Search form

Room 11

Kooh foñnjii heetii ɓu-Isarayeel

1Kon mi meekisoh an, ati Kooh foñin heetiigari? Mínoo ɗa kiꞌen! En kiꞌenaa, mi ga kihaffoo, mi bok ga ɓu-Isarayeel, kucaasamun Abaraham, ga geñaa Beesamee. 2Kooh foñnjii heetiigari ya tanukee kumëeñíꞌɗa. Mon ɗú ínohin iñaa bidu ga Këyítfaa, ga loo Ili, sëldíiga-Koohaaɗa. Ya ñaꞌsukohee ga fíkíi Kooh loo ɓu-Isarayeel. Ya woꞌee an: 3«*Haꞌmudii, ɓuwii ɓii apuunun sëldíiga-Koohciigaraa, ɓa pookin loteelcaa ɗí tumohɗeeraa sarahɗa. Diimaɗa, mi doŋ mi tes ɓaa taabukkaa ee ɓa waaꞌtoo kiꞌap ɓan.» 4Kooh ga kihafci woꞌꞌari an: «Fu tessii haŋfu, mi faanɗin haffoo ɓoꞌ ɓijúnni-yitnaɓanak ɓaa jaamukussii Baal+ ».

5Wati, iñaama ɓan man fodaama garuu. Ɓiɓoꞌ ɓii ga, ɓaa tesin, ee Kooh tanukɓa ga yërmaandaagari. 6Ee en Kooh waaꞌɓa hen, tanukkaɓanaa, kon enndii an, ga iñaa ɓa tumɗa tah ya tanukkaɓa. Enee an Kooh tanuki ɓuwii ga iñaa ɓa lëgëyɗanaa, eneenaa kiwaaꞌkii ya waari ɓoꞌɗa ensisoo ga yërmaandi. 7Kon ɗu woꞌat an ɓu-Isarayeel hotussii iñii ɓa heelɗa, wayee ɓiɓoꞌ ga ɗuuƴɓa ɓaa Kooh tanuk, hotuununwa. Ɓaa tesɗa nak enussa ɓuwaa yëgísuunun ga keeñ. 8Fodaa ka bídu ga Këyítfaa an: «Kooh nëenɗin helciigaɓa, kúnin hasciigaɓa, lagin nofciigaɓa ee iñaama bi ga wati.» 9Dëwít ɓan cojeeraɓa an: «Ñamahcii ɓa ñamiɗa abatɓa fodii dii fíꞌ abi júuꞌɗa. Ɓa ñafukat kakay ee Kooh íifɓa mesiklaat. 10Kooh búumɗatɓa, ɓa hotsisoo, ɓa dëkat ga mesiklaat bi bíiŋciigaɓa daaꞌ kakay bi taaꞌ»+ .

11Kon mi meekisohis an, ga wii yaawúuꞌcii këfítukuɗa, ɓa keeneera bi ɓa leꞌꞌa kakaye? Mínoo ɗa kiꞌen! Keenii ɓa keenɗa nak lëgísiꞌ ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa hal bi ɓa mín kimúc. Ee fodaama, iñaama tahin yaawúuꞌcii kisiis. 12Ee en an ɓa lëgísɗin ɓu-ëldúna hal ga Kooh ee dii ɓa keeninɗa laakɗin ɓuwii ɓíinoo enussii yaawúuꞌɗa jeriñaa, haa bëríinaa ɓéeɓ ɓu-Isarayeel ɓoƴkidohan hafɓa ga Koohaa, jeriñaa hídan na kiyak?

Kooh músalin ɓan ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa

13Ɗú ɓii ɗú enndii yaawúuꞌɗa, mi woꞌ narúu kimma. Mi yërí en ɓii Kooh wos ee ya ebilli ga ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa. Kon mi am an lëgëyii ya sassoo kitumɗa laakin solu lool garoo. 14Mi yii tumwa nak, doonaa kisiis am ɓuwii mi heetukoh naɓaɗa, ee heƴna fodaama, laak ɓuwaa hay, Kooh músalɓa. 15Ga waa Kooh foñ yaawúuꞌciiɗa, ya lëgíssa hal fodaama, doonaa heetcii ga ëldúnaɗa tóoh júwoh nari. Kon binaa ya haydohis ɓu-Isarayeelaa, iñaama moos madanndii na kimílískaa ɓuwaa kaaninɗane?

