Search form

Mëccëe 18

Ɓaa Yéesu woꞌ an yërí wëñ kiyak ga fíkíi Koohɗa

(Marka 9: 33-37; Lúkkaa 9: 46-48)

1Ga wahtaama, tëelíbéecaa deeyussa ga Yéesu, ɓa meekissari an:

- Ɓii yiida wëñ kiyak ga Nguuraa yii ga ɗookɗa?

2Yéesu ɓayya kuꞌoomaa, tuukiꞌtaja ga leelooɓa, 3ya woꞌꞌaɓa an:

- Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ɗú súpíttii kipeskaagarúu bi ɗú man na tuꞌoomaanaa, ɗú aasoo ga Nguurii yii ga ɗookɗa taaꞌ. 4Ɓaa wëñ kiyak ga Nguurii yii ga ɗookɗa yërí en ɓaa yóoskírin hafci bi madin na kuꞌoomaakii jii. 5Ɓaa fu teꞌ ga keeñfu oomaanaa fodii yii ndaga teekiigoonaa, lakanaa fu teꞌꞌoo mi ga kihaffoo.

Iñcii tumlukohi ɓoꞌ baakaaꞌɗa

(Marka 9: 42-48; Lúkkaa 17: 1-2)

6Yéesu tíkka ga an:

- Ɓéeɓ ɓaa fu baakaaꞌlukoh yíinoo ga tuꞌoomaatii tii ee gëmu garooɗanaa, iñaa gën garaaɗa wërí en fu pokɗu atoh wiyaak+ ga koonaakaagaraa, fu jafu ga ɗuuƴ giiyaa. 7Massa fu ëldúna, ndaga yewinin garaa iñcaa eki ɓoꞌ ga kitum baakaaꞌ. En kiꞌenaa, mosanndii ga kiñak, wayee massa ɓaa iñcaama koorohan gariɗa!

8Ɓaa en lak yahaagaraa, wala kotaagaraa wërí tahhaa kitum baakaaraa, gúraawa fu jaf diꞌúsaayíꞌ. Iñaa gën garaaɗa wërí en fu aas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa na yah wíinoo wala kot wíinoo, loo kilaak yah kanak wala kot kanak ee fu jafu ga kiwiikaa ƴímoo taaꞌɗa. 9Ɓaa kuhaskaagaraa tahhaa kitum baakaaraa, nísaaja. Iñaa gën garaaɗa wërí en fu aas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa na kuhas kíinoo loo kilaak tuhas tanak ee fu jafu ga kiwiikaa safara.

10Kaa eewat yíinoo ga tuꞌoomaatii tii. En kiꞌenaa, mi woꞌꞌúuka, malaakacaagaɓa ga ɗookɗa, besaa en ɓéeɓ ɓa hídoh na Paammboo yii ga ɗookɗa. [11En kiꞌenaa, Kowukii ɓii hayin ëldúna kimúsal ɓuwii múuƴɗa.]

Liiwukaa woꞌ ga loo baalaa múuyee hotukkaɗa

(Lúkkaa 15: 3-7)

Yéesu tíkka ga an:

12- Ɗú ínoh ya ga iñii yii? Binaa ɓoꞌ laak baal ɓitéeméeꞌ ee ya múuƴluk ga yíinoonaa, ya foñanndii ɓidaaŋkaah-yitnanikiis na ɓiyitnanikiisɓaa ga ɗook jaŋjagaa ɓa níirohuɗa, ya ƴee kiraasnee yaa múuƴɗane? 13Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; binaa ya hottinaa, neɓlukaa ya neɓlukan ga yíinoo yaamaɗa, hay kiwëñ kiyak waa ya laakan ga ɓidaaŋkaah-yitnanikiis na ɓiyitnanikiisɓaa múuyussiiɗa. 14Ee Fodaama, Paammbúu yii ga ɗookɗa waaꞌtii yíinoo múuƴ ga tuꞌoomaatii tii.

Binaa mbokfu kerceen tooñaa

Yéesu tíkka ga an:

15- Binaa mbokfu kerceen tooñnjaanaa, kara, fu wéet nari ɗú ɓanak doŋ, fu ñaꞌti. Binaa ya tookkaa kisúkúrukaa, lak fu laasinndi. 16Wayee binaa ya tookkiiraa kisúkúrukaa, taabaa na ɓoꞌ yíinoo wala ɓoꞌ ɓanak, fu karis gari. Ndaga fodaa daa Këyítfaa woꞌɗa, ga iñaa en ɓéeɓ jomin kilaak ɓoꞌ ɓanak wala ɓaahay ɓaa en seedi ga. 17Wayee binaa ya tookkii kikeloh iñaa ɓa woꞌɗanaa, woꞌaaka ɓu-jaangaa+ . Binaa ya saŋ ɓan kikeloh iñaa ɓu-jaangaa woꞌɗanaa, abohaari fodii yiifaꞌ wala fodii juuti+ .

