Search form

Mëccëe 6

Iñaa Yéesu woꞌ ga loo kisarahohɗa

1- Binaa ɗú en na kitum iñii Kooh nakohɗanaa, abukat ga kiheel kihotuk bi tah ɗú tumika ga fíkíi ɓuwii ɓéeɓ. Enndiikanaa, ɗú laakanndii neehal wíinoo ga Paammbúu yii ga ɗookɗa. 2Kon binaa fu en na kisarah ɓaa laakoonaa kaa típ han, kiwaaꞌ kiyéeguk, fodaa daa ɓuwaa ɓíinoo jófjófɗuki tumsi ga ɗuuƴ jaangu-yaawúuꞌcaa na mbedicaa, kiheel ɓuwaa ndamɓa. Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ɓa laasin neehalaagaɓa kumëeñíꞌ. 3Wayee fu, binaa fu en na kisarah ɓaa laakoonaa, yah-segaagaraa hanat kiꞌínoh iñaa yah-ñaabaagaraa tumɗa, 4doonaa sarahaagaraa ɗaakuk, ee paamfu yii hotin ga iñaa ɗaakukinɗa, hayyaaka kiꞌík.

5Ee binaa ɗú en na kikíim Koohaa, kaa madat na ɓuwii ɓíinoo jófjófɗukiɗa. Ɓa waari kituuk ɓa kíimi Kooh ga ɗuuƴ jaangu-yaawúuꞌcii na sal-waascii doonaa ɓéeɓ hotɓa. Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ɓa laasin neehalaagaɓa kumëeñíꞌ. 6Wayee fu, fu en na kikíim Koohaa, aasaa túuyaagaraa wëñ kiɗaakuk ga kaanfuɗa, fu laŋ halaa, fu kíim Paamudiigaraa. Ya yaa da, ga ɗekataa wiɗaakukíꞌwaama. En ɗanaa, Paamudiigaraa hotin ga iñaa ɗaakukinɗa hayyaaka kiꞌík.

Yéesu yëedíꞌta ɓuwaa kikíim Kooh

7- Binaa ɗú en na kikíim Koohaa kaa madat na yiifaꞌcii, ɗú am ga kiwoꞌ rek ɗú ínohoo kilëehíꞌ. Ɓa fooŋ an ɓa yewin tiwoꞌaa Kooh tumiꞌɓa iñaa ɓa kíimɗa. 8Kaa ëldúkohatɓa. Iñaa ɗú sooluk, balaa sah ɗú kíimmbi Kooh, Paamudiigarúunaa, lak ya ínohinndi haat. 9Kon ɗú jom kikíim Kooh anee:

«Paammbíi yii ga ɗookɗa,

ɓéeɓ ɓuwii ínohat kiselaꞌkii teekiigaraa,

10Nguuriigaraa leꞌat dii,

Iñaa fu waaꞌɗa laakat ga kakay,

fodaa ka laak ga ɗookɗa.

11Onaaríi iñaa ɗí jom kiñam ga besii watiɗa.

12Bayalaaríi baakaaꞌcii ɗí tumiɗa,

fodaa ɗí ɓan, ɗí bayalin ɓuwaa tooñnjíiɗa.

13Ee kaa íissíi ɗí keen ga fíꞌ Seytaani,

wayee músalaaríi ga sépíꞌíꞌ-ga-nofii,

[ndaga fu yërí laak kinguuruk,

fu yërí laak kimín, fu yërí laak ndam, bi taaꞌ.

Aameen]+

14En kiꞌenaa, binaa ɗú bayal ɓuwii iñcii ɓa tooñirúuɗanaa, Paammbúu yii ga ɗookɗa hayyúu kibayal ɓan. 15Wayee binaa ɗú bayallii ɓuwiinaa, Paammbúu yii ga ɗookɗa ɓan bayaloorúu baakaaꞌciigarúu.

Yéesu woꞌ ga loo kiꞌooꞌ

16- Binaa ɗú en na kiꞌooraa, kaa súuñɗukat fodii dii ɓuwii jófjófɗuki tumsiɗa: ɓa api faancaagaɓa kiteeɓ ɓuwaa ɓéeɓ an ɓa oorin. Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ɓa laasin neehalaagaɓa kumëeñíꞌ. 17Wayee fu, binaa fu en na kiꞌooraa, sëmúluka bi set, fu laꞌkoleñ hafaagaraa, 18doonaa fu teewoo ɓuwaa an fu en na kiꞌooꞌ. Paamudiigaraa hotin ga iñaa ɗaakukinɗa doŋ ínohanka. Ee Paamudiigaraa hotin ga iñaa ɗaakukinɗa hayyaaka kiꞌík.

