Search form

MAREKA 12

Setshwantsho sa balemi le sa lejwe la sekgutlo.

1Jwale, a qala ho bua le bona ka ditshwantsho, a re: Motho o ne a hlomile tshimo ya merara, a e sireletsa ka motero; a tjheka sehatelo teng, a haha tora, a e laeletsa balemi, a ntoo eta. 2Ka nako ya dijo, a romela mohlanka ho balemi, hore a nke ditholwana tsa morara ho balemi. 3Ba mpa ba mo tshwara, ba mo otla, mme ba mo kgutlisa a le feela. 4A boela a romela ho bona mohlanka e mong; empa yena ba mo betsa ka majwe, ba mmata hlooho, mme ba mo kgutlisa ka dihlong. 5A boela a roma e mong; yena ba mmolaya. A roma ba bang ba bangata; ba otla ba bang, ba bang ba ba bolaya. 6Jwaloka hobane a sa na le mora wa hae, ya leng mong, ya ratwang, le yena a mo romela ho bona e le wa qetello, a re: Ba tla hlonepha mora ka. 7Empa balemi bao ba bolellana, ba re: Eo ke mojalefa; tlong, re mmolayeng, lefa e tle e be la rona. 8Ba mo tshwara, ba mmolaya, ba ntoo mo lahlela kantle ho tshimo ya merata. 9Hleka monga tshimo ya merara o tla etsa jwang na? O tla tla, a timetse balemi bao, mme tshimo ya merara o tla e nea basele. 10Ana ha le eso ho ka le bala lengolo le reng: Lejwe leo bahahi ba neng ba le lahlile, ke lona le entsweng motheo wa sekgutlo? 11Le entswe le jwalo ke Morena, mme ke le makatsang mahlong a rona. 12Jwale ba rata ho mo tshwara, empa ba tshaba bongata; hobane ba ne ba tseba hore o lekantse bona ka setshwantsho seo. Ba mpa ba mo tlohela, ba ikela.

Jesu o botswa dipotso bakeng sa lekgetho le ntshetswang Sesare, — le sa tsoho ya bafu, — le sa molao o moholo.

13Yaba ba romela ho yena ba bang ba bafarisi le ba Baheroda, hore ba mo tshwase ka dipolelo tsa hae. 14Bao ba tla, ba re ho yena: Moruti, re a tseba hoba o wa nnete, le hoba ha o re letho ka motho; hobane ha o tadime tshobotsi ya batho, empa tsela ya Modimo o e ruta ka nnete. Hleka ho a re lokela ho ntshetsa Sesare lekgetho, kapa ha ho jwalo na? Re ntshe, kapa re se ntshe? 15Empa yena, ka ho lemoha boikaketsi ba bona, a re ho bona: Le ntekelang na? Ntlisetseng denare, ke e bone. 16Ba e tlisa. Yaba o re ho bona: Setshwantsho sena ke sa mang, le lengolo lena ke la mang? Ba re ho yena: Ke la Sesare. 17Yaba Jesu o ba araba, a re: Ntshetsang Sesare tseo e leng tsa Sesare, mme le ntshetse Modimo tseo e leng tsa Modimo. Mme ba mo tsota.

18Jwale basadusi, ba latolang tsoho ya bafu, ba tla ho yena, ba mmotsa, ba re: 19Moruti, Moshe o re ngoletse, a re: Ekare ha moholwane wa mmona a shwele, mme a siile mosadi, a mpa a sa ka a siya bana, moenae a nke mosadi wa hae, a hlahisetse moholwane wa hae bana. 20Ho ne ho le bara ba supileng ba motho a le mong; e moholo a nka mosadi, mme a shwa a sa siye ngwana. 21Wa bobedi le yena a mo nka, mme a shwa a sa siye ngwana le yena; le ho wa boraro ha eba jwalo. 22Ba supileng bao ba mo nka, mme ha ba ka ba siya bana; kamora bona kaofela, mosadi le yena a shwa. 23Hleka ha ho le jwalo, tsohong ya bafu, mohla ho tsohuwang, mosadi eo e tla ba wa ofe ho bona, haele mona e bile mosadi wa bona ba supileng? 24Jesu a ba araba, a re: Na ho lahleha ha lona hase kahobane le sa tsebe Mangolo, leha e le matla a Modimo na? 25Hobane mohla ho tsohuwang bafung, ha ho ka ke ha nyalwa, leha e le ho nyadiswa, empa batho ba tla ba jwaloka mangeloi mahodimong. 26Haele hore bafu ba tla tsoha, hleka ha le a ka la bala bukeng ya Moshe, kamoo Modimo o buileng le yena kateng, sehlahleng, wa re: Ke nna Modimo wa Abrahama, le Modimo wa Isaaka, le Modimo wa Jakobo? 27Modimo hase Modimo wa bafu, empa ke Modimo wa ba phelang. Lona, le lahlehile haholo.

