Search form

LEVITIKE 13

Molao wa lepera.

1Jehova a bua le Moshe le Aarone, a re: 2Ekare ha ho hlaha kokobalo letlalong la mmele wa motho, kapa seso, kapa setlapedi se sesweu, se batlang ho tshwana le leqeba la lepera letlalong la mmele wa hae, o tla iswa ho moprista Aarone, leha e le ho e mong wa baprista, bara ba hae. 3Moprista o tla tadimisisa leqeba letlalong la mmele wa hae; ekare ha mohwete wa leqeba o sweufetse, mme leqeba le phobetse ho feta letlalo la mmele wa hae, ke bohloko ba lepera; moprista ya mmoneng, o tla mmolela hoba o sesila. 4Empa ha setlapedi se sesweu se sa bonahale hoba se phobetse ho feta letlalo, le mohwete o sa ka wa sweufala, moprista o tla kwalla mobabi tlung ka matsatsi a supileng. 5Ka letsatsi la bosupa, moprista o tla se tadimisisa, mme ha a bona hobane bohloko bo ntse bo le jwalo, bo sa ka ba keka letlalong, moprista o tla boela a mo kwalle tlung la bobedi, ka matsatsi a supileng; 6moprista o tla boela a tadime ka letsatsi la bosupa, mme ha a bona hobane leqeba le sobane, mme ha le a ka la keka letlalong, moprista o tla mmolela hore o hlwekile; ke setlapedi feela; a ke a hlatswe diaparo tsa hae, mme o tla hlweka. 7Empa ekare ha a ne a se a itlhahisitse ho moprista hore a bolelwe hoba o hlwekile, mme setlapedi se boetse se kekile letlalong, o tla boela a itlhahise ho moprista. 8Moprista o tla boela a mo tadimisise, mme ha setlapedi se kekile letlalong, moprista o tla mmolela hore o sesila; ke lona lepera.

9Ekare ha motho a jewa ke bohloko ba lepera, o tla iswa ho moprista. 10Moprista o tla mo tadimisisa. Ha kokobalo e tshweu e le teng letlalong, e sweufaditseng mohwete, mme hodima kokobalo eo ho bonahala nama e petohileng, 11ke lepera le meletseng letlalong la mmele wa hae; moprista o tla mmolela hore o sesila; a ke ke a mo kwalla tlung, hobane o se a le sesila. 12Empa ekare ha lepera le hlaha hohle jwaloka lekgopho le apesitseng letlalo kaofela la mobabi, ho nka hloohong ho isa maotong, hohle moo moprista a ka tadimang teng, 13mme moprista ha a tadima, a bona hoba lepera le apesitse mmele wa hae kaofela, o tla bolela hore mobabi o hlwekile; ha a se a fetohile a be mosweu kahohle, o hlwekile. 14Empa ka letsatsi leo nama e petohileng e bonahalang ho yena ka lona, etlaba o sesila; 15etlare hobane moprista a bone nama e petohileng, o tla mmolela hore o sesila; nama e petohileng ke sesila, ke lona lepera. 16Empa ha nama e petohileng e sweufala, o tla itlhahisa ho moprista; 17moprista o tla mo tadimisisa, mme ha nama eo e boetse e sweufetse, moprista o tla bolela hore mobabi o hlwekile; o fela a hlwekile.

18Ekare ha seso se hlahile letlalong la nama ya motho, se ba se fola, 19mme ho hlaha kokobalo e tshweu bakeng sa sona, kapa letheba le bosweu bo bofubetswana, mobabi o tla tshwanela ho itlhahisa ho moprista. 20Moprista o tla se tadima, mme ha a bona hoba se phobetse ho feta letlalo, le mohwete o ho sona o sweufetse, moprista o tla mmolela hore o sesila; ke sephobe sa lepera le hlahileng kahara seso. 21Etlare ha moprista a tadima, mme a bona ho se mohwete o sweufetseng, ho se le sephobe se phobetseng ho feta letlalo, empa se bonahala eka se sobane, moprista o tla mo kwalla tlung ka matsatsi a supileng. 22Ekare ha se kekile letlalong, moprista o tla mmolela hore o sesila; ke bohloko ba lepera. 23Empa ha letheba le ntse le dutse bodulong ba lona, le sa ka la keka, ke leqeba la seso; moprista o tla mmolela hore o hlwekile.

