Search form

BAAHLODI 16

1Yaba Samsone o ya Gasa, a bona mosadi wa seotswa teng, mme a kena ha hae. 2Ba Gasa ba utlwa ho thwe: Samsone o tlile kwano. Yaba ba mo teela hare, ba mo lalla bosiu bohle kgorong ya motse; ba kgutsa bosiu bohle, ba re: Hosasane, ha bo esa, re tla mmolaya. 3Haele Samsone, a robala ha ba ha eba bosiu bo boholo; bosiu bo boholo a tsoha, a tshwara mamati a monyako wa motse le difate tsa wona tse pedi, a di pshemola hammoho le mekwallo ya tsona, a di jara ka mahetla, mme a di isa hlorong ya thaba e maloka le Hebrone.

Samsone o ekwa ke Delila.

4Ha isaisa, a rata mosadi e mong, ya ahileng molapong wa Soreke, bitso la hae e le Delila. 5Marena a Bafilesta a nyolohela ho yena, a re ho yena: Mo qeke, o be o tsebe hore na matla a hae a maholo a tswa kae, le kamoo re ka tsebang ho mo hlola kateng, re tle re mo tlame, re mo kokobetse; e mong le e mong wa rona re tla o nea dishekele tsa silefera tse sekete se nang le lekgolo. 6Yaba Delila o re ho Samsone: Ako ntsebise hore na matla a hao a maholo a tswa kae, le kamoo o ka tlangwang kateng, hore o tle o kokobetswe. 7Samsone a re ho yena: Ha nka tlangwa ka kgole tsa seqha tse supileng tse ntjha, tse esong ho ome, nka fokola, ka ba jwaloka batho ba bang. 8Yaba marena a Bafilesta a tlisetsa Delila kgole tsa seqha tse supileng tse ntjha, tse esong ho ome, mme a mo tlama ka tsona. 9Banna ba ne ba mo laletse kamoreng e kahare. Yaba Delila o re ho yena: Samsone, Bafilesta ke bao hodima hao. Yaba o kgaola dikgole jwalokaha ho kgaolwa tshwele ya matakwane, ha e atametswa pela mollo. Ka mokgwa o jwalo, matla a hae ha a ka a tsejwa moo a tswang teng.

10Delila a re ho Samsone: Bona, o ntshomile, o bile o mpoleletse leshano: mpolelle jwale se ka o tlamang. 11A re ho yena: Ha nka tlangwa ka thata ka mehala e metjha e esong ho sebetse letho, nka fokola, ka ba jwaloka batho ba bang. 12Delila a nka mehala e metjha, a mo tlama ka yona, a ba a re ho yena: Samsone, Bafilesta ke bao hodima hao. Athe batho ba ne ba le teng ba mo laletse kamoreng e kahare. A mpa a kgaola mehala, ya wa matsohong a hae, jwaloka hoja ke tshwele.

13Yaba Delila o re ho Samsone: Bona, o boetse o ntshomile la bobedi, mme o mpoleletse leshano. Mpolelle hle se ka o tlamang. A re ho yena: Ke ha o ka loha thapo tse supileng tsa moriri wa hlooho ya ka hammoho le kgole e lohang. Yaba o di tiisa ka sethakgisa, 14a re ho yena: Samsone, Bafilesta ke bao hodima hao. A mpa a tsoha borokong ba hae, a pshemola sethakgisa molohong hammoho le kgole.

