Search form

Mëccëe 26

Sarahohcaa na jëgíroh-waascaa pokohussa Yéesu nof

(Marka 14: 1-2; Lúkkaa 22: 1-2; Saŋ 11: 45-53)

1Ga waa Yéesu lëehíꞌta kiwoꞌ iñcaa ya waaree ɓuwaa kelohɗa, ya woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:

2- Ɗú ínohin an tes ga bes kanak feetii Paakii leꞌ, ee Kowukii ɓii hay kitíku ga yah ɓuwii sagoh nariɗa, ka daayu ga kuraa.

3Wiima lak Sarahohcaa ɓiyaakɓaa na yaakcaa yaawúuꞌcaa hídírukohuunun ga kaan Kayíf, haꞌ-kaadaa sarahohcaa ɓiyaakɓaa, 4ɓa júwohha ga kiꞌam Yéesu ndaŋ, ee ken yéegoo, ɓa aplukki. 5Ɓa woꞌꞌa nak an:

- Ɗu hanatka kitum ga besaa feetaa, enndiikanaa iñaama hay kihaydoh coow wiyaak ga ɗuuƴ ɓuwii.

Laakka ɓetifaa íif laꞌkoleñ ga hafaa Yéesu

(Marka 14: 3-9; Saŋ 12: 1-8)

6Daa Yéesu enee ga dëkaa Bétaníi ga kaan Simoŋ yaa gaanaꞌeeɗa, 7laakka ɓetifaa hay gari, ɓay kujúlúŋkaa hëwrohu atohaa woꞌu Albataaꞌ+ ee ja líifin na laꞌkoleñ wiséeríꞌ. Ɓetifaa íiffa laꞌkoleñaa ga hafaa Yéesu, lak yaama yaa ñam. 8Daa tëelíbéecaa hotee iñaama, ɓa aylukka, ɓa ɓaa woꞌ an:

- Kiyasohkuma jeriñ ya? 9Ɓoꞌ míneerawa moos kitoon kopaꞌ wiyewin, wa dímalohu nduulcii!

10Yéesu ínohha iñaa ɓa woꞌɗa, ya woꞌꞌaɓa an:

- Ɗú sodaloh ɓetifii ya? Iñii ya tumiꞌtooɗa jekin. 11Nduulcii, ɗú ɓii naɓa besaa en ɓéeɓ+ , wayee mi, mi ƴahhii narúu kiꞌen dii besaa en ɓéeɓ. 12Ɓetifii leef laꞌkoleñ ga faanfiigoonaa, ya tumka kiwaayuk loyaagoo+ . 13Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ga daa Hewhewii winéwíꞌwii wii mín kiyéegalohu ga ëldúna tóoh, iñii ɓetifii fii tumɗa hay kiɓéestíru, ee ɓuwaa hayyika kiníindísukoh.

Yúdaa tookka kitoon Yéesu

14Waa ennda ɗa, yíinoo ga ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa, ee ya teeku Yúdaa Iskariyot, kaꞌta ga sarahohcaa ɓiyaakɓaa, 15ya woꞌꞌaɓa an:

- Mi tík Yéesu ga yahhúunaa ɗú fayanndoo hín na? Sarahohcaa ɓiyaakɓaa kídussa hanjaꞌ-hëelís cidaaŋkaah-kaahay+ , ɓa eꞌtari. 16Iñaa aboh ga wahtaama, Yúdaa yaa heel besaa ya jekelukan bi ya mín kitík Yéesu ga yahɓa.

Yéesu ñammba cuuníinfaa Paakaa na tëelíbéecaagari

(Marka 14: 12-21; Lúkkaa 22: 7-14,21-23; Saŋ 13: 21-30)

17Ga besaa ɗeɓ ga feetaa ñamsi mbúurúcaa laakoo lëwíiꞌɗa, tëelíbéecaa Yéesu hayussa, ɓa meekissari an:

- Fu waaꞌ gada ɗí waayukɗineeraa ñamahii Paakii?

18Yéesu taassaɓa an:

- Karat teeraa ga díw, ɗú woꞌꞌi an: «Jëgírohii woꞌ an: “Wahtiigoo leꞌin ee mi ƴah kipaakoh+ kaanfu, mi na tëelíbéeciigoo”.» 19Tëelíbéecaa tumussa iñaa Yéesu nakeeɓaɗa, ɓa waayukka Paakaa. 20Ga noh-soosaa, Yéesu yuŋnga kiñam na tëelíbéecaagari ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa. 21Lak ɓa ɓaa ñam, ya woꞌꞌaɓa an:

- Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; yíinoo garúu hayyoo kitoon+ .

