Search form

Mëccëe 5

Jangataa Yéesu ga ɗook jaŋjagaa

1Daa Yéesu hotee mbooloomaa, ya lappa ɗook jaŋjagaa, ya yuŋnga, tëelíbéecaagari hayussa ga yahaaci. 2Ya aawwaɓa kijëgíꞌ woꞌeencii cii:

3- Ɓa yewinin múuꞌ, ɓuwii tookuunun ga keeñɓa kinduulkaagaɓa ga fíkíi Koohɗa, ndaga Nguuraa ga ɗookɗa wuuɓa!

4Ɓa yewinin múuꞌ, ɓuwii en na kikoduk watiɗa, ndaga Kooh hayɓa kiɗékóhíꞌ!

5Ɓa yewinin múuꞌ, ɓuwii yewinin jamɗa, ndaga ɓërí ƴah kilam ëldúna!

6Ɓa yewinin múuꞌ, ɓuwii ɗíibuk kipes ga iñaa Kooh nakohɗa, ndaga Kooh hayɓaka kitumiꞌ!

7Ɓa yewinin múuꞌ, ɓuwii laakin yërmaandi ga mooroomɓaɗa, ndaga Kooh hay kilaak yërmaandi gaɓa!

8Ɓa yewinin múuꞌ, ɓuwii setin keeñɗa, ndaga ɓa hay kihot Kooh!

9Ɓa yewinin múuꞌ, ɓuwii saki jam daa ɓa enoh tóohɗa, ndaga ɓa hay kiɓayu ɓitowu Kooh!

10Ɓa yewinin múuꞌ, ɓuwii hatalu ga kipesɓa, ndaga kitum iñaa Kooh nakohɗa; Nguuraa ga ɗookɗa wuuɓa!

11Ɗú yewinin múuꞌ, binaa mi tah ɗú ɓassi, ɗú hatalsi ga kipessúu, ɗú woꞌɗusi enaama yibóníꞌ yaa en ɓéeɓ ee saboh!

12Leenaa keeñnjúu soosat, ɗú neɓluki, ndaga neehalaagarúu ga ɗookɗa hay kiyak. En kiꞌenaa, sëldíiga-Koohcaa ɗeɓpúu kihayɗa hatalsee ga kipesɓa fodaama.

Kiꞌen maraa na leeꞌlaat ga ëldúna

(Marka 9: 50; Lúkkaa 14: 34-35)

13- Ɗú ɓërí en maraamii ëldúna. Binaa maraa safissiinaa, ma ɗaanohsan na ya? Ma laaksisoo jeriñ, ma aamsan ga lëedúu, ɓuwaa togisohma. 14Ɗú ɓërí en leeꞌlaatii ëldúna. Teeraa tawahu ga ɗook tëgël mínoo kiɗaakuk. 15Ken taaloo lampu líꞌ kanu ga ɗookgaanaa. Wayee fu líkanwa hen doonaa wa mín kileeꞌ ga ɓéeɓ ɓuwaa enu ga túuyaaɗa. 16Kon leeꞌlaatii en garúuɗa jom kimelic fodaama ga fíkíi ɓuwii. Doonaa ɓa mín kihot tumeencaagarúu cijófíꞌcaa, ee ɓa mín kikañ Paammbúu yii en ga ɗookɗa.

Yéesu na Waasaa Móyíis

17- Kaa foogat an mi hay kinís Waasii Móyíis wala iñii sëldíiga-Koohcii jëgírohɗa. Kinísca haydohhiiroo, wayee mi hayca kimëtíꞌsiꞌ. 18Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; en an asamaanii na kakayfii cii lís diinaa, kuꞌoc jíinoo wala kufíiskaa wëñ kijutuut ga Bíncii Waasii nískoo ga, bi ga daa tóoh laakan. 19Kërí tah, ɓaa fu foñ enaama yíinoo doŋ yaa wëñ kijutuut ga iñcii nakohu kitumɗa, fu jëgíꞌ ɓuwaa kitum fodaamanaa, fu tíksan ɓaa wëñ kijutuut ga Nguurii yii ga ɗookɗa. Wayee ɓaa fu taabukca, fu jëgíꞌ ɓuwaa kitum fodaamanaa, fu tíksan ɓoꞌ yiyaak ga Nguurii yii ga ɗookɗa. 20Mi woꞌꞌúu man: jëgíroh-waascii na Fërísiyeeŋcii, binaa ɗú wëñnjiiɓa kitaabuk iñaa Kooh nakohɗanaa, ɗú aasoo ga Nguurii yii ga ɗookɗa.

Kiꞌaylukoh na kijúwoh

21- Ɗú kelohin an woꞌsee caasamuncaa an: «Kaa laŋ kumuun ɓoꞌ. Ɓaa laŋ kumuun ɓoꞌ ɓéeɓ hay kiɓayu ga waas.» 22Ee mi woꞌꞌúu man: Ɓaa ayluk mooroomcinaa, gënin gari ya ɓayu waas. Ɓaa ɓas mooroomci an “Fu enndii dara” ɓéeɓ, gënin gari ya ɓayu ga fíkíi paanaa yaawúuꞌcaa wiyaakwaa. Ɓaa woꞌꞌi an “Hafiigaraa líiffii” ɓéeɓ, gënin gari ya jafu ga kiwiikaa safara. 23Binaa book, ɓaa fu tuuk kiꞌeꞌ Kooh sarah ga loteelaa, ee daama fu níindísuk an mooroomfu amɗinndaa aylookaa, 24foñaa sarahaa daama ga loteelaa. Kara, fu júwohnee na mooroomfu paaƴ. Lëehíraa, ɓoƴka, fu eroh sarahaagaraa. 25Binaa fu laakoh na ɓoꞌ, ɗú taam kilayohneenaa, gaawaa nari kijúwoh ga waasaa. En ɗanaa ya tíkooraa ga yah attiꞌohaa, yaama tíkkaa ga yah ëlkëetaa, fu tëcu ga kasu. 26Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; fu meyohoo daama ee fu fayyii iñaa fu laakiꞌtiɗa bi ga fíftínaa mëeñjohɗa.

