Search form

Room 8

Kipeskii Helii yiselaꞌíꞌyii oni ɓuwiiɗa

1Kon diimaɗa, ɓuwii en wíinoo na Yéesu Kiristaaɗa, attiꞌsoo kikaan. 2En kiꞌenaa, Waasii Helii yiselaꞌíꞌyii oniraa kipes ga kiꞌenfu wíinoo na Yéesu Kiristaaɗa ɓëgísinndaa ga waas baakaaꞌ na kikaan. 3Iñaa Waasii Móyíis mínéeríi kitum, ndaga dii ɓoꞌ-súusúus laakoo dooli tah wa mínéeríikaɗa, Kooh tuminndi. Ya tumwa ga waa ya wos Kowukaagari ëldúna, ka ɓayya faanciigaruu, ɗu, tumoh-baakaaꞌcii, doonaa ka nísíꞌtuu baakaaꞌciigaruuɗa. Fodaama, Kooh attiꞌꞌa kikaan baakaaraa en ga ɓoꞌ-súusúusɗa. 4Ya tuminka doonaa kooroh ga iñaamanaa, ɗu tum bi mat iñaa Waasiigari nakohɗa, ɗu íis kon kitaabuk waasaa ɗu sak na kihaffuuɗu wayee ɗu taam ga Waasii Helii yiselaꞌíꞌyii. 5Ɓuwii pesi ga iñaa neɓ faanɗa taabuksi neɓlaat-kumuunɓa doŋ, wayee ɓuwii pesi ga iñaa neɓ Helii yiselaꞌíꞌyiiɗa taabuksi Helii yiselaꞌíꞌyii rek. 6Kidëk ga kitaabuk neɓlaat-kumuun, ëewdohi ɓoꞌ ga kikaan doŋ, ee kidëk ga kitaabuk iñaa neɓ Helii yiselaꞌíꞌyii onohi kilaas ga kipeskii kukayohkii na kiꞌen ga jam. 7Ɓuwii tíku helɓa ga kitaabuk neɓlaat-kumuunɓaɗa sagohuunun na Kooh. Ɓa tookoo kitum iñaa Kooh nakoh ee ɓa mínooka hen sah. 8Ɓuwii taabuk neɓlaat-kumuunɓaɗa mínsoo Kooh kineɓloh.

9Ɗú nak, ɗú pesissii ga kitaabuk neɓlaat-kumuunndúu, ɗú pes ga kitaabuk Helii yiselaꞌíꞌyii, ndaga Heliima wii dëkka ga ɗuuƴ keeñciigaruu. Ɓaa laakkii Helii Kiristaanii ga ɗuuƴ keeñaagarinaa, enndii yuu Kiristaanii. 10Ee binaa en an Kiristaanii yii ga keeñnjúunaa, kayoh faanciigarúu aawan ga kikaan rek ndaga dii ɗú tumin baakaaꞌɗa, wayee Heliigari oninndúu kipes ndaga dii ɗú abohuunun ɓoꞌ yijúwíꞌ ga fíkíiciɗa. 11Ee ɓan, waa Helii Kooh mílísiꞌ Yéesu Kiristaa ga kikaanɗa, ɗú dëkɗinwa ga keeñnjúu kayoh-kayohɗa, wóorin an Kooh yiima hay kimílísiꞌ faanciirúu kaaninɗa ɓan kooroh ga doolii Heliigari dëk ga ɗuuƴcúuɗa.

12Kon, waa en fodaama, ɗú mbokciigoo, laakin iñaa waꞌtuu, wayee enndii ga iñaa neɓ faan bi ɗu pesi ga iñaa neɓ kumuunnduu. 13Binaa ɗú pes ga kitaabuk iñaa neɓ faanaa, ɗú hay kikaan. Wayee binaa ɗú lëgísiꞌ Helii yiselaꞌíꞌyii hal ga haffúunaa, ɗú hay kitagoh na kitum iñcii cibóníꞌcii ɗú tumiɗa, ee fodaama ɗú laas ga kipeskii kukayohkii. 14Ɓéeɓ ɓuwii Helii Kooh níiꞌɗa, ɓa ɓitowu Kooh. 15Heliima Kooh onndúuɗa tumoorúu ñaam, ee wa hay kitah ɗú niiksoo dara, wa ƴahhúu kitum ɓitowu Kooh. Wa hayyúu kimín kiꞌon kiɓay Kooh: «*Abaa, Paammboo!» 16Helii Kooh wiima wërí oniruu kiꞌínoh ga keeñnjuu kayoh-kayohɗa an ɗu ɓitowu Kooh. 17Ee waa ɗu ɓitowu Kooh, ɗu hay kilam ga iñcaa cijófíꞌcaa ya faaniꞌtuuɗa; ee iñcaama, ɗu na Kiristaanii ɗu hayca kilam. En an ɗu bok nari kidaƴ coonunaa ɗu bokan nari ɓan ga ndamaa ya laakɗa.

