Search form

Marka 6

Ɓu-Nasareet tookussii kigëm ga Yéesu

(Mëccëe 13: 53-58; Lúkkaa 4: 16-30)

1Yéesu meyohha daama kaꞌta teeraa ya dëkohɗa+ . Tëelíbéecaagari taabukussari. 2Bes Sabat hayya, ya yaa jëgíroh ga jaangu-yaawúuraa. Ɓoꞌ ɓiyewin daa ɓa súkúrukeeri, jaahliꞌussa, ɓa ɓaa woꞌ an:

- Ya ɓewohnee iñcii cii gada? Hamhamii ya ɓay wii, wa man na? Ee tum na kíntaancaa man na cii mín kimeyoh gari? 3Hanaa enndii daayoh haangii, kowukii Mariyaama, yaak ɓiSaak, Yosee, Yúdaa na Simoŋ? Ee ɓikëmëeŋkíci ɓiɓeti enu dii ga ɗuuƴcuune?

Fodaama keeñcaagaɓa caa tak gari. 4Wayee Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Sëldíiga-Kooh waaruunun ga daa en ɓéeɓ, bi tessa dëkaa ya meyohɗa, na mbokcaagari, na ɓu-kaanci+ .

5Ya mínndii kitum daama kíntaan wíinoo enndii rek ɓiɗúukooliꞌ ɓaa ya tík yah, ee ɓa wakkaɗanaa. 6Ya jaahliꞌꞌa ga daa ɓa tookkii kigëmɗa.

Lëehíꞌta Yéesu yaa wíil ga dëkcaa deeƴ daamaɗa, ya yaa jëgíroh.

Yéesu wossa apotaaꞌcaagari ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa.

(Mëccëe 10: 5-15; Lúkkaa 9: 1-6; Lúkkaa 10: 1-20)

7Waa ennda ɗa, ya ɓayya apotaaꞌcaa ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa, ya yaa wosɓa, ɓa taam ɓanak ɓanak. Ya eꞌtaɓa dooli kikaal raɓ ga ɓuwaa. 8Ya kokohhaɓa an ɓa hanat kiɓaydoh dara ga ɓaawaa, enndii dooꞌ rekaa. Ya woꞌeeɓa an:

- Kaa ɓayat dara: enndii mbúurú, enndii hëmbu, ee kaa loyukat kopaꞌ ga kenohhúu. 9Wayee ekkat ñafaꞌ ee kaa ɓayat kúltí kanak.

10Lëehíꞌta ya woꞌissaɓa an:

- Daa ɗú leꞌ ɓéeɓ, tesat ga kaanfaa ɗú eksanɗa bi ga daa ɗú kolkohan ɗekataama. 11Ee ga ɗekataa ɗú leꞌ ɓéeɓ, binaa ɓuwaa tookkiirúu ga kaanɓa ee ɓa saŋngúu kisúkúrukaa, leenaa përtukat pëndëlaa en ga kotcaagarúuɗa+ ɗú meyoh daama: iñaama hay kiteewoh kimúuƴkaagaɓa.

12Waa ennda ɗa, apotaaꞌcaa karussa, ɓa ɓaa jangat an ɓuwaa súpítat kipeskaagaɓa. 13Ɓa ɓaa kaal raɓ ɓiyewin ga ɓuwaa ee ɓa ɓaa leef dúuleen+ ga hafcaa ɗúukoolíꞌ ɓiyewin ee ɓa ɓaa wëkíꞌɓa.

Kaanaa Saŋ-Bëtís

(Mëccëe 14: 1-12; Lúkkaa 9: 7-9; 3: 19-20)

14Eroot+ buuraa kelohha iñaa woꞌu ga Yéesuɗa, ndaga lak teekaagari síwin daa en ɓéeɓ. Ɓuwaa woꞌee an:

- Saŋ yaa bëtísiꞌee ɓuwaa ga músúɗa yërí mílís ga ɓuwaa kaaninɗa. Iñaama yërí onndi dooli kimín kitum kíntaan.

15Ɓíinoo woꞌsee an:

- Ɓaa Ili.

Ee ɓíinooɓaa an:

- Ɓaa, iñaa sëldíiga-Kooh fodii sëldíigacaa múus.