24Ekare ha motho a ena le lebadi la ho tjha letlalong la mmele wa hae, mme ho hlaha lebading leo letheba le lesweu, kapa le bosweu bo bofubetswana, moprista o tla le tadimisisa. 25Ha mohwete o lethebeng o sweufetse, mme letheba le phobetse ho feta letlalo, ke lepera le hlahileng lebading la ho tjha; moprista o tla bolela motho eo hoba o sesila; ke bohloko ba lepera. 26Empa moprista ha a bona hoba mohwete ha o a ka wa fetoha wa eba mosweu lethebeng, mme le sa ka la phobela ho feta letlalo, le hoba le boetse bosweung, moprista o tla mo kwalla tlung ka matsatsi a supileng. 27Etlare hobane moprista a mo tadimisisa ka letsatsi la bosupa, ekare ha bohloko bo kekile letlalong, moprista o tla mmolela hore o sesila; ke bohloko ba lepera. 28Empa ekare ha letheba le ntse le dutse bodulong ba lona, le sa ka la keka letlalong, le sobane feela, ke lebadi la ho tjha; moprista o tla mmolela hore o hlwekile, hobane ke lebadi la ho tjha.

29Ekare ha monna, kapa mosadi, a ena le setshwa hloohong, leha e le ditedung, moprista o tla tadimisisa setshwa seo; 30ha a bona hoba se phobetse ho feta letlalo, mme mohwete o mosehlana o mosesane o le teng, moprista o tla mmolela hore o sesila; ke setshwa; ke lepera la hlooho, leha e le la ditedu. 31Ekare ha moprista a tadimisisa bohloko ba setshwa, mme ha a lemoha hoba ha ho sephobe se phobetseng ho feta letlalo, empa mohwete o motsho o le siyo teng, moprista o tla kwalla motho eo ya jewang ke setshwa ka matsatsi a supileng. 32Moprista o tla tadimisisa bohloko boo ka letsatsi la bosupa; ha a fumana hoba setshwa ha se a ka sa keka, mme ha ho mohwete o mosehlana, le hoba setshwa ha se a ka sa hlahisa sephobe se phobetseng ho feta letlalo, 33mobabi o tla ipeola, empa a se ke a beola moo setshwa se leng teng; moprista o tla kwalla la bobedi motho ya jewang ke setshwa ka matsatsi a supileng. 34Moprista o tla tadimisisa setshwa ka letsatsi la bosupa, mme ekare ha a fihlela hoba ha se a ka sa keka letlalong, ho sa bonahale hore se phobetse ho feta letlalo, moprista o tla mmolela hore o hlwekile; o tla hlatswa diaparo tsa hae, mme o tla hlweka. 35Empa etlare hobane a bolelwe hoba o hlwekile, setshwa ha se kekile letlalong, moprista o tla tadima, 36mme ha a fihlela hore setshwa se kekile letlalong, moprista ha a sa na ho batlisisa mohwete o mosehlana, o sesila. 37Empa ha setshwa se ntse se dutse bodulong ba sona, mme mohwete o motsho o medile ho sona, setshwa se fodile; o hlwekile, mme moprista o tla mmolela hore o hlwekile.

38Ekare ha monna, kapa mosadi, a ena le matheba letlalong la mmele wa hae, e le matheba a masweu, 39mme moprista ha tadimisisa, a fihlela hore matheba a letlalong la mmele wa hae a bosweu bo fifetseng, ke matheba feela a itlhahetseng letlalong; o hlwekile.

40Ekare ha hlooho ya motho e phumuhile, ke lefatla: o hlwekile. 41Ekare ha a phumuhile ka phatleng, ke lekulo, o hlwekile. 42Empa ekare ha lephotong le boreledi la hae, leha e le phatleng e kulehileng ya hae, letheba le bosweu bo bofubetswana le le teng, ke lekgopho la lepera lephotong la hae le boreledi, leha e le phatleng ya hae e kulehileng. 43Moprista o tla mo tadimisisa, mme ha a fihlela hoba letheba ke lekgopho le bosweu bo bofubetswana lephotong le boreledi la hae, kapa phatleng ya hae e kulehileng, le tshwanang le lepera le letlalong la mmele, 44ke molepera, o na le sesila; moprista a ke ke a lesa ho mmolela hore o sesila; leqeba la hae le hloohong.