Kooh hayyuu kiꞌon ndam wiyaak kuwis

18Mi foogin an coonucii ɗu en na kidaƴ watiɗa, enndii dara ga fíkíi ndamaa Kooh ƴahhuu kiꞌon kuwisɗa. 19En kiꞌenaa, ëldúnaanii Kooh sakɗa, besoo bes, wa wii sek Kooh teewoh ndamii towutiigari. 20Ëldúnaaniima Kooh sakɗa, wii taabuk waasaa ëewdohwa ídaa ee wa tayyiika. Kooh yërí tíkwa iñaama, wayee hoonohhii wa abin yaakaaꞌ, 21ndaga bes waa hay, Kooh hay kiɓëgís ëldúnanii ya sakɗa ga doolii saŋkuꞌwa, ammbawa ñaamɗa. Ee fodaama wa laak hafwa, wa eku ɓan ga ndamaa towutii Kooh. 22En kiꞌenaa, ɗú ínohin an bi wati, ëldúnaanii Kooh sakɗa lís ga mesiklaat fodii ɓetifaa en na kiꞌíin ndaga coonucaa ga kilaak kowuɗa. 23Mesiklaataama keenndii rek ga ëldúnaanii kesi, wa keenin bi ga ɗookkuu ɗu ɓii ɗu laasin ga Helii yiselaꞌíꞌyii, ennda iñaa ya ɗeɓ kiꞌonohɗa; ɗu ɓii íin ga keeñciiruu ee ɗu ɓii ga kisek besaa Kooh ƴahhuu kitum ɓitowuciɗa ee ya ɓëgísannduu ga kikaanɗa. 24En kiꞌenaa, Kooh músalinnduu wayee ɗu taam ga na kiꞌam yaakaaꞌ. Ee fu hot iñaa fu yaakaaraa, iñaama ensisoo yaakaaꞌ. Iñaa fu hotin, fu lísan na kiyaakaaꞌ gari? 25Wayee waa iñaa ɗu yaakaaꞌɗa ɗu hottiiri duum, kon ɗu jommbi kisek hen, ɗu guuꞌguuluk ga iñaama. 26Fodaama ɓan, Helii yiselaꞌíꞌyii hayinnduu kiꞌamɗoh ndaga ɗu laakoo dooli. En kiꞌenaa, ɗu ínohoo daa kikíim Kooh eniɗa. Helii ga kihafci kíimiꞌtuu Kooh ga ɗuuƴci, fodii ɓaa en na kiꞌíin woꞌeenaa woꞌkoo na kúuw. 27Kooh yii ínohin iñaa en ga keeñ ɓaa en ɓéeɓɗa, ínohin ɓan iñaa Helii yiselaꞌíꞌyii meekisohɗa, ndaga wa kíimɗi ɓuwii en ɓuu Koohɗa daa Kooh waarohkaɗa.

28Ɗu ínohin an ɓuwii waaꞌ Koohɗa, ennda ɓuwii ya nook ga hafci kitaabuk iñaa ya nakohɗa, iñaa hew gaɓa tóoh Kooh hay kiꞌek yahci ga bi ɓa ɓewoh yijófíꞌ ga. 29En kiꞌenaa, ɓuwaa ya tanuk kumëeñíꞌɗa, ya ɗaakɗin hafciɓa, doonaa ɓa en fodii Kowukiigari, ee fodaama, ka en saawii ɓoꞌ ɓiyewin ga oomaacii. 30Ɓuwaama ya ɗaakiꞌ hafciɗa, ya nookinɓa ɓan ɓa hay gari; ee ɓuwaa ya nook ɓa hay gariɗa, ya abohinɓa ɓan fodii ɓiɓoꞌ ɓijúwíꞌ ga fíkíici; ee ɓuwaa ya aboh fodii ɓiɓoꞌ ɓijúwíꞌɗa, ya erinɓa ndam ɓan.

Kiwaaꞌkii Kooh waaꞌtuuɗa laakoo daa ka eem

31Kon waa enin ɗa, ɗu ƴah ya kiwoꞌ yiliis? Waa Kooh taam naruu, ɓii yiida mín yen garuu? 32Ya yaa, ya saŋngii Kowukaagari ka kooꞌ ga coonu ndaga ɗu ɓéeɓpuu ɗu tah ya erohhakaɗa, kon ya na Kowukaagari, ya tumɗooruu iñaa en tóohe? 33Ɓuwaa Kooh tanuk ga hafciɗa, ɓii yiida mínan ɓuwaama kiyam yen? Kooh yërí abohɓa ɓiɓoꞌ ɓijúwíꞌ. 34Ɓii yiida mínɓa kiꞌattiꞌ kikaan? Kiristaanii, ga kihafci, kaanin, wëñaa ga Kooh mílísɗinndi; ya yugin, hanohin Kooh yah-ñaabaagari ee ya yaa kíimiꞌtuu Kooh. 35Ee ɓii mínan kiꞌaas ga díkaantiruu na Kiristaanii bi hëgísohhuu na kiwaaꞌkiigariɗa ɓa? Ƴah coonu ciméeskíroo ƴah kitíit, ati kihatalluu ga kipes, wala aꞌ, kinduul wala iñaa mín kihídíꞌ kumuun ɓoꞌ ga, wala kikaan? 36En kiꞌenaa, iñii daliruuɗa yërí bídu ga Këyítfaa an: «Kím bi noh aas, ɗí ɓii apu ndaga fu, ɗí ɓii malaku fodii baalcaa ëewdohu kihoossunee.»

37Wayee ga iñaa dalluu tóoh, yiima waarinnduuɗa tum bi ɗu meƴ ga na ndam wiyaak. 38En kiꞌenaa, wëerinndoo an enndii kikaan, enndii kipes, enndii malaakacii, enndii cii na kinguurukɗa, enndii wati, enndii kuwis, enndii haꞌ-dooli, 39enndii doolaa en ga ɗook, enndii waa en ga kakayɗa, wala yen yiliis yaa saku hen, laakoo dara iñaa mínnduu kihëgísoh na kiwaaꞌkii Kooh teeɓpuu ga Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruuɗa.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index