15Delila a re ho yena: O ka bolela jwang hore o a nthata, athe pelo ya hao ha e ho nna? Bona, e se e le la boraro o ntshomileng, mme ha o eso ho mpolelle moo matla a maholo a hao a tswang teng. 16Yare ha a ntse a mo tshwenya ka dipolelo tsa hae ka matsatsi wohle, a ntse a mo hlodiya, pelo ya Samsone ya kgathala le ho isa lefung. 17Yaba o mmolella tsohle tse ka pelong ya hae, a re ho yena: Lehare ha le eso ho ka le mpeola hlooho, hobane ke monasari wa Modimo, haesale popelong ya mme; ha nka beolwa, ke hona matla a ka a ka ntlohelang, mme nka fokola, ka ba jwaloka batho ba bang. 18Jwale, Delila ha a bona hobane o mmoleletse tsohle tse ka pelong ya hae, a romela ho bitsa marena a Bafilesta, a re: Nyolohang kajeno, hobane o mpoleletse tsohle tse ka pelong ya hae. Kahoo, marena a Bafilesta a nyolohela ho yena, a nkile ditjhelete ka matsoho a bona. 19Eitse hobane Delila a mo robatse mangoleng a hae, a bitsa motho, mme a beola thapo tse supileng tsa moriri wa hlooho ya hae, mme a qala ho mo fokodisa, mme matla a hae a hla a mo tlohela. 20A re ho yena: Samsone Bafilesta ke bao hodima hao. Yaba o tsoha borokong ba hae, a re: Ke tla phonyoha jwaloka mehla, ke inamolele matsohong a bona; athe ha a tsebe hobane Jehova o mo furaletse. 21Yaba Bafilesta ba mo tshwara, ba mo honya mahlo, mme ba mo theosetsa Gasa; ba mo tlama teng ka mahlaahlela a mabedi a koporo, mme a nna a soka tshilo ya lelwala teronkong. 22Empa moriri wa hlooho ya hae wa boela wa mela, jwaloka pele, ha a ne a eso ho beolwe.

Samsone o a iphetetsa; ho shwa ha hae.

23Yaba marena a Bafilesta a phutheha ho hlabela Dagone, modimo wa bona, sehlabelo se seholo, le ho etsa mokete; ba re: Modimo wa rona o neetse Samsone, sera sa rona, matsohong a rona. 24Setjhaba ha se mmona, sa rorisa modimo wa sona, sa re: Modimo wa rona o neetse matsohong a rona sera sa rona, se neng se re senyetsa lefatshe le heso, se atisitseng palo ya ba heso ba bolailweng. 25Dipelo tsa bona ha di thabile, ba re: Samsone a ke a latwe, a tle a re bapadise. Samsone a latwa teronkong, a tla, a bapala pela bona. Ba ne ba mo emisitse phakeng tsa ditshiya. 26Samsone a re ho mohlankana ya mo tshwereng ka letsoho: Ntesele, ke tle ke tsebe ho ama ditshiya tse tshetlamisang ntlo, ke tle ke itshetlehe ka tsona. 27Ntlo e ne e tletse banna le basadi, le wona marena a Bafilesta a ne a le teng kaofela; esita le marulelong ho ne ho na le banna le basadi ba batlileng ho etsa kete tse tharo, ba tadimang Samsone ha a bapala. 28Samsone a hoeletsa ho Jehova, a re: Morena Jehova, nkgopole hle! Oho Modimo, nnatlafatse kajeno feela, ke tle ke pheteletse hang feela mahlo a ka a mabedi ho Bafilesta. 29Yaba Samsone o tshwara tshiya tse pedi tse hare tse tshetlamisitseng ntlo, a itshetlehile ho e nngwe ka letsoho le letona, le ho e nngwe ka le letshehadi. 30Samsone a re: A nke ke shwe le Bafilesta! Yaba o inamoloha ka matla a hae kaofela, mme ntlo ya wela hodima marena le hodima batho bohle ba neng ba le teng; ba bolailweng ke yena ho shweng ha hae ba eba bangata ho ba neng ba bolailwe ke yena ho pheleng ha hae. 31Yaba banababo le bohle ba ntlo ya ntatae ba theoha ba mo tlosa, ba mo nka, mme ba mo pata lebitleng la Manowa ntatae, mahareng a Tsorea le Eshthaole. O ne a ahloletse Iseraele ka dilemo tse mashome a mabedi.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index