Search form

DIKETSO 13

Barnabase le Saule ba rongwa boruti ditjhabeng. — Ba etela Sipera, Perge, Antioke wa Pisidia, Ikone, Listra, le Derba. — Ba ntoo kgutlela Antioke.

1Baporofeta le baruti ba bang ba ne ba le teng Antioke, kerekeng ya teng Antioke, e le Barnabase, le Simone, ya reilweng Nigere, le Lusiuse, wa Sirene, le Manahene, ya neng a hodisitswe le Heroda moteterareke, le Saule. 2Ha ba ntse ba sebeletsa Morena, ba itima dijo, Moya o Halalelang wa re: Nkgetheleng Barnabase le Saule, ba ye mosebetsing oo ke ba bileditseng wona. 3Yare hobane ba itime dijo, ba rapele, ba ba bea matsoho, mme ba ba roma.

4Yare hobane Moya o Halalelang o ba rome, ba theohela Selosia; teng ba kena sekepeng, ba tshelela Sipera. 5Yare ha ba fihla Salamina, ba bolela lentswe la Modimo masinagogeng a Bajuda. Ba ne ba na le Johanne ya ba sebeletsang.

6Yare ha ba tsamaile sehlekehlekeng ho ya fihla Pafose, ba fihlela monna wa senohe, moporofeta ya leshano wa Mojuda, lebitso la hae e le Bare-Jesu. 7O ne a na le mmusisi Sergiuse Pauluse, monna ya hlalefileng. Eo a bitsa Barnabase le Saule, a lakatsa ho utlwa lentswe la Modimo. 8Empa Elimase — ke ho re, senohe, ha lebitso la hae le fetolwa — a ba hanyetsa, a leka ho kgelosa mmusisi tumelong. 9Yaba Saule, eo lebitso le leng la hae e leng Pauluse, o tlala Moya o Halalelang; a mo tjamela, 10a re: Wena, motho ya tletseng thetso yohle le mano a mabe wohle, mora Diabolose, sera ho tsohle tse lokileng, na o tla lesa neng ho sokanya tsela tsa Morena tse lokileng na? 11Jwale, bona, letsoho la Morena le hodima hao; o tla ba sefofu, o be o sa bone letsatsi ho isa motsotso. Yaba lefifi le botsho bo phakisa bo mo wela hodimo; o ne a dikadika, a batla ya ka mo tsamaisang ka letsoho. 12Mmusisi yare ha a bona se hlahileng, a dumela, a makaditswe ke thuto ya Morena.

13Pauluse le ba nang le yena, eitse hobane ba tlohe Pafose, ba fihla Perge, motse wa Pamfilia. Empa Johanne a kgaohana le bona, a kgutlela Jerusalema.

14Haele bona, ba tloha Perge, ba tla Antioke wa Pisidia. Ba kena sinagogeng ka letsatsi la Sabatha, ba dula. 15Eitse hobane ho balwe mangolong a molao le a baporofeta, babusi ba sinagoge ba romella ho bona, ba re: Banna ba heso, ekare ha le na le taba ya kgothatso ho batho, le ka bua.

16Yaba Pauluse o a ema, mme yare ha a ba hwehlile ka letsoho hore ba kgutse, a re: Banna ba Iseraele, le lona ba tshabang Modimo, mamelang! 17Modimo wa setjhaba sena sa Iseraele o ikgethetse bontata rona, mme o hodisitse setjhaba sena ha se sa aheletse lefatsheng la Egepeta; wa ba wa ba ntsha teng ka letsoho le phahameng. 18Wa nna wa ba etsetsa ka mohau feelleng, ka dilemo tse mashome a mane. 19Eitse hobane o fedise ditjhaba tse supileng lefatsheng la Kanana, wa ba abela naha eo ka dilemo tse batlileng ho ba makgolo a mane a nang le mashome a mahlano. 20Kamora tseo, wa ba nea baahlodi ho isa ho moporofeta Samuele. 21Mehleng eo, ba qela morena, mme Modimo wa ba nea Saule, mora Kishe, monna wa leloko la Benjamine, ka dilemo tse mashome a mane. 22Eitse hobane o mo tlose, wa ba hlahisetsa Davida, hore e be morena wa bona, eo o mmoletseng, wa re: Ke fumane Davida, mora Jese, monna ya pelong ya ka, ya tla etsa hoo ke ho ratang hohle.

23Lelokong la eo, ka pallo ya wona, Modimo o hlahiseditse Iseraele Mmoloki Jesu. 24Enereha a eso ho hlahe, Johanne o ne a se a boleletse setjhaba sa Iseraele kaofela kolobetso ya pako. 25Johanne ha a se a ya qeta leeto la hae, a re: Le hloma ke le mang? Ha ke yena. Empa bonang, e mong o ya tla kamorao ho nna, eo ke sa lokelang ho lokolla dieta maotong a hae.