22Tëelíbéecaa, keeñɓa leehha ga tak, ɓa ɓaa meekissi yíinoo yíinoo an:

- Haꞌmudii, mi yëríne?

23Yéesu taassa an:

- Yii bok naroo kiꞌek yah ga kankiiɗa, yërí ƴahhoo kitoon. 24Kowukii ɓii kii ga waas kikaan fodaa daa Këyítfaa woꞌka gariɗa, wayee massa ɓaa yaama ƴah kitoon Kowukii ɓiiɗa. Ɓaama límséeríinaa, iñaama gënee gari.

25Yúdaa, yii toon Yéesuɗa meekissari an:

- Jëgírohii, mi yëríne?

Yéesu taassari an:

- Fu woꞌinka!

Cuuníinfaa fiselaꞌíꞌfaa Yéesu ñam na apotaaꞌcaagariɗa

(Marka 14: 22-26; Lúkkaa 22: 15-20; 1 Korenti 11: 23-25)

26Yéesu ɓeɓpa mbúurú lak ɓa ɓaa ñam, ya gërëmmba Kooh, lëehíꞌta ya weellawa, eꞌtawa tëelíbéecaa, woꞌꞌaɓa an:

- Ɓewat ɗú ñam, iñii yii faanfiigoo fërí!

27Lëehíꞌta ya ɓeɓpa kaas-biiñ, ya gërëmmba Kooh, lëehíꞌta ya eꞌtawa tëelíbéecaa, woꞌꞌaɓa an:

- Anat ga ɗú ɓéeɓpúu, 28ndaga iñii yii ñífiigoo wërí, ñífii pok kifiiliimunkiigarúu na Koohɗa+ , ee wa aamɗu ɓoꞌ ɓiyewin doonaa ɓa bayalu baakaaꞌcaagaɓa.

29Mi woꞌꞌúuka, aboh ga wati, mi ansisoo anahii wii meyoh ga kedik-biiñɗa bi ga besaa mi anan narúu biiñaa wiꞌaswaa ga Nguuraa Paammbooɗa.

30Waa ennda ɗa, ɓa ƴeekka ƴeek-Kañcaa+ , lëehíꞌta ɓa kaꞌta tëgëlaa Ólíwíyéecaa.

Yéesu yéegalohha an Peeꞌ hayyi kitaasuk

(Marka 14: 27-31; Lúkkaa 22: 31-34; Saŋ 13: 36-38)

31Waa ennda ɗa, Yéesu woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:

- Ga wekii wati, ɓéeɓpúu ɗú hay kinúp ɗú foñnjoo. En kiꞌenaa, bíduunun ga Këyítfaa an: «Mi hay kiꞌap níirohaa, ee baalcaa yopaa hay kitasaarukohu.»

32Yéesu tíkka ga an:

- Wayee binaa mi mílísaa, mi hayyúu kiɗëwíruk Gëlílée.

33Peeꞌ dallari kiwoꞌ an:

- Luu enee an ɓuwii tesɗa tóoh hay kinúpu foñussa, mi, mi núpoo mi foñnjaa.

34Yéesu taassari an:

- Mi woꞌꞌaaka ee kayoh, ga wekii wati doŋ sah, bi siik-pabu kodaa, fu hayyoo kitaasuk waas kaahay.

35Wayee Peeꞌ woꞌꞌari an:

- Mi taasukooraa múk, luu enee an mi joman kikaan naraa.

Tëelíbéecaa ɓéeɓɓa dalla kiwoꞌ fodaama.

Yéesu kíimmba Paamci ga Getsemanee

(Marka 14: 32-42; Lúkkaa 22: 39-46)

36Wa ennda ɗa, Yéesu na tëelíbéecaagari karussa ɗekataa woꞌu Getsemanee+ , ya woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:

- Yugat dii, mi paaf fíkíi kikíim Kooh.

37Ya ɓayya Peeꞌ na towutaa Sebedee tanaktaa, ɓa taam nari. Keeñci dalla kileeh, ya yëecírukka fíw. 38Ya dallaɓa kiwoꞌ an:

- Keeñnjoo leehin bi mi yii kaanan. Tesat dii naroo ee kaa neehat.

39Ya kaꞌta bi ga fíkíi, ya ƴíꞌꞌa, yíppa púk kakay, yaa kíim Kooh an: «Buba, en lak mínukinaa, úsaayɗaa kaas-coonii wii garoo. Wayee hanat kiꞌen fodaa daa mi waaꞌɗa wayee enat fodaa daa fu waaꞌɗa.»

