɓa!»+

13Yéesu woꞌsissaɓa an:

- Binaa ɗú ínohhii iñii liiwukii wii waaꞌ kiwoꞌɗanaa, ɗú mínan na kiꞌínoh iñii liiwukcii tesɗa waaꞌ kiwoꞌɗa?

14Sokohaa sok woꞌeenaa Kooh. 15Ɓíinoo mëdírohu na ɗekataa ga yahaanaa waasaaɗa, ee sokohaa sok woꞌeenaa ga ɗuuƴɓa. Bi ɓa laasan kikeloh woꞌeenaanaa, Seytaani hay, nís woꞌeenaa ɓa sokɗusee ga keeñcaagaɓaɗa. 16Ɓíinoo mëdírohu na ɗekataa sokuunun ee yewinin atoh. Ɓa keloh woꞌeenaa Koohaa, haat ɓa safaꞌ gawa kiteꞌ. 17Wayee ɓa úsaayoo ga, ndaga woꞌeenaa Kooh huuttii ga keeñcaagaɓa. Fodaama, binaa woꞌeenaa Kooh tahɓa kiꞌen ga iñaa newoo, wala ɓa tumu iñaa meskinaa, ɓa gaaw nawa kigúroh. 18Ɓíinoo ɓaa mëdírohu na ƴówée-lúpaa sokuunun. Ɓa hay kikeloh woꞌeenaa Kooh, 19wayee halaat ëldúna na kiwaaꞌ kihëpíꞌkaa aaw ga alal na waareen ciliis abuɓa; iñcaama on woꞌeenaa Kooh bi tah wa mínoo kilím yen. 20Ɓíinoo mëdírohu na kakayfaa laakin dooli, soku. Ɓa keloh woꞌeenaa Koohaa, ɓa teꞌwa, ee ɓa laakiꞌ Kooh jeriñ. Ɓii haydoh iñaa leꞌin waas cidaaŋkaah-kaahay ga iñaa sokseeɗa, ɓii cidaaŋkaah-yitniinoo, ɓii citéeméeꞌ.

Liiwukaa woꞌ ga loo lampuɗa

(Lúkkaa 8: 16-18; Mëccëe 5: 15-16)

21Yéesu woꞌissaɓa an:

- Ɓoꞌ haydohin lampu líꞌ kanu gane? Wala ekwa ga fíldoo fayaage? Man lampu líksi hen+ . 22Laakkii iñaa mín kiɗaakuk bi hotukoo. Ee laakkii iñaa ɓoꞌ mín kiɗaak bi meƴdohsoo faŋ. 23Ɓaa fu laakin nof kikelohaa, súkúruka!

24Ya woꞌsissaɓa an:

- Malaksukohat iñcii ɗú kelohiɗa. Nataa ɗú natoh ɓuwiiɗa wërí ɗú natohohsan ee ɗú ɓaatɗu ga. 25En kiꞌenaa, ɓaa laakin, hay kiɓaatɗu; wayee ɓaa laakoo, kiꞌiñkaa ya ɓayɗa sah hay kiteꞌu.

Liiwukaa woꞌ ga loo tesohtaaɗa

(1 Korenti 3: 6-7)

26Yéesu tíkissa ga an:

- Nguuraa Kooh man na fodii ɓaa sok yoon. 27Ya enat ga kineehi, ya yúuduki, wekoo nohoo, wayee tesohtaa taa paal, taa yak. Ee ya yéegoo dara ga. 28Kakay fërí yëkɗi iñaa paal gari tóoh. Aboh ga daa wa paalan, lëehíraa wa ɓírís boŋ, tum towu. 29Yoonaa súwinaa ya aasi ga na kupíikaaꞌkaagari; ndaga lak kipíik leꞌin+ .

Liiwukaa woꞌ ga loo kowu-fúdankaaɗa

(Mëccëe 13: 31-32,34; Lúkkaa 13: 18-19)

30Yéesu woꞌissa an:

- Iñii ɗu mín kimëdíroh Nguurii Kooh nawaɗa ya? Wala liiwukii wiida mínwa kiteewoh? 31Wa man na kowu-kedik fodii kowu-fúdan, binaa sokunaa, kërí wëñ kijutuut ga tesohtii tóoh en ga ëldúnaɗa. 32Wayee ka laas kisokunaa, kedik-fúdankaa koluk bi wëñ kiyak iñcii línsiɗa, ee ka laak toy tiyaak taa wëeꞌtaa ga an tii selcii Kooh mínu kitaal ga ɗuuƴ tuuꞌtaagaca.

33Ya daanee kiyéegaloh woꞌeenaa Kooh na liiwuk ciyewin caa manɗa; hínnda na fodaa daa ɓuwaa mín kiꞌam ga helcaagaɓaɗa. 34Ya woꞌéeríi iñaa enndii liiwuk na ɓuwaa; ee ya wéetta na tëelíbéecaagarinaa, ya ɓëgísiɓa ga liiwukcaa tóoh.

Yéesu tuukiꞌta uuris wiyaak

(Mëccëe 8: 23-27; Lúkkaa 8: 22-25)

35Besaa bëríi, lak Kooh yaa hooɓ, Yéesu woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:

- Ɗu paafat giiyii ɓakaa hanoh gaaɗa.

36Waa ɓa tagohha na mbooloomaa, ɓa ɓayya Yéesu ga loocaa ya enoheeɗa. Laakeera ɓan looci ciliis caa taamsee nari. 37Uuris wiyaak dalla kiyíp, dúusaa ɓewukka, waa weesuk ga ɗuuƴ loocaa bi haat waa líif na músú. 38Lak Yéesu yaa neeh ga ɓakaa hanoh bosaa loocaaɗa, tígínkin. Tëelíbéecaagari yúudussari, ɓaa woꞌꞌi an:

- Jëgírohii! Tumuuntii ɓuwii ɓíttiiraane?

39Ya yúudukka, ya gëtta uurisaa, ya woꞌꞌa giiyaa an:

- Ɗekoha, fu yeewuk!

Uurisaa tuukka, ɗekataa ennda cel. 40Lëehíꞌta ya woꞌꞌa ɓuwaa an:

- Iñii tahhúu kiniik ya? Ɗú gëmmbii garoo bi watine?

41Ɓa tíitta lool ga iñaama ee ɓa ɓaa meekisoh ga leelooɓa an:

- Kon ɓii yii yërí en ɓa, bi uurisii sah na giiyii tumsi ga iñaa ya nakohɗa?+

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index