Search form

DEUTERONOMA 28

Dihlohonolofatso tse tshepisitsweng Baiseraele.

1Etlare ha o utlwa lentswe la Jehova, Modimo wa hao, o itisa ho etsa ditaelo tsa hae tsohle tseo ke o laelang tsona kajeno, Jehova, Modimo wa hao, o tla o phahamisa ho feta ditjhaba tsohle tsa lefatshe. 2Dihlohonolofatso tsena tsohle di tla o fihlela, di o tlele, ha o ka utlwa lentswe le Jehova, Modimo wa hao.

3O tla hlohonolofatswa motseng, o hlohonolofatswe masimong. 4Bana ba hao ba tla hlohonolofatswa, le dijo tse behwang ke lefatshe la hao, le tse tswalwang ke makgomo a hao le katiso ya dikgomo tsa hao, le dikonyana tsa manku a hao. 5Seroto sa hao se tla hlohonolofatswa, le morifi wa hao wa ho dubela bohobe.

6O tla hlohonolofatswa ho keneng ha hao, o hlohonolofatswe le ho tsweng ha hao. 7Jehova o tla etsa hore dira tsa hao tse o tsohelang matla di hlolwe pontsheng ya hao; di tla le futuhela di etla ka tsela e le nngwe, mme di tla le balehela ka tsela tse supileng.

8Jehova o tla laela hlohonolofatso hore e be le wena medikong ya hao, le mererong yohle eo o tla kenya letsoho la hao ho yona; o tla o hlohonolofatsa lefatsheng leo Jehova, Modimo wa hao, a o fang lona.

9Jehova o tla o bea hore o be setjhaba se kgethehilweng, jwalokaha a o anetse, ha o ka boloka ditaelo tsa Jehova, Modimo wa hao, wa tsamaya tseleng tsa hae. 10Ditjhaba tsohle tsa lefatshe di tla bona hoba o bitswa ka lebitso la Jehova, mme di tla o tshaba.

11Jehova o tla etsa hore dintho tsohle di tlale ho wena, ka ho atisa bana ba hao, le tse tswalwang ke makgomo a hao, le tse behwang ke naha ya hao, e leng lefatshe leo Jehova a anetseng bontatao hore o tla o nea lona. 12Jehova o tla o bulela letlotlo la hae le molemo la mahodimo, a nesetse lefatshe la hao pula nakong ya teng, a hlohonolofatse mesebetsi yohle ya matsoho a hao; o tla namelwa ke ditjhaba tse ngata, empa wena ha o ka ke wa nama. 13Jehova o tla o bea hlooho ya ditjhaba, e seng marao a tsona; o tla ba kahodimo kamehla, e seng katlase, ha o fela o utlwa ditaelo tsa Jehova, Modimo wa hao, tseo ke o laelang tsona kajeno, hore o di boloke, mme o etse ka tsona. 14Hape, ke ha o ke ke wa fapoha taba leha e le nngwe ya tsohle tseo ke le laelang tsona kajeno, leha e le ho ya letsohong le letona, leha e le ho le letshehadi, ho latela medimo esele, le ho e sebeletsa.

Dithohako.

15Empa ekare ha o sa utlwe lentswe la Jehova, Modimo wa hao, mme ha o sa itise ho boloka ditaelo tsa hae tsohle, le melao ya hae eo ke o laelang yona kajeno, dithohako tsena tsohle di tla o fihlela, di o tlele.

16O tla rohakwa motseng, o rohakwe masimong. 17Seroto sa hao, le morifi wa hao wa ho dubela bohobe, di tla rohakwa; 18se tswalwang ke wena se tla rohakwa, le se behwang ke lefatshe la hao, le katiso ya makgomo a hao, le dikonyana tsa manku a hao.

19O tla rohakwa ho keneng ha hao, o rohakwe le ho tsweng ha hao.

20Jehova o tla o romela thohako, letsoso, le tshwenyo, mererong yohle eo o tla kenya letsoho la hao ho yona, a be a o fedise, o timele kapele, ka baka la diketso tsa bolotsana tseo o tla mphuralla ka tsona. 21Jehova o tla etsa hore lefu le o kgomarele, a be a o fedise lefatsheng leo o yang ho le rua. 22Jehova o tla o otla ka lefu la matshwafo, ka febere, ka lefu le fubisang, ka pabo e tjhesang haholo, ka lerumo, ka komello, le ka phori; mme o tla lelekwa ke tsona, o be o timele.

23Lehodimo la hao le kahodimo ho hlooho ya hao e tla ba koporo, mme lefatshe le katlasa hao e tla ba tshepe. 24Jehova o tla nea lefatshe la hao lerole le lehlabathe bakeng sa pula; di tla o wela di tswa hodimo, o be o timele.