40Ya sooffa ga tëelíbéecaa ɓaahayɓaa, ya laakkaɓa ɓaa neeh, ya woꞌꞌa Peeꞌ an:

- Kon ɗú mínndii kiwíisoh luu enee sah wahtu wíinoo, waa ɗú yugan naroone? 41Kaa neehat ee kíimat Kooh doonaa ɗú keenoo ga fíraa Seytaani. Ɓoꞌ daal, keeñaa waarin wayee faanfaa tookkii.

42Ya úsaaysissaɓa kotaa kukanakkaa, ya yaa kíim Kooh anee: «Buba, en lak kaas-coonii wii mínoo kipaaf, ee an mi jomwa kiꞌan henaa, kon iñaa fu waaꞌɗa laakat.»

43Ya soofissa gaɓa, ya laakkaɓa ɓaa neeh ndaga lak hascaagaɓa abin pëní. 44Ya foñissaɓa daama, ya úsaayissa daa karam, ee kotaa kukaahaykaama, ya yaa kíim na woꞌeencaa caca. 45Waa ennda ɗa, ya soofissa ga tëelíbéecaa, ya woꞌꞌaɓa an:

- Ɗú ɓii lís kineeh na kiꞌíikaruke? Wahtii leꞌin kimma, Kowukii ɓii kii ƴah kitíku ga yah tumoh-baakaaꞌcii. 46Kolkat, ɗu ƴee! Malkat yii ƴahhoo kitoonɗa yii deeƴ.

Yéesu abussa

(Marka 14: 43-50; Lúkkaa 22: 47-53; Saŋ 18: 3-12)

47Lak Yéesu yaa lís kiwoꞌ, Yúdaa Iskariyot yaa bok ga tëelíbéecaa ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaaɗa dalla kileꞌ. Laakka ɓoꞌ ɓiyewin ɓaa taam nari, ɓayuunun kalaɓ, na dooꞌ. Sarahohcaa ɓiyaakɓaa na yaakcaa yaawúuꞌcaa ɓërí woseeɓa.

48Yii on Yéesu bíiŋɗa eree ɓuwaa lëdíꞌ an: «Ɓaa mi ƴah kifuunɗa yërí ya, abatti.» 49Daa Yúdaa leꞌee, ya dalla kideeƴ ga Yéesu woꞌꞌari an:

- Hóowíra Haꞌmudii! Ya dalla kifuun Yéesu.

50Yéesu loffari an:

- Fiilii! Iñii haydohhaaɗa tumaari.

Waa ennda ɗa, ɓuwaa taam na Yúdaaɗa deeyussa, tíkussa yah ga Yéesu, abussari. 51Ga ɗekataama, ga ɓuwaa taabee na Yéesuɗa, yíinoo dalla kiɗol kalaɓfaagari, típpafa súrgaa haꞌ-kaadaa sarahohcaa ɓiyaakɓaa, ɓaydohha nofaa. 52Wayee Yéesu woꞌꞌari an:

- Íkaa kalaɓfiigaraa ga huuwii, ndaga ɓaa fu dëk ga kiɓewiꞌ ɓoꞌ kalaɓ ɓéeɓ kalaɓ apanndaa. 53Hanaa fu ínohoo an mi mínin kikíim Paammboo dímal ee ga saasi ya wosohhoo malaakacaa wëñ ɓijúnni-daaŋkaah-kanak (20.000)+ , ɓa heñohiꞌtoone? 54Wayee baanaa iñaa bídu ga Këyítfaaɗa tuman na bi wa mat? En kiꞌenaa, fa woꞌin an tóoh jomɗa kilaakoh.

55Waa ennda ɗa, Yéesu woꞌꞌa mbooloomaa an:

- Mateera ga ɗú hayyoo kiꞌam, ɗú taam na kalaɓcii na dooꞌcii, man na ɓuwaa dawuk tumoh-kofeele? Mi enee ga Kaanfaa Kooh besaa en ɓéeɓ, mi jëgírohi ee ɗú mossiiroo kiꞌam. 56Wayee iñii yii ɓéeɓ laakin doonaa iñaa sëldíiga-Koohcaa woꞌee, bídussa ga Këyítfaaɗa, mat.

Waa ennda ɗa, tëelíbéecaa ɓéeɓɓa foñussari ɓaa núp.

