Search form

LUKA 10

Thomo ya barutuwa ba mashome a supileng.

1Kamora taba tseo, Morena a boela a bea ba bang ba mashome a supileng, mme a ba roma ka bobedi, hore ba mo etelle pele metseng yohle, le nqalong tsohle moo yena a neng a tla ya teng. 2A ba a re ho bona: Kotulo e kgolo; basebetsi empa ha ba bakae; rapelang ke hona monga kotulo, hore a romele basebetsi kotulong ya hae. 3Tsamayang! Bonang, nna ke le roma jwaloka dikonyana hara diphiri. 4Le se ke la nka mokotlana wa tjhelete, leha e le mokotla wa mofaho, kapa dieta; le se ke la dumedisa motho tseleng. 5Leha e le ntlo efe le efe, eo le kenang ho yona, le qale ka ho re: Kgotso e be tlung ena. 6Ha mora wa kgotso a le teng moo, kgotso ya lona e tla dula ho yena, ha ho se jwalo, e tla kgutlela ho lona. 7Le dule tlung eo, le ntse le eja, le enwa se ntshwang ke bona; hobane ya sebetsang o lokelwa ke moputso wa hae. Le se ke la ya tlung e nngwe le e nngwe. 8Leha e le motseng ofe le ofe, oo le kenang ho wona, mme ba le amohela, le je se bewang pela lona. 9Le fodise ba kulang ba teng, mme le ba bolelle, le re: Mmuso wa mahodimo o atametse ho lona. 10Empa leha e le motse ofe le ofe, oo le kenang ho wona, mme ba sa le amohele, le tswele diterateng tsa wona, le re: 11Esita lona lerole la motse wa lona, le kgomaretseng maoto a rona, re le hlohlorela ho lona; leha ho le jwalo, le tsebe hobane mmuso wa Modimo o atametse ho lona. 12Ke a le bolella hore: Ka tsatsi lela, motse oo o tla fihlelwa ke bothata bo fetisang ba Sodoma.

Jesu o omanya metse e sa bakang.

13Ho madimabe wena, Korasine! Ho madimabe wena, Bethsaida! Hobane mehlolo e entsweng hara lona, hoja ya be e entswe Tire le Sidone, metse eo e ka ba e bakile kgale ka masela a mahwashe le ka molora. 14Ka baka leo, le tla fihlelwa ke bothata bo fetisang bo tla hlahela Tire le Sidone, ka tsatsi la kahlolo. 15Haele wena Kapernauma, ya phahamisitsweng ho fihlela lehodimong, o tla kokobetswa ho fihlela nqalong ya bafu.

16Ya le utlwang, o a nkutlwa; mme ya le lahlang, o a ntahla; mme ya ntahlang, o lahla ya nthomileng.

Ho kgutla ha barutuwa. — Ditaba tse senoletsweng masea.

17Ba mashome a supileng ba kgutla ba thabile, ba re: Morena, re hlotse le bona batemona ka lebitso la hao. 18A re ho bona: Ke ne ke tadima Satane a ewa lehodimong jwaloka lehadima. 19Bonang, ke le neile matla a ho hata dinoha, le diphepheng, le matla wohle a sera; mme ha ho letho le tla le etsa hampe. 20Leha ho le jwalo, le se ke la thaba kahobane le hlola meya, haholo le thabe kahobane mabitso a lona a ngodilwe mahodimong.

21Ka yona nako eo, Jesu a inyakallela moyeng, a re: Ke a o rorisa, Ntate, Morena wa lehodimo le wa lefatshe, kahobane ditaba tsena o di patetse ba bohlale le ba kelello, mme o di senoletse masea. Ho jwalo, Ntate, hobane ke kamoo o ithatetseng kateng. 22Dintho tsohle ke di neilwe ke Ntate; mme ha ho ya tsebang hoba Mora ke mang, haese Ntate, le hoba Ntate ke mang, haese Mora, le eo Mora a ka ratang ho mo senolela yena. 23A ntoo retelehela ho barutuwa ba hae, a re ho bona, ba le kathoko: Ho lehlohonolo mahlo a bonang tseo le di bonang! 24Hobane ke re ho lona: Baporofeta ba bangata le marena ba ratile ho bona tseo le di bonang, mme ha ba ka ba di bona, le ho utlwa tseo le di utlwang, mme ha ba ka ba di utlwa.

Setshwantsho sa Mosamaria.

25Yaba moruti e mong wa molao o ema, a leka Jesu, a re: Moruti, ke tla rua bophelo bo sa feleng ha ke etsa eng? 26A re ho yena: Na ho ngodilweng molaong? O balang teng? 27A araba, a re: O tla rata Morena, Modimo wa hao, ka pelo ya hao yohle, le ka moya wa hao wohle, le ka matla a hao wohle, le ka kgopolo ya hao yohle; le wa heno, o mo rate jwalokaha o ithata. 28Jesu a re ho yena: O arabile hantle; etsa hoo, mme o tla phela. 29Empa yena, kahobane a rata ho ipea ya lokileng, a re ho Jesu: Mme wa heso ke mang na? 30Jesu a bua, a re: Motho e mong o ne a theohile Jerusalema ho ya Jeriko; a wela hara dihlola; tsa mo hlobodisa, tsa mo ntsha dikotsi, tsa ntoo ikela, tsa mo siya a le makgatheng a ho shwa. 31Moprista a tshoha a theoha ka tsela eo; yare ha a mmona, a mo kwekwetla. 32Ka mokgwa o jwalo le Molevi a fihla moo, mme ha a mmona, a mo kwekwetla. 33Empa Mosamaria e mong, wa moeti, ha a etla moo a leng teng, yare ha a mmona, a mo utlwela bohloko. 34A atamela, a tlamella maqeba a hae, a a tshela ka ole le ka veine; mme a mmea peleseng ya hae eo a e kaletseng, a mo isa tlung ya baeti, a mo okela teng. 35E sa le hosasa, ha a tloha, a ntsha didenare tse pedi, a di nea monga ntlo, a re ho yena: Mo oke, mme seo o tla se ntsha ka ho fetisa sena, ke tla se lefa mohla ke kgutlang. 36Jwale, wena, ha o lekanya, ke mang ho ba bararo bao e bileng wa habo ya wetseng hara dihlola na? 37A re: Ke ya mo etseditseng mohau. Yaba Jesu o re ho yena: Eya, mme o etse jwalo le wena.

Maretha le Maria.

38Ba re ba ntse ba tsamaya, a kena motsaneng o mong. Mosadi e mong, ya bitswang Maretha, a mo amohela tlung ya hae. 39O ne a na le ngwanabo, ya bitswang Maria, ya bileng a tla, a dula maotong a Jesu, a mamela lentswe la hae. 40Empa Maretha o ne a tshwerwe haholo ke ho sebetsa tse ngata, a ba a tla ho Jesu, a re: Morena, hleka ha o re letho ha ngwaneso a ntesa ke sebetsa ke le mong? O mmolelle hle hore a nthuse. 41Empa Jesu a araba, a re ho yena: Maretha, Maretha, o belaela, o ikgathatsa ka tse ngata; 42kanthe ntho e hlokwang e nngwe feela; mme Maria o ikgethetse kabelo e ntle, eo a ke keng a e amohuwa.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index