Search form

LUKA 8

Setshwantsho sa mojadi.

1Kamora tseo, a nna a ya le metse le metsana, a ntse a ruta, a bolela Evangeli ya mmuso wa Modimo; ba leshome le metso e mmedi ba ya le yena. 2le basadi ba bang, ba neng ba fodisitswe meya e mebe le malwetse: e le Maria, ya bitswang Magdalena, eo batemona ba supileng ba neng ba tswile ho yena; 3le Johanna, mosadi wa Khusa, qhoku ya Heroda, le Susanna, le ba bang ba bangata ba neng ba sebeletsa Jesu ka tseo ba nang le tsona.

4Yare ha bongata ba boholo ba batho ba tswang metseng bo phuthehetse ho yena, a bua le bona ka setshwantsho, a re: 5Mojadi o ne a tswile ho ya jala dijalo tsa hae; eitse ha a ntse a jala, dijalo tse ding tsa wela pela tsela; tsa hatwa ke batho, mme dinonyana tsa lehodimo tsa di ja kaofela. 6Tse ding tsa wela majweng; tsa mela, tsa ba tsa pona ke ho hloka leswe. 7Tse ding tsa wela hara meutlwa; meutlwa ya mela hammoho le tsona, ya di pupetsa. 8Tse ding tsa wela mobung o motle; tsa mela, tsa beha ha lekgolo. Yare hobane a bolele tseo, a howa, a re: Ya nang le ditsebe ho utlwa, a utlwe.

9Barutuwa ba hae ba mmotsa hore na setshwantsho seo se re eng? 10A re: Lona, le neilwe ho tseba diphiri tsa muso wa Modimo; ba bang ba mpa ba di utlwa ka ditshwantsho, hore ho boneng ba se ke ba bontshisa, le ho utlweng ba se ke ba utlwisisa. 11Jwale, setshwantsho ke sena: Dijalo, ke lentswe la Modimo; 12ba pela tsela ke ba utlwang; hamorao, Diabolose o a tle, a hlakole lentswe dipelong tsa bona, hore ba se ke ba dumela, le ho bolokeha. 13Ba majweng, ke bao e reng ha ba utlwile, ba amohele lentswe ka thabo; empa bao ha ba na metso, ke ba dumelang ka mehla e seng mekae; mme ere mohla moleko, ba kwenehe. 14Tse wetseng meutlweng, ke ba utlwileng lentswe; empa ha ba ntse ba eya, ba pupetswa ke dipelaelo tsa lefatshe, le lerato la lefumo, le menyaka ya bophelo bona, mme ba se ke ba beha dijo. 15Mme tse wetseng mobung o motle, ke ba utlwileng lentswe ka dipelo tse ntle, tse molemo; ba le boloka, mme ba beha dijo ka tiisetso.

16Ha ho motho, ekareng ha a hoteditse lebone, ya le kwahelang ka pitsa, leha e le ho le bea tlasa malao; empa o le hloma kandelareng, hore ba kenang ba bone lesedi. 17Hobane ha ho letho le sephiring, le sa tlo ka le bonahala, mme ha ho letho le patilweng, le sa tlo ka le tsejwa le ho hlahela pepeneng. 18Ka baka leo, bonang kamoo le utlwang kateng; hobane ho tla newa ya setseng a ena le ntho; empa ya se nang letho o tla amohuwa le seo a lekanyang hoba o na le sona.

Mma Jesu le banababo.

19Jwale, mmae le banababo ba tla ho yena; empa ba sitwa ho mo atamela ka baka la bongata. 20A tsebiswa, ha thwe: Mmao le banabeno ba eme kantle, ba rata ho o bona. 21Empa a araba, a re ho bona: Mme le banabeso ke ba utlwang lentswe la Modimo, ba etsang ka lona.

O kgutsisa sefefo.

22Ka tsatsi le leng, a kena sekepaneng le barutuwa ba hae; a re ho bona: A re tsheleleng mose wane. Mme ba tloha. 23Ba re ba sa ya, a ithoballa; mme sefefo sa moya sa ba tsohela letsheng, sekepana se ne se tlala metsi, mme ba ne ba tsielehile. 24Yaba ba atamela, ba mo tsosa borokong, ba re: Monghadi, Monghadi, re a timela! Empa yena hobane a tsohe, a kgalemela moya le maqhubu a metsi; mme a kgutsa, ha esa hantle. 25A ba a re ho bona: Tumelo ya lona e kae? Ba mpa ba tshaba, ba makala, ba bolellana, ba re: Na enwa ke mang, ha a laela le yona meya le metsi, mme di mo utlwe?

Jesu o fodisa motho ya nang le motemona naheng ya Bagergesene.