Yéesu ɓayussa ga fíkíi attiꞌohaa

(Marka 14: 53-65; Lúkkaa 22: 66-71; Saŋ 12: 13-14,19-24)

57Ɓuwaa abee Yéesuɗa ɓayussari kaan Kayíf, haꞌ-kaadaa sarahohcaa ɓiyaakɓaa, ga daa jëgíroh-waascaa na yaakcaa hídírukohseeɗa. 58Peeꞌ yaa taabukki diꞌúsaayíꞌ bi ga hëtaa kaanfaa sarahohaa yiyaakyaa kuliyukɗa. Ya aassa bi ga ɗuuƴ, ya yuŋnga na súrgacaa kiꞌínoh daa iñaama mëeñjohanɗa.

59Sarahohcaa ɓiyaakɓaa na ɓéeɓ ɓuwaa bok ga paanaa yaawúuꞌcaa wiyaakwaaɗa, ɓaa heel woꞌeenaa ɓa pokɗan Yéesu bi ɓa mínndi kiꞌapluk. 60Wayee ɓa hottii, hídaa daa ɓoꞌ ɓiyewin hayseera daama kipokiꞌti kiwoꞌɗa. Ɓoꞌ ɓanak mëeñjohha kihay, 61woꞌussa an:

- Ɓii yii woꞌ an: «Mi mínin kipook Kaanfaa Kooh, mi tuukirisfa ga bes kaahay.»

62Haꞌ-kaadaa sarahohcaa kolukka woꞌꞌa Yéesu an:

- Fu taasoo dara ga iñii ɓuwii ɓii yammbaaɗane?

63Wayee Yéesu taassii. Haꞌ-kaadaa sarahohcaa meekissari an:

- Ga Kooh yii laak kipesɗa, woꞌꞌaaríi ati fu yërí en Kiristaanii, Kowukii Kooh.

64Yéesu taassari an:

- Fu woꞌinka. Ee sah mi woꞌꞌúu an, iñaa aboh diima, ɗú hay kihot Kowukii ɓii yuŋ, hanoh yah-ñaabaa Kooh yii wëñ ɓéeɓ dooliɗa, ee ɗú hayyi kihot ga ɗuuƴ yaayeelcii asamaan, ya yoosuki+ .

65Daama, Haꞌ-kaadaa sarahohcaa ɗaꞌta kúltícaagari ndaga kiꞌayluk, ya woꞌꞌa an:

- Ɓasin Kooh! Ɗu enohis seedi ya? Ɓéeɓpúu ɗú keloh ga, ɓasin Kooh. 66Ɗú ínoh ya ga?

Ɓa taassa an:

- Yii kay, jom kiꞌapu hen!

67Waa ennda ɗa, ɓa aawwari kitoos ga fíkíi, ɓa ɓaa dúukisohhi, ɓíinoo ɓaa mútti paꞌcaa, 68ɓa ɓaa woꞌꞌi an:

- Fu Kiristaanii, líiruka, woꞌaaríi ɓii feekkaaɗa?

Peeꞌ taasukka Yéesu

(Marka 14: 66-72; Lúkkaa 22: 56-62; Saŋ 18: 15-18,25-27)

69Peeꞌ nak, lak ya yuŋnga ga fooh, ga hëtaa kaanfaa haꞌ-kaadaa sarahohcaa, laakka súrga yiɓeti yaa deeƴ gari, woꞌꞌari an:

- Fu ɓan fu enee na Yéesu, ɓaama dëk Gëlíléeɗa!

70Wayee Peeꞌ taasukka ga fíkíi ɓéeɓ, woꞌꞌa an:

- Mi ínohoo iñii fu waaꞌ kiwoꞌɗa!

71Lëehíꞌta, ya kolukka yaa ƴah ɓak hal-kaadaa. Laakka súrga yiliis yiɓeti yaa hotti, woꞌꞌa ɓuwaa enee daamaɗa an:

- Ɓii yii enee na Yéesu Nasareet!

72Peeꞌ waatukka, taasukissa an:

- Mi ínohoo ɓaa yaama!

73Ennda kiis, ɓuwaa enee daamaɗa deeyussa gari, woꞌussari an:

- Fu ɓan, fu joman kibok gaɓa, ndaga dii fu woꞌiɗa teewohin ga dii fu meyohɗa.

74Daama, Peeꞌ ennda ga kicojuk na kiwaatuk, ya taasuuka an:

- Mi ínohoo ɓaa yaama!

Ga saasi siik-pabaa konnda. 75Peeꞌ níindísukka iñaa Yéesu woꞌeeri an: «Bi siik-pabu kodaa, fu hayyoo kitaasuk waas kaahay.» Peeꞌ dalla kimeƴ yaa koduk mooncaa leehoo.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index