Heelat kilaak alalaa ga ɗookɗa

(Lúkkaa 12: 33-34)

19- Kaa nëgírohɗat haffúu alal ga ëldúna. Dii, maasoh na homaak míninwa kilaas, yasohwa, ee lokcii mínin kihay pook kaan, ɓayuwa. 20Namat kinëgírohiꞌ haffúu alal ga ɗook, daa maasoh na homaak mínsoowa kiyasoh ee lokcii mínsoo kihay, pooku kaan, ɓa ɓaywa. 21En kiꞌenaa, daa alalfu enoh ɓéeɓ, keeñfu waa da ɓan.

Kuhas, lampu ga faan

22- Kuhas kërí en lampii faanfii. Kon binaa dara enndii na kuhasfunaa, faanfaagaraa tóohfa ƴah ga leeꞌlaat. 23Wayee binaa tuhastaagaraa mesikaa, faanfaagaraa ɓéeɓfa en ga ñúus. Kon binaa leeꞌlaatii en garaaɗa ñúusaa, waama ñúus hídan na kitërúus!

Yéesu nakoh kiꞌóoluk Kooh

24- Ken mínoo kisúrgaꞌuk ga haꞌ-kaan ɓanak. Faw fu saŋ yíinoo, fu waaꞌ yaa tesɗa; wala fu taabuk yíinoo, fu foñluk yaa tesɗa. Ɗú mínoo kiꞌatukoh kitop Kooh na kitop hëelís.

25- Iñaama tah mi woꞌꞌúu an: kaa ɓítukat ga ñamahaa [wala anahaa] ɗú laakan sooli kipesoh wala yëerícaa ɗú laak sooli kiꞌekuk ga faanndúuɗa. Ndaga kipes kërí wëñ kilaak solu ñamah ee faan fërí wëñ yëerí kilaak solu. Enndii ɗee? 26Malkat ga selii púdiɗa. Ɓa sokoo, ɓa píikoo, ɓa laakoo dap, ee Paammbúu yii ga ɗookɗa yii ñëmíꞌɓa. Enndii ɗú wëñ selii púdiɗa kilaak solu fúufe? 27Ɓii yiida garúu mín kiɓaat iñaa hín na siñdaa jokon ga kipesci, bi ya ɓítuki ga coonucaagari?

28Kon iñii tahhúu kiɓítuk ya ga iñcaa ɗú ekukan? Malkat ga pëegíi-nduhumfii fimóríꞌfii ga ëgíriiɗa na ga dii fa kolukiɗa: fa lëgëyoo, fa foliloo. 29Wayee mi woꞌꞌúuka, bi ga buuꞌ Salomon na alalaagari tóoh, ya ekukkii kúltícaa hín kimoꞌ na wíinoo ga pëegíi-nduhumcii. 30En lak Kooh yërí móríꞌ fodaama pëegíi-nduhumfii fimóríꞌfii ga ëgírii wati, ee kuwisaa fa ƴah kijafu ga kiwii doŋɗanaa, wëñaa ga, ɗú ga kihaffúu, ya ekoorúu bi jofe? Ngëmiigarúu daal dooyyii! 31Kon kaa ɓítukat rek ga kiheel iñaa ɗú ñaman, na iñaa ɗú anan, na iñaa ɗú ekukan. 32Ɓéeɓ iñcuma ɓuwii ga ëldúna ee ínohsoo Koohɗa ɓërí tumi lëgëy kiheelca. Wayee, Paammbúu yii ga ɗookɗa ínohin an ɗú laakin sooli gaca. 33Namat kiɗeɓ kiheel Nguurii [Kooh] na kitum iñaa ya nakohɗa. Ee iñaa tes ɗú laak sooli gaɗa, Kooh hayyúuri kiꞌeꞌ. 34Kuwis hanattúu kiɓít. Kuwis hay kihëwíꞌ hafwa, ndaga besaa en ɓéeɓ coonufaa gaɗa dooyin ga.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index