Search form

Mëccëe 10

Yéesu ɓayya apotaaꞌcaagari

1Waa ennda ɗa, Yéesu ɓayya tëelíbéecaagari ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa, ya onndaɓa dooli kimín kikaal raɓ ga ɓuwaa na kiwëkíꞌ ɗúukoolcaa ɓuwaa ɓéeɓca na ɓéeɓ iñaa mesik ɓuwaaɗa. 2Teekcii apotaaꞌcii ɓidaaŋkaah na ɓanakɓii cërí cii: yaa ɗeɓɗa, Simoŋ yaa ɓaysi Peeꞌɗa, na Andari këmëeŋkíci, towutaa Sebedee: Saak+ na Saŋ këmëeŋkíci, 3Filiip na Bartulëmíi, Toomaa na Mëccëe juutaa, Saak kowukaa Alfee, na Tadee, 4Simoŋ selootaa+ , na Yúdaa Iskariyot yaa onan Yéesu bíiŋɗa.

Yéesu wossa apotaaꞌcaagari ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa

5Ɓuwaa ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaama ɓërí Yéesu wosee, ya dígallaɓa an:

- Kaa karat gohcaa ɓuwaa enussii yaawúuꞌ dëkohɗa ee kaa aasat teerucaa ga kúlkaa Samaríiɗa. 6Namat kikaꞌ ga ɓuwaa ga heetaa Isarayeel múuyuunun fodii ɓibaalɗa. 7Daa ɗú kooroh ɓéeɓ, yéegalohat an: «*Nguurii yii ga ɗookɗa deeyin, wii dii!» 8Wëkɗat ɗúukoolíꞌcaa, mílísɗat ɓuwaa kaaninɗa, sétírat ɓuwaa gaanaꞌinɗa, kaalat raɓcaa ga ɓuwaa. Ɗú onuunun ee ɗú meekisohussii dara ga, onohat ɓan ee kaa meekisohat dara ga. 9Kaa ɓaydohat dara ga poossúu, enndii wúrúus, enndii hëelís, enndii përëm. 10Kaa ɓaydohat dara ga ɓaawaagarúu, enndii hëmbu, enndii kúltí fisúmíyukaah, enndii ñafaꞌ, enndii dooꞌ, ndaga lëgëyohaa en ɓéeɓ jomin kiñam+ .

11Dëk-teeru wala dëk-kawaa ɗú mín kiꞌaas ɓéeɓ, meekisohat ati laakin ɓoꞌ yilëekíꞌ-haf yaa mínndúu kitook ga kaanci; ɗú dal ga kaanfaama bi ga daa ɗú kolukohan da. 12Ɗú en na kiꞌaas kaanfaanaa, këñɗat ɓu-kaanfaa an: «Jam namohat narúu!» 13Binaa ɓuwaa dëk ga kaanfaama tookussúunaa, jamaa ɗú kíimɗa yoosukat gaɓa, wayee ɓa tookkiirúunaa jamaa ɗú kíimɗa ɓoƴkat garúu. 14Ee kaan wala teeraa ɗú aasoh, binaa ɗú tookussii da ee woꞌeenndúu súkúrukussiinaa, meyohat kaanfaama wala teeraama, ɗú përtuk pëndëlaa ga kotcaagarúuɗa.

15Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; besaa ƴah kiꞌattiꞌohuɗa leꞌaa, ɓu-dëkaa Sodom na Gomooꞌ ɓërí taniꞌan ɓu-dëkaawaama attiꞌ.

Coonucaa sek tëelíbéecaa Yéesuɗa

(Marka 13: 7-13; Lúkkaa 21: 12-17)

16- Súkúrukat, mi yii wossúu fodii ɓibaal ga leeloo ɓigumuu. Kon taabat na kiteey fodii goŋ ee ɗú lewet fodii hoꞌ. 17Watukat haffúu ga ɓoꞌ-súusúus, ndaga ɓa hayyúu kiɓay paancaa ee ɓa hayyúu kitíp laawoo ga ɗuuƴ jaangucaagaɓa. 18Ɗú hay kiɓayu ga fíkíi gúwernëeꞌcaa na ga fíkíi buuꞌcaa ndaga teekiigoo. En ɗanaa, ɗú en seedi ga fíkíiɓa na fíkíi ɓéeɓ heetcii ga ëldúnaɗa. 19Binaa ɗú ɓayu paancaanaa, helciigarúu dalat ga daa ɗú woꞌanɗa na iñaa ɗú ƴah kiwoꞌɗa. Iñcaa ɗú ƴah kiwoꞌɗa, ɗú eꞌsanca ga wahtaama siiƴ. 20En kiꞌenaa, enndii ɗú ɓërí ƴah kiwoꞌ wayee Helii meyoh ga Paammbúuɗa yërí ƴah kiwoꞌ kooroh túuwtiigarúu.

