Search form

Mëccëe 24

Yéesu yéegalohha an Kaanfaa Kooh hay kiɓúru

(Marka 13: 1-12; Lúkkaa 21: 5-6)

1Yéesu meƴca Kaanfaa Kooh, ee ga daa ya enee na kiƴahɗa, tëelíbéecaagari deeyussa gari kiteeɓpi tawahcaa Kaanfaa Kooh ga daa ca hín kimoꞌɗa. 2Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Man ɗú hotin ga iñciima tóohca! Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; tesanndii dii sah atoh wíinoo waa tíkískohan na mooroomwa, tóoh hay kiɓúꞌ.

Iñcii ƴah kilaak balaa ëldúna túkiꞌaa

(Marka 13: 3-13; Lúkkaa 21: 7-19)

3Wiima lak Yéesu yugin ga ɗook tëgëlaa Ólíwíyéecaa, tëelíbéecaagari hayussa gari ɓa haŋɓa, meekisohussari an:

- Woꞌaaríi, iñcuma ƴah kilaak kera, ee mandargii wiida ƴah kiteewoh kihayiskaagaraa na kitúkíꞌkaa ëldúna?

4Yéesu taassaɓa an:

- Watukat, ken hanattúu kiɗúk. 5En kiꞌenaa, ɓoꞌ ɓiyewin hay kihayohu teekiigoo, ɓa woꞌi an: «Mi yërí en Kiristaanii», ee ɓa hay kiɗúk ɓoꞌ ɓiyewin. 6Ɗú hay kikeloh yëngël heñ, wala an heñ laakin ga ɗekat. Leenaa kaa tíitat ndaga iñcaama jomin kilaak, wayee enndii an ëldúna leꞌin kitúkíꞌ. 7En kiꞌenaa, kúl hay kiɓewuk, keen ga ɗook kúl mooroomci, ee nguuꞌ hay kiɓewuk, keen ga ɗook nguuꞌ mooroomci; aꞌ hay kilaak ee kakayfii hay kiyëngëluk ga ɗekat ciyewin. 8Iñcaama tóoh ƴah kiman na dalaaraa mesiklaatcaa ga kimatuk ɓetiɗa.

9Fodaama ɓiɓoꞌ hayyúu kitík ga yah buuꞌ, doonaa ɗú sodalu ga kipessúu, ee ɗú hay kiꞌapu. Heetcii ga ëldúnaɗa tóohca hayyúu kisagu ndaga teekiigoo. 10Ga jamaanaama, ɓoꞌ ɓiyewin hay kifoñu ngëmaagaɓa, ɓa toonohi ga díkaantiɓa ee ɓa sagohi. 11Hay kilaak ɓoꞌ ɓiyewin ɓaa tíkan hafɓa ɓisëldíiga-Kooh ee lak saboh. Ɓa hay, ɓa ɗúk ɓoꞌ ɓiyewin. 12Yibóníꞌ hay kiwëñ kisíw tah bi kiwaaroh nëewísuk ga keeñ ɓoꞌ ɓiyewin. 13Wayee ɓaa fu guuꞌguuluk bi ga daa tóoh leehanaa, fu yaama fu hay kimúc. 14Hewhewii winéwíꞌwii wii woꞌ ga Nguurii Koohɗa hay kiyéegalohu ga ëldúna tóoh doonaa heetcii ɓéeɓ laasu ga. Lëehíraa ëldúna han kitúkíꞌ.

Coonucaa ciyaakcaa ƴah kilaakɗa

(Marka 13: 14-23; Lúkkaa 21: 20-24)

Yéesu tíkka ga an:

15- Binaa ɗú hot ɓaa Dañeel, sëldíiga-Koohaa yéegalohee ee woꞌu «yiꞌaraamíꞌyaa pooki kúlɗa»+ , ya tuuk ga ɗekataa wiselaꞌíꞌwaa ga Kaanfaa Koohɗa -- ee ɓaa fu jaŋ iñii yiinaa, ínohaaka ga!-- 16ɓuwaa iñaama laakan gohaa Yúudéeɗa, ɓa núpat, ɓa ƴee ɗook jaŋjaŋcaa. 17Ɓaa iñaama laakanndi yugin kiꞌíikaruk ga ɗook taahaagariɗa, hanat kisek kiyoosuk kiɓeɓ yen ga ɗuuƴ túuƴci. 18Ee ɓaa iñaama laakanndi yooncaaɗa, hanat kiɓoyuk kaan kiɓeɓnee kúltífaagari. 19Massa ɓeticaa, bescaama laakanɓa na look, na ɓaa ensan na kiɓëpíꞌɗa. 20Kíimat Kooh, ati iñcaama hídohoo ga wahtu ñiin wiméeskíꞌ+ wala ga bes Sabat; 21ndaga meskilaatcaa dalan ɓuwaaɗa hay kiyak yakaa wëeꞌtaa ga wii, mossii kilaak iñaa manɗa aboh ga waa Kooh sak ëldúnaɗa bi wati. Ee iñaa madan ɗa laaksisanndii bi taaꞌ. 22Ee binaa newéeríi Kooh ya nëewís bescaa caamanaa, enaa ken múcoo. Wayee ɓuwii ya tanukɗa tah bi ya hayca kinëewís.

23Kon binaa ɓoꞌ woꞌꞌúu an: «Malkat, Kiristaanii yii dii!» wala «Malkat ya yaa daa!» Kaa gëmat. 24En kiꞌenaa, ɓiɓoꞌ hay kikoluk, ɓa tík hafɓa Kiristaa na ɓisëldíiga-Kooh ee lak saboh. Ɓa tumi kíntaan na enaama cidóoyíꞌ-waaꞌ kiɗúk sah, enee an mínukinaa, ɓuwaa Kooh tanukɗa. 25Mi yéegallúu diimaɗa balaa dara hewanaa.

