Search form

DIKETSO 2

Tsholoho ya Moya o Halalelang. — Thuto ya Petrose. — Tshokoloho ya batho ba kete tse tharo. — Bakreste ba ho qala.

1Letsatsi la Pentekonta ha le se le fihlile, ba ne ba dutse bohle nqalong e le nngwe, ba le kgopolo e le nngwe. 2Jwale hang, ha utluwa modumo o tswang lehodimong, o kang wa moya o fokang ka sefefo; ntlo yohle eo ba dutseng ho yona ya tlala wona; 3maleme a arohaneng, a kang malakabe a mollo, a ba hlahela, a dula hodima e mong le e mong wa bona. 4Mme bohle ba tlala Moya o Halalelang, mme ba qala ho bua ka dipuo disele, kamoo Moya o ba buisang kateng.

5Ho ne ho le Bajuda ba aheletseng Jerusalema, banna ba tshabang Modimo, ba tswang ditjhabeng tsohle tse tlasa lehodimo. 6Yare hobane modumo oo o utluwe, ha bokana batho ba bangata hammoho, mme ba tshoha, kahobane e mong le e mong a ne a ba utlwa ba bua puo e leng ya habo. 7Ba ne ba hlollwa bohle, ba makala, mme ba ne ba botsana, ba re: Bonang, bao ba buang na hase Bagalelea kaofela ha bona na? 8Ho ya kang ha re ba utlwa ba bua puo eo e mong le e mong wa rona a tswaletsweng ho yona? 9Rona bohle Bapartha, Bamede, Baelame, le ba ahileng Mesopotamia, le Judea, le le Kapadosia, le Ponto, le Asia, 10le Frigia, le Pamfilia, le Egepeta, le dinaha tsa Libia tse bapileng le Sirene, le ba jakileng Roma, kapa e leng Bajuda, kapa e leng baproselite; 11Bakreta, le Baarabia, kaofela ha rona re ba utlwa jwang ba bolela dimakatso tsa Modimo ka puo tsa rona? 12Ba ne ba hlollwa bohle, ba nahana, ba botsana, ba re: Na taba eo ekaba keng? 13Empa ba bang ba soma, ba re: Ba kgotshe veine e tswai.

14Yaba Petrose o ema le ba leshome le motso o mong, a phahamisa lentswe, a bua, a re: Banna ba Judea, le lona bohle ba aheletseng Jerusalema, tsebang, mme le mamele ditaba tsa ka hantle. 15Batho bana ha ba tahwa jwalokaha le lekanya; etswe e sa le hora ya boraro ya letsatsi. 16Empa hona ke taba e neng e bolelwe ke moporofeta Joele, ha a re:17Mehleng ya bofelo, ho bolela Modimo, ke tla tshela nama yohle ka Moya wa ka; bara ba lona le baradi ba lona ba tla porofeta; ba batjha ba lona ba tla bona dipono, mme maqheku a lona a tla lora ditoro. 18Mehleng eo, ke fela ke tla tshela bahlanka ba ka ba batona le ba batshehadi ka Moya wa ka, mme ba tla porofeta. 19Ke tla etsa mehlolo hodimo lehodimong, le meeka tlase lefatsheng, madi, le mollo, le mouwane wa mosi. 20Letsatsi le tla fetolwa lefifi, le kgwedi e fetolwe madi, tsatsi la Morena le leholo, le kganyang, le eso ho tle. 21Mme e mong le e mong ya tla rapela lebitso la Morena o tla bolokeha.