21Yaakmun hay kiꞌeroh këmëeŋkíci ya tíku kikaan. Paamun hay kiꞌeroh kowuci ka tíku kikaan. Oomaacaa hay kiɓeɓku keenu ga ɗook paamɓa na eewɓa, aplukɓa. 22Mi hay kitah bi ɓoꞌ ɓiyewin hayyúu kisagu. Wayee ɓaa fu guuꞌguuluk bi ga daa tóoh leehanaa, fu yaama fu hay kimúc. 23Teeraa ɗú kaꞌ, ɗú hatalu ga kipessúu daamanaa, núpat, ɗú kaꞌ teeru wiliis. Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ɗú lëehɗoo kiwíil teerucii ga Isarayeelɗa ee Kowukii ɓii hayyii.

24Tëelíbée mínoo kipaaf ɓaa jëgíꞌtiɗa ee súrga mínoo kipaaf haꞌ-kaanci. 25Tëelíbée heelat kiman na ɓaa jëgíꞌtiɗa rek ee súrga heelat kiman na haꞌ-kaanci rek. En lak haꞌ-kaadii yërí ɓa ɓay Belsebulaa+ , wëñaa ga ɓu-kaanci, ɓa ɓaysan na?

Ɓaa cal kiniikɗa

26- Kon kaa niikat ken. Ndaga laakkii iñaa mín kiɗaakuk bi hotukoo ee laakkii iñaa ɓoꞌ mín kiɗaak bi meƴdohsoo faŋ. 27Iñaa mi woꞌꞌúu ga wek, ɓéestíratti ga noh taŋ ee iñaa ɗú mëedíru, yéegalohatti ga leeloo paancaa. 28Kaa niikat ɓuwaa mínu kiꞌap faan ee mínsoo kiꞌap fítɗa. Namat kiniik ɓaa mín kisaŋkuꞌ faan na fít ga safaraɗa. 29Tudiindiiꞌ tanak toonohsirii dërëme? Moona déy, jíinoo gata keenoo kakay ee neɓpii Paamudiigarúu. 30Wayee ɗú, bi ga fenfii hafciigarúu sah, tóohfa kíduunun. 31Kon kaa niikat dara, ndaga ɗú, ɗú ɓërí wëñ solu tóoh diindiiꞌcii.

Kitook wala kitaasuk Yéesu

32- Ɓaa fu tookkoo ga fíkíi ɓuwiinaa, mi ɓan mi hayyaa kitook ga fíkíi Paammboo yii ga ɗookɗa. 33Wayee ɓaa taasukkoo ga fíkíi ɓuwiinaa, mi ɓan, mi hayyaa kitaasuk ga fíkíi Paammboo yii ga ɗookɗa.

Yéesu haydohhii jam wayee haydoh kihëgískoh

34- Kaa foogat an mi haydoh jam ga ëldúna. Mi haydohhii jam wayee mi haydoh kihëgískoh. 35Mi haydoh kihëgískoh ga díkaanti kowu kiƴaal na paamci, díkaanti kowu kiɓeti na eeci, díkaanti ɓeti na payamci yiɓeti. 36Ɓoꞌ, ɓuwaa waaranndii gari kihotɗa, ƴah ɓu-kaanci. Yéesu woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:

37- Ɓaa wëñ kiwaaꞌ paamci wala eeci loo mi, ɓaama joobinndi ya en tëelíbéeroo. Ɓaa wëñ kiwaaꞌ kowuci kiƴaal wala kiɓeti loo mi, ɓaama joobinndi ya en tëelíbéeroo. 38Ɓaa koorukkii kuraanaagari+ taabukiroonaa, ɓaama joobinndi ya en tëelíbéeroo. 39Ɓaa fu waa kisom kumuunfunaa, fu hayka kiñak bi taaꞌ. Wayee ɓaa mi tahhaa kiñak kumuunfunaa, fu hayka kilaakis.

Yéesu dígohin enaama cinéwíꞌ

40- Ɓaa teꞌꞌúu ga kaancinaa lakanaa teꞌꞌoo, ee ɓaa teꞌꞌoo ga kaancinaa, teꞌ ɓaa wossooɗa. 41Ɓaa teꞌ sëldíiga-Kooh ga kaanci, ndaga kiꞌen sëldíiga-Koohkaa yaamanaa, ya hay kilaas neehalaa sëldíiga-Kooh jom kilaasɗa. Ee ɓaa teꞌ ɓoꞌ yijúwíꞌ ga kaanci ndaga kijúɓkaa yaamanaa, ya hay kilaas neehalaa ɓaa yijúwíꞌyaa jom kilaasɗa. 42Luu enee kaas-músú wisóosíꞌ wíinoo doŋ, ɓaa fu onwa ɓoꞌ yíinoo ga tëelíbéeciigoo, yaa ínohoo dara, ndaga dii ya en tëelíbéerooɗanaa, mi woꞌꞌúuka ee kayoh, fu hay kilaas neehalaagaraa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index