26Kon binaa ɓoꞌ woꞌꞌúu an: «Malaknat, Kiristaanaa yaa ga ëgíꞌ-dúndagaa!» Kaa karat da. Wala «Malkat yeema ɗaakukka!» Kaa gëmat. 27En kiꞌenaa, fodaa melic eni mareet aboh meyaaꞌ-noh bi ga aasaaꞌ-nohɗa, fodaama kihaykii Kowukii ɓii ƴahɗa kiman. 28Daa mídi enoh, suulcaa hídohsan da.

Kowukii ɓii hay kihayis

(Marka 13: 24-27; Lúkkaa 21: 25-28)

29- Coonucaa ga bescaamaɗa paafaa, nohii dal kiñúusíꞌ, ñiidii íis kileeꞌ, ee olcii hay kiɗëegískoh ɗook-Kooh ca keen ee iñcaa en ga asamaanɗa tóoh hícukoh. 30Fodaama, mandargaa Kowukii ɓii hay kihotuk ga asamaan, ee ɓéeɓ heetcii ga ëldúnaɗa kodukohi; ɓa hay kihot Kowukii ɓii ga ɗuuƴ yaayeelcii, ka yoosuki, taam na dooli na ndam wiyaak. 31Mbiiwaa wiyaakwaa hay kitípu, Kowukii ɓii wos malaakacaagari ɓa hídíroh ɓuwaagari ya tanuk ee enu ga topaaꞌcii ëldúna cinikiisciiɗa.

Jagaa tediktaa teewohɗa

(Marka 13: 28-31; Lúkkaa 21: 29-33)

32- Malkat iñii een jëgíꞌtúu ga iñaamaɗa. Binaa toytaa kedikkaa neꞌ kineꞌ bi, ee tuuꞌtaa dal kitapisaa, ɗú ínoh an lah deeyin. 33Fodaama ɓan, binaa ɗú hot iñcaama tóohaa, ínohat an Kowukii ɓii deeyin, ya leꞌin halii. 34Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; bi ɓuwii wati kaanu ɓéeɓɓanaa, iñcaama tóoh hay kilaak. 35Asamaanii na kakayfii hay kifaay wayee woꞌeenndoo faayoo múk.

Paamudii doŋ ínoh besaa ëldúna leehanɗa

36- En loo iñaa aaw ga besaa wala wahtaa iñaama laakohanɗa, ken ínohoowa. Enndii malaakacaa ga asamaanɗa, ee enndii sah Kowukii. Paamudii doŋ ínohwa. 37Iñaa laakee ga jamaanaa Noweeɗa hay kilaakis fodaama ga hayii Kowukii ɓii. 38Ndaga balaa músúmaa miyewinmaa Kooh towee, ma úulla ɓuwaa ga jamaanaa Noweeɗa, ɓuwaa enee ga kiñam na kiꞌan, ɓa pajohi, ɓa onohi towutaagaɓa kipañ bi ga besaa Nowee aas gaalaa wiyaakwaaɗa. 39Ɓuwaa, helɓa mossii ga kikaꞌ bi ga daa Kooh towoh músúmaa miyewinmaa úulee ɓuwaaɗa, ma ɓayyaɓa ɓéeɓɓa. Fodaama ɓan hayii Kowukii ɓii ƴahɗa kiman. 40Leꞌ bëríinaa, ƴaal ɓanak ɓaa enu ga yooncaa, yíinoo hay kiɓewu, yíinooyaa foñu.

41Ɓeti ɓanak ɓaa en na kiꞌoꞌ ga oraaraa, yíinoo hay kiɓewu, yíinooyaa foñu.

42Kon kaa neehat, ndaga ɗú ínohoo besaa Haꞌmudiigarúu ƴah kihayɗa. 43Ínohat iñii yii bi jof: binaa Haꞌ-kaan ínohee wahtaa lok ƴah kihay kaanci ga wekɗanaa, eneenaa ya neehoo, ya íis kaanci fa pooku. 44Kërí tah, ɗú ɓan, waayukat, ndaga Kowukii ɓii hayan ga wahtaa ɗú fooganndii.

Liiwukaa woꞌ ga loo súrgacaa ɓanakɓaaɗa

(Lúkkaa 12: 41-48)

Yéesu tíkka ga an:

45- Kon ɓii yiida en súrgaa tookɗin haꞌ-kaanci ee ya ñaañin? Yërí en yaa haꞌ-kaanci tíkan ga fíkíi súrgacaagari, doo ya eꞌɓa yaa en ɓéeɓ iñaa ya jom kiñamɗa binaa wahtaa leꞌaa. 46Ya yewinin múuꞌ, súrgaama, binaa haꞌ-kaadaagari ɓoyuk, laakki ga lëgëyaamanaa. 47Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; haꞌ-kaanci hayyi kitík ga ɗook iñcaa ya laakɗa tóoh. 48Wayee binaa súrgaa yibóníꞌyaama woꞌ ga helaagari an: «Haꞌ-kaanndoo kolukkii kihay», 49bi tah, ya en ga kifeek ɓimooroomci súrga, ya en ga kiñam na kilaal rek na anoh-anohcaanaa, 50haꞌ-kaadaa súrgaama hay kihay ga besaa ya fooganndii na wahtaa ya ínohanndii. 51Haꞌ-kaadaa hayyi kifeek dooꞌ ciméeskíꞌ, ya waꞌti iñaa sek ɓuwaa jófjófɗukiɗa, daa kikodukoh na kiꞌúñoh sís ƴah kilaakɗa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index