Search form

BAHEBERU 7

1Ke Melkisedeke eo, morena wa Saleme, le moprista wa Modimo o moholoholo, ya neng a ye ho kgahlanyetsa Abrahama, mohla a neng a sa tswa qhala marena, a ba a mo hlohonolofatsa; 2ke yena eo Abrahama a bileng a mo abela karolo ya leshome ya tsohle, — eo mabitso a hae ha a fetolwa, la pele le reng, morena wa ho loka, la bobedi le re, morena wa Saleme, e leng ho re, morena wa kgotso; 3ya se nang ntatae le mmae, ya se nang le leloko, leha e le qaleho ya ditshiu le qetello ya bophelo; empa e le ya entsweng ya tshwanang le Mora Modimo — e ya nne e sa le e le moprista ka ho sa feleng.

4A le ke le lemoheng boholo ba eo ntata rona moholo Abrahama a mo abetseng karolo ya leshome ya dintho tseo e neng a di hapile. 5Haele ba bara ba Levi ba amohelang boprista, ba na le molao wa ho nka karolo ya leshome ya ntho tsa setjhaba, ke ho re, tsa banababo bona, leha ba tswile le bona lethekeng la Abrahama. 6Empa ya sa balweng lelokong la bona, o nkile karolo ya leshome ho Abrahama, mme o hlohonolofaditse eo dipallo di etseditsweng yena. 7Athe ha ho motho ya ka hanang ha ho thwe, e monyenyane o ye a hlohonolofatswe ke e moholo. 8Mme mona, ba nkang karolo ya leshome, ke batho ba shwang; empa mono, ya e nkileng, ke eo ho bolelwang hore o a phela. 9Mme ho ka thwe, esita le yena Levi, ya nkang karolo ya leshome, o ntshisitswe yona ka Abrahama; 10kahobane o ne a sa le lethekeng la ntatae moholo, Abrahama, mohla Melkisedeke a mo kgahlanyeditseng.

11Jwale, hojane phetheho e ne e setse e hlahile ka boprista ba Levi — athe molao o neilweng setjhaba o theilwe hodima jona — ana tshwanelo e ne e sa le efe ya hoba ho ka hlaha moprista e mong ya bitswang ka mokgwa wa Melkisedeke, e seng ka mokgwa wa Aarone? 12Hobane boprista ha bo fetohile, molao le wona e ka kgona o fetohe. 13Mme efela ya lekanngwang ka taba tseo ke wa leloko lesele le sa kang la eba le motho ya sebetsang aletareng; 14hobane ho tsejwa hoba Morena wa rona o hlahile lelokong la Juda, e leng leo Moshe a sa kang a le abela boprista. 15Mme moo hoo ho boetseng ho bonahalang ka ho fetisisa, ke ha ho hlahile moprista e mong hape ya tshwanang le Melkisedeke; 16ya sa bewang ka molao wa leloko la nama, empa e leng ka matla a bophelo bo se nang ho fela. 17Hobane Modimo o pakile, o itse: O moprista ka ho sa feleng, ka mokgwa wa Melkisedeke.

18-19Efela molao wa pele o tlositswe, kahobane o ne o fokola, o sa thuse letho — hobane molao ha o a ka wa phetha letho — mme ho kenntswe bakeng sa wona tshepo e fetisang, eo re atamelang Modimo ka yona.

20Hape, ha kano e sa ka ya hlokahala 21athe baprista bale ba pele ba beilwe ho se kano, empa yena o beilwe ka kano ke ya itseng ho yena: Morena o hlapantse, mme a ke ke a kweneha: O moprista ka ho sa feleng, ka mokgwa wa Melkisedeke — 22ke moo ho bonahalang hoba Jesu o beilwe mmuelli wa selekane se fetisang sa pele.

23Hape, haele baprista ba pele, ba nnile ba hlahlamana ba le bangata, kahobane lefu le ne le ba sitisa ho dula kamehla bopristeng. 24Empa yena, kahobane ke wa kamehla, o na le boprista bo sa abuweng. 25Ke ka baka leo a ka tsebang ho pholosa ka ho fetisisa ba atamelang Modimo ka yena, kahobane o ntse a phela kamehla ho ba rapella.

26Efela ho ne ho tshwaneleha hoba re be le moprista e moholo ya jwalo, ya halalelang, ya se nang molato, ya se nang letheba, ya kahosele ho baetsadibe, ya phahamisitsweng ho fetisa lehodimo; 27ya sa tshwanelang, jwaloka baprista ba baholo, ho hlahisa pele, ka matsatsi wohle, mahlabelo ka baka la dibe tsa hae, a ntoo hlahisa a dibe tsa setjhaba; hobane taba eo yena o e entse hang feela, mohla a ikentseng sehlabelo. 28Molao o fela o nka batho ba fokolang ho ba etsa baprista ba baholo; empa haele polelo ya kano e entsweng kamorao ho molao, e mmea Mora ya phethehileng ka ho sa feleng.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index