Search form

Mëccëe 15

Yéesu woꞌꞌa na Fërísiyeeŋcaa ga loo baahcaagaɓa

(Marka 7: 1-13)

1Waa ennda ɗa ɓiFërísiyeeŋ na ɓijëgíroh-waas meyohussa Yéerúsaleem, hayussa ga Yéesu, meekisohussari an:

2- Iñii tah ya tëelíbéeciigaraa taabuksoo baahcii caasamuncii? Ndaga ɓa ƴah kiñamaa ɓa tísoo yahciigaɓa+ fodii dii baahcii nakohkaɗa.

3Wayee Yéesu loffaɓa an:

- Haa ɗú, iñii tah ya ɗú taabukoo iñii Kooh nakohɗa? Ɗú am ga baahciigarúu? 4En kiꞌenaa, Kooh woꞌ an: «Kelohɗaa paapu na eefu.» Na ɓan an: «Ɓaa fu ɓas paapu wala eefunaa, fu jom kiꞌapu hen+5Wayee ɗú, ɗú jëgíroh an ɓoꞌ mínin kiwoꞌ paamci wala eeci an: «Iñaa mi jomeerúu kitoputuꞌohɗa, mi faanɗinwa Kooh sarah.» 6Ɓaa tum iñaamanaa wacin ga iñaa waꞌti ga paamci wala eeciɗa. Ee fodaama ɗú nís iñaa woꞌeenaa Kooh nakohɗa, ɗú taabukka kesi baahciigarúu! 7Ɗú, ɗú jófjófɗuk ga hascii ɓuwii. Ísayíi, sëldíiga-Koohaa, hoteerúu moos ee ya woꞌee kayoh ga waa ya woꞌ ga teek Kooh an:

8«Ɓuwii ɓii, kañii ɓa kañirooɗa eem túuwtii doŋ,

ɓa ekkiiroo ga keeñɓa dara dara.

9Ɓa ɓay teekkoo sooƴ,

ndaga iñcii ɓa jëgíroh ga teekiigooɗa meyoh ga iñaa ɓoꞌ nakoh»+ .

Iñcaa líiɓɗi ɓoꞌ ga fíkíi Koohɗa

(Marka 7: 14-23)

10Waa ennda ɗa, Yéesu ɓayya ɓuwaa, woꞌꞌaɓa an:

- Súkúꞌkattoo ee ɗú ínoh iñii yii bi jof. 11Enndii iñaa aasi ga kúuw ɓoꞌ yërí tahiri kilíiɓ ga fíkíi Kooh, wayee iñaa meyohi ga kúuwciɗa yërí tahiri kilíiɓ.

12Tëelíbéecaa nak deeyussa gari woꞌussari an:

- Iñaa Fërísiyeeŋcaa keloh fu woꞌ yaama, fu ínohin an neɓpiiɓa ga keeñe?

13Yéesu taassaɓa an:

- Ɓéeɓ kedik, kaa Paammboo yii ga ɗookɗa yíppii, ka hay kiɗofu. 14Íisatɓa, ɓa ɓibúumíꞌ, ɓaa en na kinook ɓibúumíꞌ mooroomɓa. Binaa búumíꞌ nook búumíꞌ mooroomcinaa, ɓa ɓanak ɓéeɓɓa ɓa hay kikeen ga noŋ.

15Peeꞌ woꞌꞌa Yéesu an:

- Lëegísohɗaaríi woꞌeenaa fu nataal karamɗa.

16Yéesu woꞌꞌa an:

- Ɗú ɓan, bi wati ɗú laakoo hele? 17Ɗú ínohoo an iñaa aas ga kúuw ɓéeɓ paafi ga look, lëehíraa wa kaꞌ fenoo kaan? 18Wayee iñaa meƴ ga kúuw ɓoꞌ ɓéeɓ meyoh ga keeñaa ee iñaama yërí tahi ɓoꞌ kilíiɓ ga fíkíi Kooh. 19En kiꞌenaa, halaat cibóníꞌ, kilaŋ kumuun ɓoꞌ, kiɗúk ƴaalfu wala ɓetifu fu faanuk na ɓoꞌ yiliis, kifaanuk na ɓaa en ɓéeɓ, kilok, kipok kiwoꞌ, kiyah teek ɓoꞌ, ca meyohi ga keeñ. 20Iñcuma cërí líiɓɗi ɓoꞌ ga fíkíi Kooh, wayee kiñam ee fu tíssii yah fodaa daa baahcaa nakohkaɗa tahoo ɓoꞌ kilíiɓ ga fíkíi Kooh.

