Search form

LUKA 12

Jesu o tshabisa batho boikaketsi; — le tshabo ya batho, — le sebe sa ho nyefola Moya, — le takatso ya leruo, — le tshepo ya ho tshepa leruo (ka setshwantsho sa morui), — le dipelaelo.

1Ho sa le jwalo, batho ba dikete ba ne ba phuthehile hammoho, ba bile ba hatellana; mme Jesu a qala ho bua le barutuwa ba hae pele, a re: Le tshabe ditomoso tsa bafarisi, e leng boikaketsi. 2Hobane ha ho letho le kwahetsweng le sa tlo ka le kwahollwa, leha e le ntho e patilweng e sa tlo ka e tsejwa. 3Ka baka leo, tsohle tseo le di buileng lefifing di tla utlwahala leseding; le tseo le di nyenyeletsang tsebeng diphaposing, di tla bolelwa dihlorong tsa matlo. 4Empa ke re ho lona le leng metswalle ya ka: Le se ke la tshaba ba bolayang mmele, mme kamorao ha ba na ho hong hoo ba ka ho etsang. 5Empa ke tla le lekanyetsa eo le tshwanetseng ho mo tshaba; tshabang eo, ereng hobane a bolaye mmele, a nang le matla a ho dihela motho diheleng. E, ke re ho lona: Eo le mo tshabe. 6Dirobele tse hlano hleka ha di rekwe ka peni tse pedi na? Leha ho le jwalo, Modimo ha o lebale le se seng sa tsona. 7Esita le qoba tsa moriri wa dihlooho tsa lona di badilwe kaofela. Se tshabeng ke hona; le fetisa dirobele tse ngata.

8Ke re ho lona: E mong le e mong ya tla mpolela pela batho, Mora motho le yena o tla mmolela pela mangeloi a Modimo; 9empa ya ntatolang pela batho, o tla latolwa pela mangeloi a Modimo.

10E mong le e mong ya sebileng Mora motho, a ka tshwarelwa; empa ya nyefotseng Moya o Halalelang, a ke ke a tshwarelwa.

11Etlare ha ba le isa masinagogeng, le pela baholo le babusi, le se ke la belaella mokgwa oo le tla ikarabela ka wona, leha e le seo le tla se bolela; 12hobane Moya o Halalelang o tla le ruta, ka yona nako eo, seo le tshwanetseng ho se bolela.

13E mong hara bongata a re ho yena: Moruti, bolella ngwaneso hore a arolelane lefa le nna. 14Empa Jesu a re ho yena: Monna, ke mang ya mpeileng moahlodi, leha e le moaroledi wa lona? 15A eketsa a re ho bona: Iponeleng, le ipoloke bakeng sa takatso ya leruo; hobane bophelo ba motho bo ke ke ba tswa bongateng ba dintho tseo a di ruileng, leha di mo atetse haholo. 16A ba bolella le setshwantsho, a re: Masimo a morui a ne a beile haholo. 17Yaba o nahana ka ho yena, a re: Ke tla etsa jwang; hobane ha ke na moo nka bokellang dijo tsa ka teng? 18A re: Seo ke tla se etsa ke sena: Ke tla qhaqha mediko ya ka, ke hahe e meholo; mme ke tla bokella teng dijo tsa ka kaofela le mesebetsi ya ka; 19mme ke tla re ho moya wa ka: Moya, o na le mesebetsi e mengata e bokelletsweng dilemo tse ngata; phomola, o je, o nwe, o nyakalle. 20Empa Modimo wa re ho yena: Lewatla towe! Ka bosiu bona, moya wa hao o tla latwa ho wena; mme dintho tseo o di lokisitseng, e tla ba tsa mang na? 21Ya ipokellelang matlotlo, a mpa a sa ruele ho Modimo, o jwalo.

22Yaba o re ho barutuwa ba hae: Ka baka leo, ke re ho lona: Le se ke la belaela ka tsa ho phela ha lona, ka seo le tla se ja, leha e le ka sa mmele, ka seo le tla se apara. 23Bophelo bo fetisa dijo, le mmele o fetisa diaparo. 24Lemohang makgwaba; ha a leme, ha a kotule, ha a na ntlo moo a bolokelang teng, leha e le modiko; mme Modimo o a a fepa. Le fetisa dinonyana hakakang! 25Ke mang hara lona ya ka eketsang boemo ba hae ka setswe se le seng ka ho belaella teng? 26Mme jwale, ha esita tse nyenyane di le hlola, le ipelaetsa keng ka tse ding? 27Lemohang dikgahla kamoo di melang kateng; ha di sebetse, ha di ohle; leha ho le jwalo, ke re ho lona: Esita le Salomone, kganyeng yohle ya hae, ha a ka a ba le seaparo se jwaloka sa e nngwe ya tsona. 28Mme jwale, erekaha Modimo o apesa jwalo jwang ba naheng, bo leng teng kajeno, mme hosasane bo se bo tla lahlelwa seboping, na haholo o ke ke wa le apesa lona batho ba tumelo e nyenyane! 29Ka baka leo, le se ke la batla seo le tla se ja le seo le tla se nwa, mme le se ke la ipelaetsa; 30hobane dintho tseo kaofela di batlwa ke ditjhaba tsa lefatshe; empa Ntata lona o tseba hobane le a di hloka; 31le mpe le batle mmuso wa Modimo pele, mme ntho tseo kaofela le tla di ekeletswa.

