Search form

Mëccëe 19

Yéesu woꞌꞌa ga loo kifasiꞌ

(Marka 10: 1-12)

1Ga waa Yéesu lëehíꞌta kijëgíroh iñcaama, ya kolkohha gohaa Gëlílée, ya yaa ƴah dëkcaa bok ga gohaa Yúudée ee hanoh húlúwaa Yúrdeŋ gaaɗa. 2Mbooloo wiyaak taabukkari daama ee ya yaa wëkíꞌ ɓuwaa ɗúukool gaɓaɗa.

3Laakka Fërísiyeeŋcaa hayu bi gari kifíꞌti, ɓa meekissari an:

- Waasiiruu onin ƴaal kifasiꞌ ɓetici ga iñaa ɓa mín kilaakoh tóohe?

4Yéesu meekissaɓa an:

- Hanaa ɗú jaŋngii iñaa bídu ga Këyítfaa Koohɗa: «Ga dalaaraa yii sak tóohɗa tummbaɓa ƴaal na ɓeti», 5ee Kooh woꞌꞌa an: «Kërí tah bi ƴaal hay kifoñ paamci na eeci, ya aboh na ɓetici ee ɓa ɓanak, ɓa en ɓoꞌ yíinoo.» 6Fodaama ɓa enissii ɓanak, wayee ɓa en yíinoo. Kon ɓoꞌ hanat kihëgísoh iñaa Kooh akitohin.

7Fërísiyeeŋcaa meekisohussari an:

- Kon iñii tah ya Móyíis nakoh an binaa ɓoꞌ ƴah kifoñ ɓeticinaa, ya onuunun kibín këyít ya eꞌtija kiteewoh an sëyaa tasin?

8Yéesu taassaɓa an:

- Móyíis onndarúu kifasiꞌ ɓeticiigarúu ndaga dii ɗú súɓ ga keeñɗa, wayee enéeríiɗa kuɗewaa. 9Mi woꞌꞌúu an: «Binaa ɓoꞌ kaal ɓetici, pañ ɓeti yiliis ee lakanaa enndii an ɓetifaagari ɗúkki hen faanukka na ƴaal yiliisaa, iñaama kiɗúk ɓetici, ya faanuk na ɓeti filiis.»

10Tëelíbéecaa woꞌussari an:

- Binaa en an iñaama yërí laak ga díkaanti ƴaal na ɓetinaa, caloo kipañ.

11Yéesu taassaɓa an:

- Enndii an ɓuwii ɓéeɓɓa ɓërí mín kiꞌínoh iñii woꞌu yii. Ɓuwaa Kooh onɓakaɗa doŋ ɓërí mínka. 12En kiꞌenaa, laakin enaama ciyewin caa mín ɓoꞌ kihoonoh kipañ, laakin ɓuwaa mínsooka ga kiꞌoomaaɓa, ɓíinoo ɓoꞌ tíkɓaka, ɓíinoo ɓan waarussii ndaga ɓa tanuk Nguuraa Kooh. Jëgíruma ɓaa fu mínwa kitookaa, tooka.

Yéesu barkeella tuꞌoomaataa

(Marka 10: 13-16; Lúkkaa 18: 15-17)

13Waa ennda ɗa, ɓiɓoꞌ haydohɗussa Yéesu tuꞌoomaa, ya tík yahcaagari ga ɗookɓa, ya kíimiꞌɓa Kooh. Wayee tëelíbéecaa ɓaa ñaꞌ ɓuwaa. 14Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Íisat tuꞌoomaatii ta hay garoo, kaa hoonohatɓa ndaga Nguurii yii ga ɗookɗa wuu ɓuwii man naɓaɗa.

15Waa ennda ɗa ya tíkkaɓa yahcaagari, lëehíꞌta ya kolkohha daama ya yaa ƴah.

Oomaa-fiilaa yilëekíꞌ-alalyaa

(Marka 10: 17-31; Lúkkaa 18: 18-30)

16Laakka ɓoꞌ yaa deeƴ ga Yéesu meekissari an:

- Jëgírohii, mi mín ya kitum yijófíꞌ bi mi laas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa?

17Yéesu taassari an:

- Iñii tah yah fu meekissoo ga loo yijófíꞌyaa fu mín kitumɗa? Ɓoꞌ yíinoo doŋ yërí jof. Fu waaꞌ kiꞌaas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗanaa, tumaa iñcii Waasii Móyíis nakoh kitumɗa.

18Ɓaa meekissa Yéesu an:

- Iñcii ciida nakohu kitum?

Yéesu taassa an:

- Kaa laŋ kumuun ɓoꞌ; kaa ɗúk ɓetifu wala ƴaalfu, fu faanuk na ɓoꞌ yiliis; kaa lok; kaa seediꞌ saboh. 19Kelohɗaa paamfu na eefu; fu waaꞌ mooroomfu fodaa daa fu waaꞌ haffuɗa.

20Oomaa-fiilaa woꞌꞌa Yéesu an:

- Mi tumin iñcuma tóohca, iñii yiida tessoo kitum?

21Yéesu woꞌꞌari an:

- Fu waaꞌ kimëtíraa, kara, fu toon iñaa fu laakɗa tóoh, fu waroh koparaama nduulcii, fodaama fu hay kilaak alalaa leehoo taaꞌ ga ɗook, lëehíraa fu hay, fu taabukkoo.

22Daa oomaa-fiilaa kelohee woꞌeenaama, keeñci leehha tak, ya yaa ƴah, ndaga ya enee ɓaa yewinin alal.

23Yéesu dalla kiwoꞌ tëelíbéecaa an:

- Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; kiꞌaaskaa haꞌ-alal ga Nguurii yii ga ɗookɗa daal yooɓpii. 24Mi woꞌissúu ɓan an, geeleem paaf ga noŋ kúuc kërí wëñ kiyooɓ daa haꞌ-alal aasan ga Nguurii Kooh.

25Daa tëelíbéecaa kelohee woꞌeenaama, ɓa waaruꞌꞌa lool, ɓa woꞌꞌa an:

- Kon baanaa, ɓii mín kimúc ɓa?

26Yéesu malakkaɓa, woꞌꞌaɓa an:

- Iñaama wooñ ɓoꞌ wayee wooñnjii Kooh.

27Waa ennda ɗa, Peeꞌ dallari kiwoꞌ an:

- Malkaa, ɗí, ɗí foñin tóoh, ɗí taabukinndaa, kon ɗí ƴah ya kilaak?

28Yéesu taassa an:

- Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; bëríinaa Kooh tuukiran ëldúna wiliis wiꞌas bi Kowukii ɓii yuŋ kinguuruk ga ndamaagarinaa, ɗú ɓii ɗú ɓidaaŋkaah na kanakɓii taabukkooɗa, ɗú hay kiyuŋ ɓan ga baŋ-buuꞌ, ɗú attiꞌ níilcaa Isarayeel cidaaŋkaah na kanakcaa. 29Ee ɓéeɓ ɓuwaa foñ kaanɓa, na ɓiyaakɓa ɓiƴaal na ɓiɓeti, paamɓa, eewɓa, towutaagaɓa wala yooncaagaɓa ndaga teekiigoonaa, ɓa hay kilaasis iñaa wëñɗa waas citéeméeꞌ ee ɓa hay kilaak kipeskaa leehoo taaꞌɗa. 30Ɓiyewin ga ɓuwii ɗeɓ watiɗa ɓërí mëeñjohan ee ɓiyewin ga ɓuwii mëeñjohɗa ɓërí ɗewan.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index