26Ba fihla naheng ya Bagergesene, e tadimaneng le Galelea. 27Yare ha Jesu a theohetse fatshe, a kgahlanyetswa ke monna e mong wa motse, ya nang le batemona; e ne e se e le kgale a sa apare kobo, a sa dule le tlung, empa a le mabitleng. 28Eitse ha a bona Jesu, a howa, a itihela pela hae, a re ka lentswe le leholo: Taba ya ka le wena ke efe, Jesu, Mora Modimo o hodimodimo? Ke a o rapela, o se ke wa ntlhokofatsa. 29A rialo kahobane Jesu a ne a laela moya o ditshila ho tswa mothong eo. Hobane e ne e se e le kgale o mo tshwere; mme o ne a kile a holehuwa ka mahlaahlela, a tlangwa maoto ka ditshepe; empa o ne a robile ditlamo tseo, a susumeletswa feelleng ke motemona. 30Jesu a mmotsa, a re: Lebitso la hao o mang? A re: Ke Legione. Hobane batemona ba bangata ba ne ba kene ho yena. 31Ba mo rapela, ba re, a se ke a ba laela ho ya sekoting. 32Mohlape wa dikolobe tse ngata o ne o le teng moo, o fula thabeng; ba mo rapela, ba re, a ba dumelle, ba kene ho tsona, a ba a ba dumelle, ba kene ho tsona, a ba a ba dumella. 33Jwale, batemona ba tswa mothong eo, ba kena dikolobeng; mme mohlape wa mathela selomong, wa itihela letsheng, mme wa bipelwa. 34Yare ba di alositseng, ha ba bona ho entsweng, ba baleha, mme ba ya bolela motseng le naheng. 35Yaba batho ba tswela ho ya bona ho entsweng; ba fihla ho Jesu, ba fumana motho eo batemona ba tswileng ho yena a dutse maotong a Jesu, a apere, a ena le ditaba: mme ba tshaba. 36Ba boneng ba ba phetela kamoo ya neng a kile a ba le batemona a fodisitsweng kateng. 37Yaba batho bohle ba kamathoko a naha ya Bagergesene ba rapela Jesu hore a tlohe ho bona; hobane ba ne ba tshwerwe ke tshabo e kgolo. Haele yena a kena sekepaneng, a kgutla. 38Monna eo batemona ba tswileng ho yena a mo rapela, hore a mo dumelle ho ya le yena; empa Jesu a mo kgutlisa, ka ho re: 39Boela tlung ya hao, o bolele tse kgolo tseo Modimo o o etseditseng tsona. A ya, a bolella ba motse kaofela tseo a di etseditsweng ke Jesu.

Tsoso ya moradi wa Jairuse; — phodiso ya mosadi ya nang le phallo ya madi.

40Eitse hobane Jesu a kgutle, a amohelwa ke bongata; hobane ba ne ba mo lebeletse bohle. 41Jwale, bonang, ha tla monna ya bitswang Jairuse, eo e leng mmusi wa sinagoge; a itihela maotong a Jesu, a mo rapela hore a kene tlung ya hae; 42hobane o ne a ena le ngwanana a le mong, eo dilemo tsa hae di batlileng ho ba leshome le metso e mmedi, ya neng a le makgatheng a ho shwa. Yare ha Jesu a sa ya, a petetswa ke batho.

43Yaba mosadi ya neng a kula ke phallo ya madi e se e le dilemo tse leshome le metso e mmedi, ya neng a neile dingaka dintho tsa hae kaofela, a sa ka a fodiswa le ke e nngwe, 44o atamela Jesu kamorao, a ama qola ya seaparo sa hae; yaba phallo ya hae ya madi e kgaotsa hang. 45Jesu a re: Ke amilwe ke mang na? Ha ba latola bohle, Petrose le ba nang le yena ba re: Monghadi, bongata bo o peteditse, bo a o hatella, mme o bolela jwang, ha o re: Ke amilwe ke mang? 46Empa Jesu a re: E mong o nkamile, hobane ke tsebile hoba matla a mang a tswile ho nna. 47Yare mosadi eo ha a bona hobane ha a ka a pateha, a tla ka ho thothomela, a itihela pela hae, a bolela pontsheng ho batho kaofela seo a mo amileng ka baka la sona, le kamoo a phakisitseng a fodiswa kateng. 48Jesu a re ho yena: Beta pelo, moradi wa ka; tumelo ya hao e o pholositse; eya ka kgotso.

49A re a sa bua, ha fihla e mong ya tswang ha mmusi wa sinagoge, a re ho yena: Moradi wa hao o shwele; o se ke wa kgathatsa moruti. 50Empa Jesu ha a utlwa, a mo araba, a re: Se tshohe, dumela feela, mme o tla pholoha. 51Eitse ha a fihlile tlung, a se ke a dumella le a mong ho kena, haese Petrose le Jakobo le Johanne, le ntata ngwanana le mmae. 52Ba ne ba lla kaofela, ba mo llela; empa Jesu a re: Se lleng; ha a shwa, o mpa a robetse. 53Mme ba mo tsheha, hobane ba ne ba tseba hoba o shwele. 54Empa yena a ba ntshetsa bohle kantle, a mo tshwara letsoho, a phahamisa lentswe, a re: Ngwanana, tsoha. 55Yaba moya wa hae o kgutlela ho yena, a tsoha kapele. Jesu a laela hore ba mo fe dijo. 56Batswadi ba hae ba tsota; a mpa a ba laela hore ba se ke ba bolella motho se entsweng.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index