Ngëmaa ɓetifaa enndii yaawúuꞌɗa

(Marka 7: 24-30)

21Waa ennda ɗa Yéesu meyohha daama, kaꞌta ɓak dëkaa Tíiꞌ na waa Sídoŋ. 22Laakka ɓetifaa hay gari. Ɓetifaama bok ga ɓu-Kanaa ee fa dëk gohaama. Fa faa fiip an:

- Éeƴ Kiyaakii, kucaasamunkii Dëwít, yërëmaaroo! Kowukaagoo kiɓetikaa, laak rawaa amka ee sodalinka lool!

23Wayee Yéesu nammbiiri sah kitaas hen. Tëelíbéecaagari deeyussa gari, kíimussari an:

- Fu ɓëgíssinaa en na, ya ƴee? Ya yii taabukkuu, ya fiipi rek!

24Yéesu taassa an:

- Mi wosu kiꞌeem ga baalcii Kooh ga ɓu-Isarayeel múuƴɗa.

25Wayee ɓetifaa hayya, ƴíꞌꞌa ga fíkíi Yéesu, woꞌꞌari an:

- Kiyaakii, hay dímalaaroo!

26Yéesu loffari an:

- Kiɓeɓ ñamah oomaa, fu jafiꞌ tubaaytaa, iñaama moroo.

27Ɓetifaa woꞌꞌari an:

- Fu woꞌ kayoh, Haꞌmudii. Wayee tubaaytaa mínin kiñam wúunéecaa keeni ga kanukaa haꞌmuncaagaɓa ñamohiɗa.

28Ga ɗekataama, Yéesu woꞌꞌa ɓetifaa an:

- Ngëmiigaraa yakin, fu ɓetifii fii! Iñum fu waaꞌɗa, Kooh tumɗattaari. Ee kowukaagari dalla kiwak ga wahtaama.

Yéesu wëkíꞌta ɓoꞌ ɓiyewin

29Waa ennda ɗa, Yéesu kolkohha ɗekataama kaꞌta seereenaa giiyaa Gëlílée. Ya lappa ga ɗook jaŋjagaa daama, ya yuŋnga da. 30Ɓiɓoꞌ ɓiyewin hayussa gari, haydohɗussari ɓiɓéedúkíꞌ, ɓibúumíꞌ, ɓilafañ, ɓiluuɓ na ɓoꞌ ɓiyewin ɓiliis ɓaa ɗúukool hen. Ɓa faanndaɓa kakay ga kotcaa Yéesu, ya wëkíꞌtaɓa. 31Ɓéeɓ ɓuwaa waaruꞌussa ga waa ɓa hot luuɓcaa ɓaa woꞌ, lafañcaa ɓaa tuuk na kotcaagaɓa, ɓéedúkíꞌcaa ɓaa tíin dijófíꞌ, búumíꞌcaa ɓaa hot, ee ɓéeɓ aawwa kindam Koohyii ɓu-Isarayeel.

Yéesu ñëmíꞌta ɓoꞌ ɓijúnni-nikiis

(Marka 8: 1-10)

32Waa ennda ɗa, Yéesu ɓayya tëelíbéecaagari, woꞌꞌaɓa an:

- Mi laakin yërmaandi wiyaak ga mbooloomii, ndaga malkat, bes kaahay cee, caa wëeꞌtaa ga an cii, ɓa ɓii naroo, ee diima deŋ ɓa laakoo iñaa ɓa ñaman. Mi waaꞌtiiɓa kiwoꞌ ɓa ɓoyuk kaanɓa na kiyaaɓ, mi saŋ ɓa tëhlí ga waas.

33Tëelíbéecaa woꞌussari an:

- Ñamahaa ƴah kikëpíꞌ ɓuwii ɓii, ɗí ɓewohanwa gada, ga ɗekatii wii laakoo daraɗa?

34Yéesu meekissaɓa an:

- Ɗú laak mbúurú cera dii? Ɓa taassa an:

- Ciyitnakanak na tujëntaa yewinndii.

35Waa ennda ɗa, ya nakka ɓuwaa ɓa yuŋ kakay. 36Ya ɓeɓpa mbúurúcaa ciyitnakanakcaa na jëncaa, ya gërëmmba Kooh, ya weellaca, ya eꞌta tëelíbéecaagari, ɓaama warohhaca ɓuwaa. 37Ɓaa en ɓéeɓ ñammba bi kappa pút, bi tessa. Iñaa teseeɗa ɓa wookkari: ennda ɗaba ciyitnakanak caa líifin muut ga mbúurú na jën. 38Ɓuwaa ñameeɗa enee ɓoꞌ ɓijúnni-nikiis (4.000) ee ɓeticaa na oomaacaa kídussii ga.

39Lëehíꞌta Yéesu tagohha na ɓuwaa, ya aassa gaal-looci, yaa ƴah ɓak gohaa Magadaan+ .

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index