Search form

Mëccëe 16

Fërísiyeeŋcaa na Saduseyeeŋcaa waaꞌ kihotu kíntaan

(Marka 8: 11-13; Lúkkaa 12: 54-56)

1Laakka ɓiFërísiyeeŋ na ɓiSaduseyeeŋ ɓaa hay ga Yéesu, kifíꞌti. Ɓa meekissari ya tumiꞌɓa kíntaanaa teewoh an ya meyoh ga Kooh.

2Yéesu loffaɓa an:

- Noh ƴah kiꞌaas, ɗú hot asamaanaa setaa, ɗú woꞌi an: «Kuwis, Kooh hay kitam noh.» [3En na kím, ɗú hot asamaanii kúnukaa, ɗú woꞌi an: «wati, Kooh hay kitoɓ.» Fodaama ɗú mínin kimalaksukoh dii asamaanii madiɗa wayee ɗú mínoo kimalaksukoh iñcii Kooh en na kitum ga wati.] 4Ɓuwii jamaanii wati ɓibóníꞌɓii ee ooruunun Koohɗa, ɓa waaꞌ kihot kíntaan. Wayee kíntaan wíinoo tookɗusanndiiɓa, enndii waa Sonaasaa+ . Lëehíꞌta Yéesu foñnjaɓa daama, ya yaa ƴah.

Lëwíiraa Fërísiyeeŋcaa na waa Saduseyeeŋcaa

(Marka 8: 14-21; Lúkkaa 12: 1)

5Tëelíbéecaa Yéesu paafussa giiyaa ɓakaa hanoh gaaɗa, ɓa alukka kiɓaydoh mbúurú. 6Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Watukat, ee abukat ga lëwíiraa Fërísiyeeŋcaa na waa Saduseyeeŋcaa!

7Tëelíbéecaa enussa kiwoꞌ ga díkaantiɓa an:

- Dii ɗu ɓaydohhii mbúurúɗa, kërí tah ya woꞌ iñaama.

8Yéesu ínohha iñaa ɓa en kiwoꞌ ga díkaantiɓaɗa, woꞌꞌaɓa an:

- Iñii tah ya ɗú woꞌ ga díkaantirúu an dii ɗú ɓaydohhii mbúurúɗa tah. Ngëmiigarúu daal dooyyii! 9Helciirúu hayyii bi watine? Hanaa ɗú níindísukkii mbúurúcaa ciyëtúuscaa warohsee ɓuwaa ɓijúnni-yëtúusɓaaɗa (5.000)? Pañi cera cërí ɗú wookee ga iñaa teseeɗa? 10Haa mbúurúcaa ciyitnakanakcaa warohsee ɓuwaa ɓijúnni-nikiisɓaaɗa (4.000), ɗaba cera cërí ɗú wookee ga iñaa teseeɗa? 11Tum na ɗú ínohoo an mi woꞌꞌiirúu mbúurú kiñam ga wii mi woꞌꞌúu an «Abukat ga lëwíiraa Fërísiyeeŋcaa na waa Saduseyeeŋcaa»?

12Fodaama, tëelíbéecaa ɓaa han kiꞌínoh an Yéesu woꞌꞌiiɓa kiꞌabuk ga lëwíiraa tumsi ga mbúurúɗa, wayee ya woꞌɓa kiꞌabuk ga iñcaa Fërísiyeeŋcaa na Saduseyeeŋcaa jëgírohiɗa.

Peeꞌ woꞌꞌa an Yéesu yërí en Kiristaanii

(Marka 8: 27-30; Lúkkaa 9: 18-21)

13Yéesu kaꞌta bi ga ɓak teeraa Sesaree-Filiip+ . Daama, ya meekissa tëelíbéecaagari an:

- Ɓuwii woꞌu an mi, Kowukii ɓii, mi yërí en ɓa?

14Ɓa taassari an:

- Laakin ɓuwaa woꞌ an fu yërí en Saŋ-Bëtís. Ɓíinoo an fu yërí en sëldíiga-Kooh Ili. Ɓíinooɓaa an fu yërí en sëldíiga-Kooh Yérémíi wala yíinoo ga sëldíiga-Koohcii.

15Yéesu meekissaɓa an:

- Haa ɗú, ɗú woꞌ an mi yërí en ɓa?

16Simoŋ-Peeꞌ taassa an:

- Fu yërí en Kiristaanii, Kowukii Koohyii en na kipesɗa.

17Waa ennda ɗa Yéesu woꞌꞌari an:

- Fu yewinin múuꞌ Simoŋ, kowu Saŋ, ndaga enndii ɓoꞌ-súusúus onndaa kiꞌínoh iñuma, wayee Paammboo yii ga ɗookɗa yërí. 18Ee mi, mi woꞌꞌaa man: fu yërí en Peeꞌ -- waaꞌ kiwoꞌ atoh -- ee ga ɗook atohuma mi tawahan Jaangiigoo ga. Ee kikaan mínanndiiwa kitëhdoh. 19Mi hayyaa kiꞌeꞌ tucëwítaa Nguuraa yii ga ɗookɗa: iñaa fu kokoh ga ëldúna ɓéeɓ, hay kikokohu ga ɗook; ee iñaa fu took ga ëldúna ɓéeɓ, hay kitooku ga ɗook+ .

20Lëehíꞌta Yéesu ɗíŋngaɓa na woꞌeen ciyëgísíꞌ, an ɓa hanat kiwoꞌ ken an yërí en Kiristaanii.

Yéesu yéegalohha kikaankaagari na kimílískaagari

(Marka 8: 31–9: 1; Lúkkaa 9: 22-27)

21Kolkohha daama, Yéesu aawwa kiwoꞌ tëelíbéecaagari faŋ an:

- Mi jomin kikaꞌ Yéerúsaleem. Daama, haꞌ-kaancaa na sarahohcaa ɓiyaakɓaa na jëgíroh-waascaa tíkussoo mesiklaat ciyewin. Mi hay kiꞌapu ee besaa wukaahaywaa tíkan gaɗa, mi hay kimílís.

22Waa ennda ɗa, Peeꞌ nookka Yéesu ga yahaanaa, yaa ñaꞌti:

- Múk Haꞌmudii, iñaama Kooh tumoori!

23Wayee Yéesu mëeñsukka, gëtta Peeꞌ an:

- Úsaayaaroo, Seytaani! Halaatciigaraa enndii halaatcaa meyoh ga Kooh wayee ca meyoh ga ɓoꞌ. Fu, fu waaꞌtoo kikëfít!

Kitaabuk Yéesu

24Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:

- Binaa ɓoꞌ waaꞌ kitaam ga fenooroonaa, ya alat hafci, ya kooruk kuraanaagari+ , ya taabukkoo. 25En kiꞌenaa, ɓaa fu waaꞌ kisom kumuunfunaa, fu hayka kiñak bi taaꞌ. Wayee ɓaa mi tahhaa kiñak kumuunfunaa, fu hayka kilaakis. 26Ee ɓoꞌ enoh kilaak iñcii ga ëldúna tóohɗa ya, binaa ya naꞌ kiñak kipesci bi taaraa? Ati laakin iñaa ɓoꞌ mín nawa kilaasoh kipeskaagari? 27Kowukii ɓii nak hay kihay ga ndamaa Paamci, ya taam na malaakacaagari. Bëríinaa, ɓaa en ɓéeɓ, ya hayyi kifay iñaa ya tumɗa. 28Mi woꞌꞌúuka ee kayoh, ɓiɓoꞌ ga ɓuwii ɓii kaansoo ee ɓa hottii Kowukii ɓii hay ga Nguuraagari.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index