22Banna ba Iseraele, utlwang taba tsena: Jesu wa Nasaretha, monna eo le mo supisitsweng ke Modimo ka diketso tse matla, le ka meeka, le ka mehlolo eo Modimo o e entseng ka yena hara lona, jwalokaha le tseba le lona, 23o teletswe lefu ka morero o tiileng wa Modimo, le ka ho itsebela pele ha wona, mme le mo thakgisitse ka matsoho a bakgopo, le mmolaile. 24Modimo o mo tsositse, wa mo lokolla ditlamong tsa lefu, kahobane ho ne ho se kamoo a ka tiiswang kateng, ke lona ruri. 25Hobane Davida ha a mmolela, o itse: Ke beile Morena kamehla pela mahlo a ka, hobane o letsohong la ka le letona, ke tle ke se ke ka sisinngwa. 26Pelo ya ka e thabile ke hona, le leleme la ka le nyakaletse; esita le yona nama ya ka e tla phomola ka tshepo. 27Hobane o ke ke wa tlohela moya wa ka nqalong ya bafu; mokgethwa wa hao o ke ke wa mo lesa hore a bone ho bola. 28O ntsebisitse tsela ya bophelo; o tla nkgorisa ka thabo e tswang sefahlehong sa hao.

29Banna ba heso, ha nke ke le bolelle phatlalatsa hore mopatriareka Davida o ne a shwe, a ba a patwa; mme lebitla la hae le sa ntse le le teng hara rona ho fihela letsatsi la kajeno. 30Empa erekaha e ne e le moporofeta, mme a tseba hobane Modimo o mmaletse ka kano hore Kreste, ka nama, o tla tswa mofuteng wa hae, a be a dule teroneng ya hae; 31ka ho iponela hoo pele, o boletse tsoho ya Kreste, a re, moya wa hae o ke ke wa tlohelwa nqalong ya bafu, le nama ya hae e ke ke ya bona ho bola. 32Modimo o tsositse Jesu eo; mme rona kaofela re dipaki tsa taba eo. 33Eitse hobane a phahamisetswe letsohong le letona la Modimo, mme a nke pallo ya Moya o Halalelang ho Ntatae, o qhatsitse seo le se bonang, le se utlwang jwale. 34Hobane Davida ha a ka a nyolohela mahodimong, empa ke yena ya itseng: Morena o itse ho Morena wa ka: Dula ka letsohong la ka le letona, 35ke be ke bee bao e leng dira ho wena bonamelo ba maoto a hao. 36Ka baka leo, ntlo yohle ya Iseraele e ke e tsebe kannete, hobane Jesu eo le mo thakgisitseng, Modimo o mo entse Morena le Kreste.

37Eitse ha ba utlwa hoo, ba hlajwa dipelo, mme ba re ho Petrose le ho baapostola ba bang: Banna ba heso, re tla etsa jwang? 38Petrose a re ho bona: Bakang, mme e mong le e mong wa lona a kolobeletswe ka lebitso la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme le tla nka neo ya Moya o Halalelang. 39Hobane pallo eo e etseditswe lona, le bana ba lona, le ba leng hole kaofela, ba sa tlang ho bitswa ke Morena, Modimo wa rona. 40A tiisa ka ditaba tse ding tse ngata, a ba kgothatsa, a re: Ipolokeng mofuteng ona o kgopo.

41Yaba ba amohetseng polelo ya hae ka thabo ba kolobetswa, mme barutuwa ba ekeletswa tsatsing leo ka batho ba dikete tse batlileng ho ba tharo. 42Ba ne ba tiisetsa thutong ya baapostola, le kopanong ya boena, le ho ngwathweng ha bohobe, le merapelong. 43Tshabo ya wela batho bohle, mme mehlolo le meeka e mengata ya nna ya etswa ke baapostola. 44Bohle ba dumetseng ba ne ba dula hammoho; ba ne ba teanya dintho tsa bona kaofela hore e be tsa bohle. 45Ba ne ba rekisa ka masimo a bona le ka mesebetsi ya bona, mme ba ne ba abela, bohle, kamoo e mong le e mong a hlokang kateng. 46Ba ne ba tiisetsa tempeleng ka matsatsi wohle, ba le pelo e le nngwe; enereha ba etswa tlung e nngwe, ba ne ba kena ho e nngwe, ba ntse ba ngwatha bohobe; ba ne ba eja dijo tsa bona ka thabo le ka dipelo tse monate, 47ba boka Modimo, mme ba kgahlisa setjhaba kaofela. Mme Morena a nna eketsa kereke ka tsatsi le leng le le leng ka batho ba bolokehang.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index