25Jehova o tla etsa hore o hlolwe pontsheng ya dira tsa hao; o tla di futuhela ka tsela e le nngwe, mme o tla di balehela ka tsela tse supileng, mme o tla qhalanyetswa mebusong yohle ya lefatshe. 26Setopo sa hao e tla ba sejo sa dinonyana tsohle tsa lehodimo, le sa dibatana tsa lefatshe, ho se motho ya di tshosang. 27Jehova o tla o otla ka mofetshe wa Egepeta le ka dithopane, le ka lekgwekgwe, le ka lekgopho le ke keng la fola. 28Jehova o tla o otla ka bohlanya, le ka bofofu, le ka ho ferekanngwa ha pelo. 29O tla phopholetsa motshehare jwaloka sefofu se phopholetsang lefifing. O ke ke wa atleha ditabeng tsa hao. O tla hatakelwa, dintho tsa hao di hapuwe kamehla, ho se motho ya o namolelang. 30O tla nyala mosadi, mme e mong o tla robala le yena; o tla haha ntlo, empa ha o ka ke wa dula ho yona; o tla hloma morara, empa ha o ka ke wa ikotulela ditholwana tsa wona. 31Dikgomo tsa hao di tla hlajwa mahlong a hao, mme ha o ka ke wa ja nama ya tsona; o tla amohuwa diesele tsa hao pontsheng ho wena, mme di ke ke tsa boela ho wena. Dira tsa hao di tla newa dinku tsa hao, mme o tla hloka ya o namolelang. 32Bara ba hao le baradi ba hao ba tla neelwa setjhaba sesele, mme mahlo a hao a tla bona hoo, mme a tla teneha ke ho ba lebella letsatsi lohle, mme matla a tla ba siyo matsohong a hao. 33Dijo tsa lefatshe la hao, le tsohle tsa ho sebetsa ha hao, di tla jewa ke setjhaba seo o sa se tsebeng; mme o tla hloriswa, o hatakelwe ka matsatsi wohle. 34O tla be o hlanye ka baka la ditaba tseo o tla di bona ka mahlo a hao. 35Jehova o tla o otla mangoleng le diropeng tsa hao ka diphatshwa tse bohlokohloko tse ke keng tsa fola, ho qala bohatong ba leoto ho isa hara hlooho. 36Jehova o tla o isa, wena, le morena wa hao eo o tla ipeela yena setjhabeng seo wena le baholo ba hao o sa kang wa se tseba, mme teng o tla sebeletsa medimo esele e entsweng ka mahong le ka majwe; 37mme o tla fetoha makalo, le sesomo, le tshomo hara ditjhaba tsohle tseo Jehova a tla o isa hara tsona.

38O tla isa peo e ngata masimong a hao, empa o tla kotula ho seng hokae, hobane tsie e tla e ja. 39O tla hloma merara, o e leme; empa ha o ka ke wa nwa veine ya yona, leha e le ho kotula ditholwana tsa yona, hobane di tla jewa ke diboko. 40O tla ba le mehlwaare naheng yohle ya hao, empa ha o ka ke wa tlola ole, kahobane ditholwana tsa mehlwaare ya hao di tla hlohlorehela fatshe. 41O tla tswala bara le baradi, empa e ke ke ya eba ba hao, hobane ba tla iswa kgolehong. 42Difate tsa hao tsohle, le tse behwang ke lefatshe, di tla senngwa ke makgokolo. 43Baditjhaba ba ahileng haeno ba tla hola, ba o phahamele, haholoholo, mme wena o tla kokobela tlasetlase. 44Ba tla namelwa ke wena, mme o ke ke wa namelwa ke bona; bona e tla ba hlooho, wena o tla ba marao.

45Dithohako tseo kaofela di tla o hlahela, di o phallele, di o tshware, o be o timele; kahobane o tla be o hanne ho utlwa lentswe la Jehova, Modimo wa hao, le ho boloka ditaelo tsa hae le melao ya hae, eo a o laelang yona; 46mme dithohako tseo di tla ba hodima hao, le hodima ditloholo tsa hao, kamehla, e be dipontsho le mehlolo.