16En kiꞌenaa, fu gúꞌ ga mbúuraa, fu faaniꞌ Koohwa sarahaa, iñaa tes ga mbúuraaɗa tóoh enin yuu Kooh. Ee fodaama ɓan, binaa fu eꞌ Kooh níil kedikkaa, toytaa tóoh enin tuuci ɓan. 17Heetii Isarayeel man na kedik-ólíwíyéekaa yípu hen, ee laakka toytaa ɓëjísu ga. Fu nak ga dii fu enndii yaawúuꞌɗa, fu man na koy kedik-ólíwíyéekaa ɓaɓ ga ëgíraa; ka jokussa daa toytaa ɓëjísohuɗa, ee fodaama fu mínin kiñam na toytaagaka ga muluƴmaa níilaa kedikkaa haydohɗa. 18Kon kaa ndamuk ga fíkíi toytaa kedikkaama Kooh ɓëjísɗa. Ee luu enee an helfu waa ga kindamuk, kaa al múk an enndii fu ɓay níilaa, wayee níilaa wërí ɓayyaa. 19Fu nak, fu hay kiwoꞌ an: «Toytaama ta ɓëjísu hen, mi, mi jokussa ga daa ta eneeɗa.» 20Kayoh, Kooh foñnja yaawúuꞌcii en toytaa ƴowu taamaɗa, ndaga ɓa gëmmbii gari. Fu nak, ya tummbaraa ga ɓakaa yaawúuꞌcaa ndaga fu gëmin gari. Wayee nak, kaa ɓëwíꞌ haffu ndaga iñaama. Namaa kiniik Kooh. 21En an Kooh yërí múuñíꞌtii yaawúuꞌcaama en toytaa kedikkaa ƴowuɗanaa, fu fooŋ an ya hayyaa kimúuñiꞌ, fu yii fu enndii yaawúuꞌ ee fu yërí en koykii joku ga kedikkiiɗane? 22Kon fu hotin ga dii Kooh hín kijof na dii aylukiigari manɗa. Buwii këfítuk, keenussaɗa, ya tamohin ga ɗookɓa. Fu nak, ya teeɓparaa kijof. Kon dëkaa ga kijofkiigari, enndiikanaa ya hayyaa kiɓëjís fodii koy kedik. 23Ee yaawúuꞌcii, ɓa took kigëm ga Koohaa, Kooh hayɓa kijokis ga daa ɓa enee kuɗewaa, ga kedikkaaɗa. Kooh míninɓa da kijokis. 24Wayee fu yii fu enndii yaawúuꞌɗa, fu madee na koy kedik-ólíwíyéekaa paɓ ga ëgíraaɗa. Ka ƴowussa, ka jokussa ga kedik-ólíwíyéekaa yípu henɗa. Fu ínohin an iñaama yooɓpii kilaak. Yaawúuꞌcii nak ɓërí en toytii kedik-ólíwíyéekii yípu henɗa. Kon wëñan kiyooɓ ga Kooh, ya ɓewista, ya jokista ga kedik-ólíwíyéekaa kaama yípu hen ta ɓëjísohseeɗa.

Heetii Isarayeel ɓéeɓwa hay kimúc

25Mbokcii, laakin iñaa en kúmpa garúu ee mi jominndúuri kiwoꞌ, doonaa ɗú íis haffúu kitík ɓuwaa ínohin iñaa en tóoh. Laakin ga ɓu-Isarayeel ɓuwaa bi wati saguunun kigëm ga Kooh. Iñaama hay kilaak bi ga bëríinaa ɓéeɓ ɓuwii enussii yaawúuꞌ, Kooh tanukɗa, aassan ga ngëmii. 26Daama nak, Kooh hay kimúsal ɓéeɓ heetii Isarayeel. Iñaama, yërí bídu ga Këyítfaa an: «Ɓaa ƴah kiɓëgís ɓuwiiɗa, meyohan Síyoŋ+ , ya hay kitum bi, ga kaan Yakoop, laakanndii ɓaa saŋ kijaamuk Kooh.» 27Kooh woꞌꞌa an: «Mi hayɓa kibayal baakaaꞌcaagaɓa, ee iñaama yërí teewohan kifiiliimunkaa mi pokoh naɓaɗa.»+ 28Binaa ɗu ɓeɓ loo Hewhewii winéwíꞌwiinaa, yaawúuꞌcii saguununwa kiteꞌ, ee fodaama ɓa ennda ɓuwaa sagohin na Kooh. Iñaama lëgísiꞌtarúu hal ga Kooh. Ɗu woꞌ ga kitanukkii Kooh tanuk yaawúuꞌciiɗanaa, ɓa en ɓuwaa ya keeñukin ndaga caasamuncaagaɓa. 29Ɓéeɓ ɓaa Kooh tanuk, barkeellari, ya laakoo hel kanak ga ɓaa yaama. 30En kiꞌenaa, ɗú ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa, kuɗewaa, ɗú saŋnga kitaabuk Kooh, wayee diima, ga dii yaawúuꞌcii sagu kitaabuk Koohɗa, oninndúu kilaas ga yërmaandii Kooh. 31Ƴah ɓan fodaama naɓa. Diima deŋ, ɓa sagin kitaabuk Kooh ga dii ya laak yërmaandi garúuɗa, en ɗanaa, ɓa ɓan, ɓa mín kilaas kimma ga yërmaandaagari. 32Kon Kooh lagin ɓéeɓ ɓuwii rap, ga kisaŋngi kitaabuk, en ɗanaa ya teeɓ ɓuwii ɓéeɓɓa yërmaandaagari.

Kiyakkaa Kooh

33Ga dii Kooh hín kiyakɗa moos! Ga dii hamhamiigari hín kiyakɗa ee tóoh iñaa ya ínohin laaskooɗa! Ɓii mín kiꞌínoh helci bi leeh takɗa ɓa? Ɓii mín kitëebíꞌ iñaa ya nat kitumɗa ɓa?

34«En kiꞌenaa, ɓii ínoh iñaa Haꞌmudii halaatɗa ɓa? Ɓii mínndi kiꞌon hel ɓa? 35Wala ɓan, ɓii eꞌ Kooh yen ɓa, bi an Kooh jominndika kiꞌík?»+ 36En kiꞌenaa, tóoh meyoh gari; ya yërí tum tóoh ee tóoh eniꞌti. Ndam aawat gari bi taaꞌ! Aameen.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index