Kiɗúk ƴaalfu wala ɓetifu fu faanuk na ɓoꞌ yiliis

27- Ɗú kelohin an woꞌsee an: «Kaa ɗúk ƴaalfu wala ɓetifu, fu faanuk na ɓoꞌ yiliis.» 28Ee mi, mi woꞌꞌúu man: ɓaa fu malak ɓeti mooroomfu bi helfu tes garinaa, fu ɗúkin ɓetifu, fu faanukka na ɓetifaama ga helfu. 29Binaa en lak kuhaskaagaraa ñaabaa tahhaa kitum baakaaraa, lukitaaja fu jafja diꞌúsaayíꞌ. Iñaa gën garaaɗa wërí en kiñak ɓak wíinoo ga faanfiigaraa loo faanfiigaraa tóohfa jafu ga safara. 30Ee en lak yah-ñaabaagaraa tahhaa kitum baakaaraa, gúraawa, fu jafwa diꞌúsaayíꞌ. Iñaa gën garaaɗa wërí en kiñak ɓak wíinoo ga faanfiigaraa loo faanfiigaraa tóohfa jafu ga safara.

Yéesu woꞌꞌa ga loo kifasiꞌ

31- Laakin iñaa woꞌsee an: «ɓaa fu foñ ɓetifunaa, eraari jikëyítjaa teewoh an fu fasiꞌinndi.» 32Wayee mi woꞌꞌúu an: ɓéeɓ ɓaa fu foñ ɓetifu, ee enndii an ya ɗúkkaa hen faanukka na ƴaal yiliisaa, fu ekki ga kifaanuk na ɓoꞌ yiliis. Ee ɓaa fu pañ ɓetifaa fasiꞌu henaa, iñaa kiɗúk ɓetifu fu faanuk na ɓeti filiis.

Yéesu woꞌꞌa ga loo kiwaatuk

33- Ɗú kelohin ɓan an woꞌsee caasamuncaa an: «Kaa waatuk sooƴ, wayee iñaa fu waatukin kitum ga fíkíi Haꞌmudiinaa, tumaari»; 34wayee mi, mi woꞌꞌúu man: Kaa waatat hen dara. Enndii ga teekii ɗook-Kooh, ndaga Kooh yuŋ daama kinguuruk. 35Enndii ga teekii kakayfii ndaga Kooh tum da ditogaaꞌ kotci. Enndii ga teekii Yéerúsaleem, ndaga daama en teeraa buurii yiyaakyii. 36Kaa waatuk ga hafiigaraa ndaga fu mínoo kiyaanaawiꞌ wala kisúusúusíꞌ kufen jíinoo ga. 37Woꞌeenndúu en “Eheenaa”, enat “Ehee”. En óꞌóonaa enat “óꞌóo”. Iñaa ɓaatuk ga ɓéeɓ, meyoh ga Seytaani.

Iñaa Yéesu jëgíroh ga loo kiꞌëldúkɗa

38- Ɗú kelohin woꞌu an: “Kobot baam fayohsi baam”+ ; 39wayee mi, woꞌꞌúu an: ɓoꞌ tummbúu iñaa meskinaa, kaa ëldúkat. Binaa ɓoꞌ múttaa paꞌ ga ŋaamaagaraa ñaabaanaa, eraari wíinoowaa ɓan. 40Binaa ɓoꞌ waaꞌtaa kiɓay waas kiteꞌ túrkaagaraanaa, íisɗaari ɓan sibidooraa. 41Binaa ɓoꞌ gítínndaa kitíin gaaf cijúnninaa, tíidaa nari cijúnni-kanak. 42Ɓoꞌ kíimmbaanaa onaari, ee kaa saŋ kilúun ɓaa hayinndaa kilúuduk.

Yéesu nakoh kiwaaꞌ ɓaa saŋngaa

43- Ɗú kelohin woꞌu an: «Waaraa ɓaa en fiiliifu, fu saŋ ɓaa waaꞌtii garaa kihot»; 44wayee mi, mi woꞌꞌúu an: Waarat ɓuwii waarussii garúu kihotɗa ee ɓuwii hatallúu ga kipesɗa, ɗú kíimɗiɓa Kooh. 45Ɗú tumkanaa, ɗú hay kiꞌen towutii Paamudiigarúu en ga ɗookɗa. Ndaga nohiigari ya oninwa ɓuwii joffii na ɓuwii jofinɗa. Ya towi ga ɗook ɓuwii júwinɗa na ɓuwii júɓpiiɗa. 46Binaa en lak ɗú waaꞌ ɓuwii waaꞌtúuɗa rekaa, neehalii wiida wërí ɗú laakan ga iñaama? Iñaama, bi ga juuticii sah tumsinndi. 47En lak ɗú këñɗohi na ɓoꞌꞌúu dogaa, ɗú tum ya daama yiyëkíꞌ? Iñaama, bi ga yiifaꞌcii tumsinndi. 48Kon enat ɓuwaa matin, fodii dii Paammbúu yii ga ɗook matɗa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index