16Wayee Eroot, daa ya keloheeka, woꞌꞌa an:

- Saŋ-Bëtís yaa mi gúꞌlukee hafaaɗa yërí mílís! 17Eroot yaama, ga kihafci, yërí nakohee kiꞌamluk Saŋ-Bëtís, ya ɓaŋlukkari, laŋngari ga kasu. Erojaas, ɓeti këmëeŋkíci Filiip+ , yaa ya teꞌ ya pañnjariɗa, yërí tahee Eroot kitum iñaama. 18Lak Saŋ-Bëtís woꞌee Eroot an: «Waas onndiiraa kifaan ɓeti këmëeŋkífu ya en ɓetifu!»+ 19Kërí tah Erojaas ammba Saŋ-Bëtís ayluk, waaꞌtari kiꞌapluk. Wayee ya mínéeríika, 20ndaga Eroot niikeera Saŋ-Bëtís, lak ya ínohin an Saŋ-Bëtís enin ɓaa júwin ee selaꞌin. Kërí tah ya somiri ee besaa ya keloh woꞌeenaagari ɓéeɓ, helaagari yëngëluk ee kokohhii ɓan bi hayaa ya safaꞌ ga kisúkúrukki.

21Erojaas laakka besci, bëríi lak Eroot en na kihúmbal besaa ya límohuɗa. Eroot nakka ɓuwaa ɓiyaakɓaa en nari ga jalaaɗa, ɓuwaa kuliyuk ga soldaaꞌcaagariɗa na lamancaa ga Gëlíléeɗa. 22Kowukaa kiɓetikaa Erojaas aassa kaa ham; hamaa neɓpa Eroot lool, na ɓuwaa ya nakee hewaaɗa. Buuraa woꞌꞌa oomaa-jowaa an:

- Meekisohaaroo iñaa neɓpaa, mi hayyaari kiꞌeꞌ.

23Ya waatta ga fíkíici an:

- Iñaa fu meekisohoo ɓéeɓ mi eꞌtaari, luu enee kiɗaꞌ kúlkiigoo ga leꞌnii mi eꞌtaa ɓakii wíinoowii.

24Oomaanaa meƴca, meekisneera eeci an:

- Mi kíimanndi ya?

Yaama taassari an:

- Hafaa Saŋ-Bëtís.

25Ya gaawwa kisoof ga buuraa kiwoꞌꞌi an:

- Eraaroo diima-diima hafaa Saŋ-Bëtís ga ɗook palaat+ .

26Keeñaa buuraa leehha tak ga iñaama. Ya mínndii oomaanaaka kisagiꞌ, ndaga daa ya woꞌeeka ga fíkíi ɓuwaa ya nakee hewaaɗa, ee na daa ya laasinka kiwaatɗa. 27Ya dalla kiwos soldaaꞌ yíinoo, nakkari kihaydoh hafaa Saŋ-Bëtís. Soldaaraa kaꞌta, gúꞌneera hafaa Saŋ-Bëtís ga kasaa, 28ya haydohiꞌtariwa ga palaat. Ya eꞌtawa oomaa-jowaa ee oomaa-jowaa eꞌneerawa eeci. 29Daa tëelíbéecaa Saŋ-Bëtís kelohsee iñaama, ɓa hayya kiɓeɓ faraaffaagari, acsuneerafa ga loycaa.

Yéesu tummba kíntaan ga mbúurú ciyëtúus na jën kanak

(Mëccëe 14: 13-21; Lúkkaa 9: 10-17; Saŋ 6: 1-14)

30Apotaaꞌcaa Yéesu nëgírukohussa ga yahaaci, ɓaa ɓéestíꞌti iñaa ɓa tumeeɗa na iñcaa ɓa jëgíroheeɗa tóoh. 31Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Hayat gii ɗu ƴee daa wéetin, ɗú íikaruk jutuut.

Yéesu woꞌeeɗa ndaga lak ɓuwaa yewneera kikaꞌ na kihay gaɓa bi sah ɓa laakéeríi jot kiñam. 32Ɓa aassa kon ga gaal-loocaa ɓa haŋɓa, kikaꞌ daa wéetin. 33Ɓoꞌ ɓiyewin hotuɓa daa ɓa na kiƴahɗa, ínohsohussaɓa. Ee ɓuwaa ɓaa meyoh ga dëkcaa tóoh, ɓaa fool na kot kiɗëwírukɓa ga daa ɓa aawɗa.

34Daa Yéesu yoosukee ga gaal-loocaa, ya hotta mbooloo wiyaak, ya laakka yërmaandi gaɓa ndaga ɓa madee na baalcaa laakoo níiroh+ . Ya ennda ga kijëgíꞌɓa enaama ciyewin. 35Tëelíbéecaa hayussa ga Yéesu lak nohaa waa soos, kiwoꞌꞌi an:

- Ɗekatii laakoo dara ee nohii wii soos, 36Íisaa ɓuwii ɓa aas yopcii na dëk-kawcii ga yahaaniiɗa, ɓa lomnee iñaa ɓa ñaman.

37Yéesu taassaɓa an:

- Eratɓa na kihaffúu iñaa ɓa ñaman.

Wayee ɓa woꞌꞌari an:

- Ɗí karat kilomnee mbúurú iñaa leꞌ denariyon+ citéeméeꞌ-kanak, ee ɗí eꞌɓa ɓa ñame?

