Search form

Room 7

Waasii Móyíis tíkukissiiruu

1Mbokcii, ɗú ínohin iñii mi ƴahhúu kiwoꞌɗa. Ɗú ínohin dijófíꞌ an waas tíkuki ɓoꞌ lakanaa ya yaa lís kipes. 2Malkat ga ɓetifaa en na kipajuk: en an ƴaalci yaa lís kipesaa, waas ebilli kites nari bi ga daa yaama kaanan. Wayee binaa ƴaalaa kaanaa, lak ya ɓëgísukin ga waasaa ebileeri kites nariɗa. 3Kon ya aboh na ƴaal yiliis, ee lak ƴaalci ya lís kipesaa, ya hay kitíku ɓetifaa ɗúki ƴaalci, faanuki na ɓoꞌ yiliis. Wayee binaa ƴaalci kaanaa, lak ya ɓëgísukin ga waasaama; ya mínin kiꞌaboh na ƴaal yiliis ee ya tíksoo ɓetifaa ɗúk ƴaalci, faanuk na ƴaal yiliis.

4En garúu fodaama ɓan mbokci: kooroh ga kikaankaa Kiristaanii, ɗú kaandohha nari, kon Waas tíkukissiirúu. Ɗú ɓuu ɓoꞌ yiliis, ee ɓaama yërí mílís ga kikaankaa doonaa kipeskiigaruu límíꞌ Kooh jeriñ. 5Kuɗewaa, ga wii ɗu en na kipes ga rek iñaa neɓ kumuunnduuɗa, iñcii cibóníꞌcii Waasii Móyíis yúun garuuɗa cërí yëngëlee faanciiruu ee ca límíꞌtaruu kikaan. 6Kuɗewaa, Waasii Móyíis abeeruu fodii ñaam, diimaɗa ɗu man na ɓuwaa kaanin gawa, wa tíkukissiiruu. Diimaɗa nak ɗu taabuk kijaamuk-Kooh kiꞌas fodii dii Helii yiselaꞌíꞌyii teeɓpuukaɗa, wayee enissii fodaa daa, kuɗewaa, Waasii Móyíis nakoheekaɗa.

Waasii Móyíis wërí teewoh iñii en baakaaꞌɗa

7Kon ɗu jom ya kiwoꞌ? An Waasii Móyíis wërí haydoh baakaare? Múk! Wayee Waasii Móyíis wërí onndoo kiꞌínoh iñii en baakaaꞌɗa. En kiꞌenaa, Waasii Móyíis woꞌéeríi an: «Kaa ɗíibuk kilaas enaama mooroomfunaa», eneenaa mi ínohoo baakaaraa en ga kiɗíibuk enaama ɓoꞌɗa. 8Baakaaꞌ nak heel hal ga iñaama Kooh nakoh kitumɗa, wa hayya ga ɗuuƴ keeñiigoo, wa yúunnda ga ɗuuƴcoo halaat kiɗíibuk kilaas tóoh iñaa neɓ kumuun ɓoꞌ. En kiꞌenaa, waas laakéeríinaa, eneenaa baakaaꞌ enoo. 9Kuɗewaa, mi, ga wii mi ínohéeríi iñii nakohu kitumɗa, mi yërí enee na kipes; wii mi ínohha iñcii Móyíis nakohɗa nak, baakaaꞌ wërí ɓewee kipes ga ɗookkoo, 10ee mi nammba kikaan. Fodaama iñaa nakohu kitum ee jomeeroo kiꞌon kipesɗa, ekkaroo kikaan. 11En kiꞌenaa, baakaaꞌ heella hal ga iñaa Kooh nakoh kitumɗa, ɗúkkaroo ee apparoo kooroh ga iñaama nakohu kitumɗa. 12Kon Waasii Móyíis selaꞌin ee iñaa Kooh nakohɗa selaꞌin, júwin, jofin. 13Kon iñaa yijófíꞌyaa yaama ekkoo ga kikaane? Múk! Baakaaꞌ kay wërí tumka, doonaa daa wa manɗa mín kihotuk. Wa kooroh ga iñaa yijófíꞌyaa yaama, wa ekkaroo kikaan. Fodaama wa kooroh ga iñaa nakohu kitumɗa, wa wëñnja ɗa kibon.

Iñii ɓoꞌ waari kitumɗa mínoori kitum

14Ɗu ínohin an Waasii Móyíis meyoh ga Kooh. Mi nak, mi ɓoꞌ-súusúus, mi toonuunun fodii ñaam ga baakaaꞌ. 15Mi ínohoo dara ga iñcii mi tumiɗa. En kiꞌenaa, mi tumoo iñcii mi waari kitumɗa, mi nami kitum cii mi waaroo kitumɗa. 16Waa iñcii mi tumiɗa, mi waaꞌtiica, kon mi tookin an Waasii Móyíis jofin. 17Kon binaa mi tum iñaa mi waaꞌtii kitumaa, enndii mi tayka, wayee baakaarii en ga ɗuuƴcooɗa wërí tumlukohhoo ka. 18Mi ínohin an enaama yijófíꞌ laakoo ga ɗuuƴcoo, mi waaꞌ kiwoꞌ ga kipes faanndoo. En kiꞌenaa, kiwaaꞌ kitum yijófíꞌ kii garoo, wayee mi mínooka kimëtíꞌ. 19Mi tumoo yijófíꞌyii mi waari kitumɗa, wayee mi tumi yibóníꞌyii mi waaꞌtiiɗa. 20Binaa mi tum iñaa mi waaꞌtii kitumaa, enndii mi tumlukoh haffooka, wayee baakaarii en ga ɗuuƴcooɗa wërí ekkoo ga. 21Iñii yii yërí mi hot ga haffoo: wahtaa mi waaꞌ kitum iñaa jofin tóoh, yibóníꞌ yërí tuukukiroo tek. 22Waasii Kooh newinndoo lool ga ɗuuƴcoo. 23Wayee mi hotin an laakin waas wiliis waa en ga faanndoo ee wërí lebirohi na iñii heliigoo teeɓpooɗa. Wa tummboo ñaam ga waas baakaaꞌ, wii en ga faanndooɗa. 24En kiꞌenaa, massa mi! Ɓii músalanndoo ga faanfiigoo fii ëewdohhoo ga kikaanɗa ɓa? 25Mi yii gërëm Kooh ndaga mi laakin ɓaa músalanndoo ee yërí en Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu. Ga helloo mi abin an mi tookin Waasii Kooh, wayee ga kiɓoꞌ-súusúussoo mi taabuk waas baakaaꞌ.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index