45Jwale, motho ya jewang ke lepera, e ka kgona diaparo tsa hae di haholwe, hlooho ya hae e beolwe, a itshirele ditedu, a howe: Sesila! sesila! 46O tla ba le sesila mehleng yohle eo a nang le bohloko boo; o sesila, mme o tla aha a nnotshi: boaho ba hae bo tla ba kantle ho diahelo.

47Ekare ha letheba la lepera le le seaparong, leha e le seaparong sa boya ba nku, 48kapa seaparong sa lene, kapa ho sa ditshwele tse otlolohileng, kapa tse tshekaletseng, e le tsa lene, kapa tsa boya, kapa letlalong, leha e le mosebetsing o entsweng ka letlalo, 49mme ha letheba le le letalana, kapa le le lefubetswana, le hlahile seaparong, leha e le letlalong, ditshweleng tse otlolohileng, kapa ho tse tshekaletseng, kapa mosebetsing o mong o entsweng ka letlalo, ke letheba la lepera; le tla bontshwa moprista. 50Moprista o tla tadimisisa letheba leo, a kwalle ka matsatsi a supileng seo letheba le leng ho sona. 51Ka la bosupa, ekare ha moprista a bona hoba letheba le kekile seaparong, ditshweleng tse otlolohileng, kapa ho tse tshekaletseng, kapa letlalong, leha e le mosebetsing o mong o entsweng ka letlalo, ke letheba la lepera le topetseng; se jewang ke lona se sesila. 52Ho tla tjheswa seaparo seo, kapa ditshwele tse otlolohileng, kapa tse tshekaletseng tsa lene, kapa tsa boya, leha e le mosebetsi ofe le ofe wa letlalo o nang le letheba, etswe e le lepera le topetseng; e ka kgona o tjheswe ka mollo. 53Empa ha moprista a bona hoba letheba ha le a ka la keka seaparong, le ditshweleng tse otlolohileng, kapa ho tse tshekaletseng, kapa mosebetsing ofe le ofe wa letlalo, 54moprista o tla laela hore ho hlatsuwe seo letheba le leng ho sona, mme moprista o tla se kwalla la bobedi ka matsatsi a supileng. 55Etlare hobane se nang le letheba se hlatsuwe, moprista o tla se tadimisisa; ha a bona hoba letheba ha le a ka la fetoha mmala, le hobane ha le a ka la keka, se ntse se le ditshila, mme se tla tjheswa ka mollo: ke phureho ka lehlonong la sona, leha e le ka bophumulehong ba sona. 56Empa etlare hobane letheba le hlatsuwe, moprista ha a le tadimisisa, mme a bona hoba le sobane, o tla le hahola, le tlohe seaparong, kapa letlalong, kapa ditshweleng tse otlolohileng, kapa ho tse tshekaletseng. 57Ha letheba le ka boela la hlaha seaparong, kapa ditshweleng tse otlolohileng, kapa ho tse tshekaletseng, leha e le mosebetsing ofe le ofe o entsweng ka letlalo, ke lekgopho la lepera; seo le leng ho sona se tla tjheswa ka mollo. 58Empa seaparo, kapa ditshwele tse otlolohileng, kapa tse tshekaletseng, leha e le mosebetsi ofe le ofe wa letlalo o hlatswitsweng moo letheba le hlakohileng, o tla hlatsuwa la bobedi, mme o tla hlweka.

59Ke wona molao bakeng se letheba la lepera diaparong tsa boya, kapa tsa lene, leha e le ditshweleng tse otlolohileng, kapa ho tse tshekaletseng, leha e le mosebetsing ofe le ofe o entsweng ka letlalo, ho tle ho bolelwe ka wona ha ntho e hlwekile, leha e sa hlweka.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index