47Kahobane o tla be o sa ka wa sebeletsa Jehova, Modimo wa hao, ka thabo le ka pelo e monate, ka baka la ho atelwa ke ntho tsohle, 48o tla sebeletsa dira tsa hao, tseo Jehova a tla di roma ho tla o lwantsha, o di sebeletse o lapile, o nyorilwe, o hlobotse, o hloka ntho tsohle; mme di tla bea joko ya tshepe molaleng wa hao, di be di o fedise. 49Jehova o tla lata setjhaba se hole se qetellong ya lefatshe, se lebelo jwaloka ntsu e fofang, ho tla o lwantsha, setjhaba seo o ke keng wa utlwa puo ya sona, 50setjhaba se thata, se ke keng sa tadima maqheku ka mohau, leha e le ho hauhela ba batjha. 51Se tla ja katiso ya makgomo a hao, le dijo tsa lefatshe la hao, o be o fele; se ke ke sa o tlohella letho leha e le koro, leha e le veine e ntjha, leha e le ole, leha e le se tswalwang ke dikgomo le dinku tsa hao, se be se o fedise. 52Se tla o thibella metseng yohle ya hao, marako a hao a malelele, a matla, ao o a tshepileng naheng yohle ya hao, a be a wele fatshe; se tla o thibella metseng yohle ya hao lefatsheng lohle leo Jehova, Modimo wa hao, a o neang lona. 53Etlare ha o thibeletswe jwalo, mme o le tsietsing e kgolo ya kamoo dira tsa hao di tla o tsietsa kateng, o tla ja se tswetsweng ke wena, nama ya bara ba hao le ya baradi ba hao, bao Jehova, Modimo wa hao, a o neileng bona. 54Monna ya ithatang, ya kgesang ka ho fetisa hara lona, o tla tadima ka leihlo le lebe ngwanabo, le mosadi wa sefuba sa hae, le masala a bana ba hae, ao a sa setseng le wona; 55o tla tima e mong le e mong wa bona nama ya bana ba hae bao a tla ba ja; kahobane a se a se na letho le salang ho yena, ka baka la ho thibellwa, le ho tsietswa haholo ke dira tsa hao, metseng yohle ya hao.

56Mosadi ya ithatang, ya kgesang ka ho fetisa hara lona, ya tshabang ho bea bohato ba leoto la hae fatshe, ka baka la bonolo ba hae le la ho kgesa, o tla tadima ka leihlo le lebe monna wa sefuba sa hae, le mora wa hae, le moradi wa hae; 57o tla hana le mohlana wa hae, o tswang pakeng tsa maoto a hae, a hane le bana bao a tla ba tswala, hobane o tla ba ja sephiring ka ho hloka dintho tsohle, ka baka la ho thibellwa le la tsietsi e kgolo eo dira tsa hao di tla o tsietsa ka yona metseng yohle ya hao.

58Ekare ha o sa itise ho etsa ka dipolelo tsohle tsa molao ona, tse ngodilweng bukeng ena, mme ha o sa tshabe lebitso leo le kganyang, le tshabehang la Jehova, Modimo wa hao, 59Jehova o tla etsa hore dikotsi tsa hao, le dikotsi tsa ditloholo tsa hao, e be dikotsi tse makatsang, tse kgolo, tse sa feleng kapele, le mafu a mabe a hanellang ho wena. 60O tla busetsa ho wena mafu wohle a Egepeta ao o a tshabileng, mme a tla o kgomarela. 61Hape, Jehova o tla o hlahisetsa dipabo tsohle le dikotsi tsohle tse sa ngolwang bukeng ya molao ona, o be o fele. 62Le tla sala le se bakae, leha pele le ne le le ka ka dinaledi tsa lehodimo ka bongata; kahobane o tla be o hanne ho utlwa lentswe la Jehova, Modimo wa hao. 63Jwalokaha Jehova a ne a le thabela ka ho le etsetsa molemo, le ka ho le atisa, le hona Jehova o tla thabela jwalo ho le fedisa, le ho le timeletsa; mme le tla fotholwa lefatsheng leo o yang ho le rua. 64Jehova o tla o qhalanyetsa hara ditjhaba tsohle, ho qala pheletsong e nngwe ya lefatshe, ho isa ho e nngwe; mme teng o tla sebeletsa medimo esele, e sa kang ya tsejwa ke wena le ke bontatao, e leng medimo e entsweng ka mahong le ka majwe. 65Ha o ka ke wa fumana kgatholoho hara ditjhaba tseo, mme bohato ba leoto la hao bo tla hloka phomolo; hobane hona teng Jehova o tla o nea pelo e thothomelang, le mahlo a bolea, le moya o tepeletseng. 66Bophelo ba hao bo tla ba jwaloka ntho e tsukutlehang pela hao; o tla thothomela motshehare le bosiu, o se na tshepo ya ho pholoha. 67Hosasa a tla re: Hoja e ka ba mantsiboya! Mantsiboya o re: Hoja e ka ba hosasa! ka baka la tshoho eo pelo ya hao e tla tshoswa ke yona, le ka baka la ditaba tsohle tseo mahlo a hao a tla di bona. 68Jehova o tla o busetsa Egepeta ka dikepe, o boele o tsamaye tseleng eo ke neng ke itse ho wena: O ke ke wa boela wa e bona. Mme teng le tla ithekisa ho dira tsa lona, le be bafo ba batona le ba batshehadi; empa ho tla hlokwa ya le rekang.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index