Iñaa kokohu na iñaa tooku

18Yéesu tíkka ga an:

- Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ɓéeɓ iñaa ɗú kokoh ga ëldúna, hay kikokohu ga ɗook; ee ɓéeɓ iñaa ɗú took ga ëldúna, hay kitooku ga ɗook ɓan+ .

19Tíkissa ga, mi woꞌꞌúu an binaa ɓoꞌ ɓanak garúu, dii ga ëldúna, júwohu ga kikíim Kooh ga iñaa mín kiꞌen ɓéeɓ, Paammboo yii ga ɗookɗa hayɓari kiꞌon. 20En kiꞌenaa, daa ɓoꞌ ɓanak wala ɓaahay hídírukoh ga teekiigoo ɓéeɓ, mi yaa ga leelooɓa.

Kibayaloh ga díkaanti ɓoꞌ na mooroomci

21Waa ennda ɗa, Peeꞌ deeƴca ga Yéesu, meekissari an:

- Haꞌmudii, mbokkoo yaa dëkkoo kitooñ, mi jommbi kibayal waas cera? Karat bi en waas ciyitnakanake?

22Yéesu taassa Peeꞌ an:

- Mi woꞌꞌiiraa waas ciyitnakanak doŋ sah, wayee bayalaari waas cidaaŋkaah-yitnakanak bi en waas ciyitnakanak+ .

Liiwukaa woꞌ ga loo súrgaa tookkii kibayalohɗa

Yéesu tíkissa ga, liiwukkaɓa an:

23- Kërí tah Nguurii ga ɗookɗa mëdírohu anee: Enee buuꞌ, ya waaree súrgacaagari kínɗussi alalaagari ya laakɗa. 24Daa ya dalee kikín, ya haydohɗussa yíinoo yaa ɓayiꞌti cadam fay ɓoꞌ ɓijúnni-daaŋkaah ga noh-noh wíinoo. 25Ɓaa yaama mínndii kifay iñaa ya laakiꞌ buuraaɗa. Buuraa dalla kinakoh ya toonu ñaam ya na ɓetici na towutaagari na tóoh iñaa ya laakɗa. En ɗanaa kobotkaa ëlídu. 26Súrgaa dalla kiƴíꞌ kúrúk ga fíkíi buuraa, kíimmbari an: «Múuñɗaaroo bi ga fíkíi, mi hayyaa kifay tóoh.»

27Buuraa laakka yërmaandi gari, múuñiꞌtari kobotkaa, íissari, ya yaa ƴah.

28Súrgaa meƴca yaa ƴah. Ya hídohha na húnísci súrga, yaa laakɗeeri cadam fay ɓoꞌ yíinoo ga noh-noh. Ya ŋooyya yaama ga koonaa, yaa booƴ, woꞌꞌari an: «Fayaaroo iñii fu ɓayiꞌtooɗa.»

29Húnísmunaa ƴíꞌꞌa kúrúk ga kotcaagari, kíimmbari an: «Múuñɗaaroo bi ga fíkíi, mi hayyaa kifay»; 30wayee ya saŋnga. Ya nammbari kiɓay hen, laŋlukkari ga kasu bi ga daa yaama fayanndi iñaa ya laakiꞌtiɗa. 31Daa súrga mooroomuncaagari hotsee iñaa laakee yaama, keeñɓa leehha ga tak. Ɓa kaꞌta, ɓa ɓéestíꞌta buuraa tóoh iñaa hewee yaama. 32Waa ennda ɗa, buuraa ɓaylukka súrgaama, woꞌꞌari an: «Fu súrga yisóotíꞌ! Fu ƴíꞌꞌii hen ga fíkíiroo, mi múuñiꞌtaraa kobotkaagaraa ɓéeɓkane? 33Fu ɓan, fu mínéeríi kilaak yërmaandi ga mooroomfu yaama fodaa daa mi laakee yërmaandi garaaɗane?».

34Keeñaa buuraa tammba lool. Ya laŋnga súrgaa ga kasu, ya fítísohu bi ga daa ya fayan kobotkaagari ɓéeɓka.

35Yéesu tíkka ga an:

- Paammboo yii ga ɗookɗa ƴah narúu kitum fodaama, binaa yaa en ɓéeɓ garúu bayallii mooroomci na keeñaagari ɓéeɓwanaa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index