28E mong wa bangodi, ya ba utlwileng ha ba arabana, ha a bona hobane o ba arabile hantle, a mo atamela, a mmotsa, a re: Molao wa pele ho melao yohle ke ofe na? 29Jesu a mo araba, a re: Molao wa pele ho melao yohle ke o reng: Utlwa, Iseraele; Morena, Modimo wa rona, ke Morena a nnotshi, 30mme o rate Morena, Modimo wa hao, ka pelo ya hao yohle, le ka moya wa hao wohle, le ka kgopolo ya hao yohle, le ka matla a hao wohle; ke wona molao wa pele. 31Mme wa bobedi o tshwanang le wona ke o reng: Rata wa heno jwalokaha o ithata. Ha ho molao o moholo ho yona eo. 32Mongodi a re ho yena: Ke hantle, moruti; o boletse ka nnete ha o re: Modimo o mong, mme ha ho o mong haese wona; 33mme ho o rata ka pelo yohle, le ka kgopolo yohle, le ka moya wohle, le ka matla wohle, le ho rata wa habo motho jwaloka ha motho a ithata, ho fetisa ditjheso le mahlabelo wohle. 34Jesu, ha a mmona hoba o arabile ka kelello, a re ho yena: Ha o hole le mmuso wa Modimo. Mme ha ho a ka ha hlola ho eba motho ya betang pelo ho mmotsa.

Kreste ke mora mang?

35Jesu, ha a ntse a ruta tempeleng, a bua, a re: Bangodi ba bolela jwang hore Kreste ke mora wa Davida? 36Athe yena Davida o boletse ka Moya o Halalelang, a re: Morena o itse ho Morena wa ka: Dula letsohong la ka le letona, ke be ke bee bao e leng dira ho wena bonamelo ba maoto a hao. 37Na ha yena Davida a mmitsa Morena wa hae, e ka ba mora wa hae jwang? Mme bongata bo boholo bo ne bo mo utlwa ka thabo.

Bangodi ba nyatswa ke Jesu.

38Thutong ya hae, a re ho bona: Sesefang bangodi ba ratang ho itsamaela ka kobo tse telele, le ho dumediswa mapatlelong; 39ba ratang ditulo tse kapele masinagogeng le ditulo tse kapele meketeng; 40ba metsang matlo a basadi ba bahlolohadi, ka ho re, ba ba etsetsa merapelo e melele. Ba tla ahlolwa ka kahlolo e fetisisang.

Kabelo ya mosadi wa mohlolohadi.

41Jesu o ne a dutse malebana le polokelo ya letlotlo, a tadimile kamoo batho ba nokelang ditjhelete kateng, polokelong ya letlotlo. Barui ba bangata ba ne ba nokela tse ngata. 42Yaba ho tla mosadi wa mohlolohadi ya fumanehileng, a nokela tjheletana tse pedi, tse bang farethine. 43Jesu a bitsa barutuwa ba hae, a re ho bona: Kannete ke re ho lona: Mohlolohadi enwa ya fumanehileng o noketse ho fetisa bohle ba noketseng polokelong ya letlotlo. 44Hobane bohle ba noketse ba nkile ho tlallweng ha bona; empa enwa o noketse a nkile bofumanehing ba hae, o noketse hohle hoo a neng a na le hona, hohle hoo a neng a phela ka hona.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index