26Banna ba heso, bana ba leloko la Abrahama, le ba hara lona ba tshabang Modimo, lentswe lena la poloko le rometswe ho lona. 27Hobane ba ahileng Jerusalema le baholo ba bona, ereka ha ba sa ka ba tseba Jesu, ditaba tsa baporofeta tse balwang ka Sabatha e nngwe le e nngwe ba di phethile ka ho mo ahlola. 28Leha ba sa ka ba fumana ho yena molato o tshwanetsweng ke lefu, ba qela ho Pilato hore a bolawe. 29Eitse hobane ba phethe ditaba tsohle tse ngodilweng bakeng sa hae, ba mo fanyolla sefateng, ba mo kenya lebitleng. 30Empa Modimo o mo tsositse bafung; 31mme o bile a bonwa ka matsatsi a mangata ke ba neng ba tlohe Galelea, ba tla Jerusalema le yena, bao e leng dipaki tsa hae pela setjhaba.

32Rona, re a le tsebisa hore pallo e neng e etseditswe bontata rona, 33Modimo o e phethile ho rona bao re leng bana ba bona, ka ho tsosa Jesu, jwalokaha ho ngodilwe Pesalemeng ya bobedi, ho thwe: O mora wa ka, ke o tswetse kajeno. 34Pontsho ya hobane o mo tsositse bafung, hore a se hlole a kgutlela ho boleng, o boletse jwalo, wa re: Ke tla le nea mehauhelo e kgethehileng ya Davida, e tiileng. 35Le Pesalemeng e nngwe ho itswe: O ke ke wa lesa Mokgethwa wa hao hore a bone ho bola. 36Athe haele Davida, eitse hobane a phethe ho ratwang ke Modimo ho pheleng ha hae, o ithobaletse, a ba a patwa ho bontatae, mme o bone ho bola. 37Empa eo Modimo o mo tsositseng, ha a ka a bona ho bola.

38Banna ba heso, tsebang kahoo hobane tshwarelo ya dibe le e boleletswe ka yena, 39le hoba e mong le e mong ya dumelang ho yena o bewa ya lokileng nthong tseo le neng le sitwa ho bewa ba lokileng ho tsona ke molao wa Moshe. 40Iponeleng ke hona, esere mohlomong se boletsweng ke baporofeta sa le hlahela, se reng: 41Bonang, lona banyatsi, le makale, mme le timele; hobane ke tla etsa mosebetsi mehleng ya lona, mosebetsi oo le ke keng la o dumela, leha e mong a ka le bolella.

42Eitse hobane ba tswe sinagogeng ya Bajuda, baditjhaba ba rapela hore, ka Sabatha e tlang, ba bolellwe ditaba tseo le bona.43Eitse ha phutheho e se e qhalane, Bajuda ba bangata, le Baporoselite ba sebeletsang Modimo, ba latela Pauluse le Barnabase; bao, yare ha ba bua le bona, ba ba kgothatsa ho tiisetsa mohaung wa Modimo. 44Ka Sabatha e hlahlamang, motse wa hla wa batla o eba hammoho kaofela, ho utlwa ditaba tsa Modimo. 45Empa Bajuda yare ha ba bona bongata, ba tlala mona, ba hanyetsa ditaba tsa Pauluse, ba nganga, ba nyefola. 46Yaba Pauluse le Barnabase ba ba bolella pontsheng, ba re: Ho ne ho tshwanetse hoba lentswe la Modimo le bolellwe lona pele; erekaha le le hana, mme le ikahlola e le lona hore ha le a tshwanelwa ke bophelo bo sa feleng, bonang, re retelehela ho baditjhaba. 47Hobane Morena o re laetse jwalo ka lentswe le reng: Ke o beile lesedi la ditjhaba, hore o be poloko ya tsona ho isa pheletsong tsa lefatshe.

48Yare ha baditjhaba ba utlwa hoo, ba thaba, ba tlotlisa lentswe la Morena; mme bohle ba neng ba kgethetswe bophelo bo sa feleng ba dumela.

49Lentswe la Morena la nna la hasana naheng eo yohle. 50Empa Bajuda ba hlohlelletsa basadi ba hlomphuwang, ba tshabang Modimo, le baholo ba motse; ba tsosetsa Pauluse le Barnabase hloriso, mme ba ba leleka naheng ya bona. 51Yaba ba hlohlora lerole le maotong a bona, ba ya Ikone. 52Haele barutuwa, ba ne ba tletse thabo le Moya o Halalelang.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index