38Yéesu meekissaɓa an:

- Ɗú ɓay mbúurú cera? Malaknat!

Ɓa laakka iñaa leeꞌɓa ga, ɓa hayya, ɓa woꞌꞌari an:

- Mbúurú ciyëtúus na jën kanak cërí ɗí laak.

39Fodaama, ya nakkaɓa kiyugiꞌ mbooloomaa kakay ga pëegíifaa fihiiliifaa; ɓa nëgírukoh kom kom. 40Ɓa yuŋnga, ɓa warukohha waaꞌ, cii ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ, cii ɓoꞌ ɓidaaŋkaah-yëtúus. 41Ya ɓeɓpa mbúurúcaa ciyëtúuscaa na jëncaa kanakcaa, ya taaginukka ɗook, ya gërëmmba Kooh gaca. Lëehíꞌta ya gúꞌsohhaca, ya eꞌta tëelíbéecaa ɓa waroh ɓuwaa. Fodaama ɓan ya warohha jëncaa kanakcaa ga ɓuwaa tóoh. 42Ɓuwaa ɓéeɓɓa ñammba bi ɓa kappa pút, 43ee pañi cidaaŋkaah na kanak líifɗussa ga na iñaa tesee ga mbúurú na jënɗa+ . 44Ga ɓuwaa bokee kiñam mbúurúcaaɗa laakeera ƴaal ɓijúnni-yëtúus.

Yéesu tíinnda ga ɗook giiyaa

(Mëccëe 14: 22-33; Saŋ 6: 16-21)

45Ga waa iñaama paaffa, Yéesu dalla kituukuk tëelíbéecaagari ɓa aas ga gaal-loocaa, ɓa ɗëwírukki ɓakaa giiyaa hanoh gaa, ga ɓak dëkaa Betsaydaa; hídinaa, ya ga kihafci ya tagoh na mbooloomaa. 46Waa ya tagohha naɓa bi lëehíꞌta, ya lappa ɗook tëgëlaa, yaa kíim Kooh. 47Ga waa wekaa leꞌꞌa, lak loocaa tëelíbéecaa waa ga leeloo giiyaa, Yéesu tesee haŋci doŋ ga tewisaa. 48Yéesu hotta an tëelíbéecaa laakseera coonu kitíidiꞌ loocaa ndaga ɓa jaanohee na uurisaa. Waa Kooh wíisanaa, ya kolukka yaa ƴah gaɓa, tíin hen ga ɗook giiyaa. Ya kaꞌta bi ya yaa waaꞌɓa kipaaf. 49Daa ɓa hotti yaa tíin ga ɗook giiyaa, ɓa fooŋnga an iñaa enndii ɓoꞌ. Ɓa ɓaa fiipoh. 50Ɓéeɓɓa hotsee gari ee ɓa tíitta lool. Ga ɗekataama, Yéesu dalla naɓa kiwoꞌ an:

- Yëgísɗat fítciigarúu, ɓii mi, kaa niikat.

51Lëehíꞌta ya yaa ƴah gaɓa, aassa gaɓa ga loocaa. Uurisaa tuukka. Ɓa, ga kihafɓa waaruꞌussa lool ga iñaama, 52ndaga en kiꞌenaa ɓa mínéeríi kiꞌínoh iñaa kíntaanaa ga mbúurúcaa waaꞌ kiwoꞌɗa, ndaga daa ɓa yëgísíꞌ keeñcaagaɓaɗa.

Yéesu wëkíꞌta ɓiɗúukooliꞌ ga Genesareet

(Mëccëe 14: 34-36)

53Waa ennda ɗa,Yéesu na tëelíbéecaagari lëehɗussa kihúus giiyaa na gaal-looci, ɓa teeꞌta ga kúlkaa Genesareet+ ; daama ɓa yóoskíꞌta loocaa. 54Ɓa ɓaa meƴ ga loocaa rek ɓuwaa ɓaa ínohsoh Yéesu; 55ɓuwaa wíilla gohaama tóoh ee ga ɗekataa ɓa keloh an ya yaa da ɓéeɓ, ɓa ennda ga kiɓeɓ ɗúukoolíꞌcaa ga gatancaa, kiɓay daama. 56Ga daa ya aasoh ɓéeɓ, ennda ga dëkcaa ga kawaa, ga teeraa wala ga tukaantaa en ga ëgíraaɗa, ɓuwaa faansi ɗúukoolíꞌcaa ga paancaagaɓa. Ee ɓaa kíimmbi ya onɓa ɓa mín kileꞌ rek ga pawaa kúltífaagari. Fodaama ɓuwaa leꞌee gariɗa tóoh, wakussa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index