32Mohlatswana, se tshabe, hobane ho kgahlile Ntata lona ho le fa mmuso.

Jesu o kgothatsa ka taba tsa dithuso. — Tsa ho lebela, — le tsa dipontsho tsa nako tsena.

33Bapatsang ka tseo le nang le tsona, mme le fane; iketsetseng mekotla e sa tsofaleng, letlotlo le sa feleng mahodimong, moo leshodu le sa atameleng teng, le moo tshwele e sa senyeng. 34Hobane, moo letlotlo la lona le leng teng, ke moo le dipelo tsa lona di tla ba teng.

35Matheka a lona a tlangwe, mme mabone a lona a tuke. 36Le lona le be jwaloka batho ba lebeletseng morena wa bona hore na o tla kgutla neneng bohading, hore, etlere ha a fihla, a kokota, ba mmulele hanghang. 37Ho lehlohonolo bahlanka bao, morena ha a fihla, a tla ba fumana ba fadimehile! Kannete ke re ho lona: O tla itlama, a ba dudise dijong, mme o tla atamela, a ba sebeletse. 38Leha a ka tla tebelong ya bobedi, leha a ka tla tebelong ya boraro, mme a ba fumana ba le jwalo, ho lehlohonolo bahlanka bao. 39Le lemohe hoba, hola monga ntlo a ka tseba nako eo leshodu le tla tla ka yona, a ka lebela, a se ke a lesa ntlo ya hae ya phunngwa. 40Jwale, le lona le itokise; hobane Mora motho o tla tla ka nako eo le sa e hopolang.

41Yaba Petrose o re ho yena: Morena, setshwantsho seo hleka o se bolella rona feela kapa u se bolella le bohle na? 42Morena a re: Mohlahlobi ke ofe ya kgabane, ya bohlale, eo monga hae a mmeileng moalosi wa bahlanka ba hae, ho ba nea dijo tsa bona ka nako e tshwanelang? 43Ho lehlohonolo mohlanka eo, etlareng ha morena wa hae a etla, a mo fumane a ntse a etsa jwalo. 44Kannete ke re ho lona: O tla mmea moalosi wa mesebetsi ya hae kaofela. 45Empa ekare ha mohlanka eo a ka bua pelong ya hae, a re: Morena wa ka o diehile ho tla; mme jwale a qala ho otla bahlanka ba batona le ba batshehadi, a eja, a enwa, a tahwa, 46morena wa mohlanka eo o tla tla ka tsatsi leo a sa mo lebellang, le ka hora eo a sa e tsebeng; mme o tla mo pomahanya dikoto, a mo fe kabelo ya hae le ba sa tshepeheng. 47Mohlanka ya tsebileng thato ya morena wa hae, mme a sa ka a lokisa letho, le ho etsa thato ya morena wa hae, o tla otlwa haholo. 48Empa ya sa kang a tseba, mme a entse ditaba tse tshwanelwang ke kotlo, o tla otlwa hanyenyane. E mong le e mong ya neilweng haholo, ho tla batlwa haholo ho yena; mme ya laeleditsweng haholo, ho tla botswa haholo ho yena.

49Ke tlile ho dihela mollo lefatsheng; mme ke sa batlang, ha o se o tukile? 50Ke na le kolobetso eo ke tla kolobetswa ka yona; mme ke e hlolohetswe hakakang, e be e phethehe! 51Na le lekanya hoba ke tlile ho kenya kgotso lefatsheng na? Ke re ho lona: Tjhe, empa e le karohano. 52Hobane ho tloha jwale, batho ba bahlano ba ntlo e le nngwe ba tla arohana, ba bararo ba lwantshe ba babedi, ba babedi ba lwantshe ba bararo. 53Ntata motho o tla arohana le mora wa hae, le mora a arohane le ntatae; mma motho o tla arohana le moradi wa hae, le moradi a arohane le mmae; matsala motho o tla arohana le ngwetsi ya hae, mme ngwetsi e arohane le matsala yona.

54A ntoo re ho bongata: Mohla le bonang leru le nyoloha Bophirimela, le ye le phakise le re: Pula e tla na. Mme ho fele ho be jwalo.55Ere ha le bona ha foka moya o tswang nqa Borwa, le re: Ho tla futhumala. Mme ho fele ho be jwalo. 56Baikaketsi! le tseba ho lemoha tshobotsi ya lehodimo le ya lefatshe, mme nako ena ha le tsebe keng ho e lemoha?

Poelano.

57Mme ha le ikgethele keng se lokileng e le lona? 58Jwale, ha o eya ho morena le eo le tsekisanang le yena, o phehelle ho fedisa taba le yena le sa le tseleng le yena, esere mohlomong a o hulela pela moahlodi, moahlodi yena a o neela mohlanka wa lekgotla, mme mohlanka a o kgarameletsa teronkong. 59Ke a o bolella, o ke ke wa tswa teng, o eso ho lefe le tjheletana e horeletseng.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index