Search form

BAROMA 15

1Jwale, rona ba matla, re tshwanetse ho jara mefokolo ya ba fokolang, mme re se ke ra batla ho kgahlisang rona feela.2Motho ka mong ho rona a kgahlise ngwanabo ka ho mmatlela se molemo ho yena, se ka mo hahisang. 3Hobane Kreste le yena ha a ka a batla tse mo kgahlisang, empa ho bile jwalokaha ho ngodilwe, ho thwe: Dikomang tsa ba o rorelang di nkwetse hodimo. 4Hobane taba tsohle tse ngodilweng pele, di ngodilwe ho re ruta, hore, ka ho mamella le ka ho tshediswa ke Mangolo, re tle re be le tshepo.

5Modimo wa mamello le wa tshediso o ke o le nee ho ba le kgopolo e le nngwe e mong ka nqa ho e mong, ho Jesu Kreste, 6bohle hammoho le tle le tlotlise Modimo, e leng Ntata Morena wa rona Jesu Kreste, ka molomo o le mong. 7Le amohelane ke hona, jwalokaha Kreste le yena a le amohetse, e be tlotliso ya Modimo.

8Mme ke re: Jesu Kreste e bile monemotse wa ba lebollo ya emelang nnete ya Modimo, hore a tle a phethe ditshepiso tse etseditsweng bontatemoholo; 9le hore baditjhaba ba tle ba tlotlise Modimo, ka baka la mohau wa wona; jwalokaha ho ngodilwe, ho thwe: Ka baka leo, ke tla o tumisa hara baditjhaba, ke binele lebitso la hao dipesaleme. 10Ho itswe hape: Lona, baditjhaba, le nyakalle le setjhaba sa wona. 11Ha boelwa ha thwe: Lona ditjhaba tsohle, bokang Morena; mo roriseng, lona batho bohle. 12Esaia le yena o itse: Ho tla hlaha lehlomela la Jese, e leng ya tla ema ho busa ditjhaba, mme baditjhaba ba tla mo tshepa.

13Jwale, Modimo wa tshepo o le tlatse ka thabo yohle le ka kgotso yohle tumelong, tshepo ya lona e tle e ekeletswe ka matla a Moya o Halalelang.

Seo Pauluse a bolelang mosebetsi wa hae ka sona. — Morero wa maeto.

14Haele nna, banabeso, ke a tshepa hore le lona le tletse molemo, le hoba le tletse le tsebo yohle, mme le hona le ka tseba ho eletsana. 15Empa banabeso, nqe nngwe ke le ngoletse phatlalatsa, ke ntse ke re, ke le hopotsa ditaba ka baka la mohau oo ke o filweng ke Modimo, 16ke tle ke be monemotse wa Jesu Kreste hara baditjhaba, ka ho phetha tsa boprista ba Evangeli ya Modimo, hore kabelo ya baditjhaba e tle e be e natefelang Modimo, e ntse e halaletswe ke Moya o Halalelang.

17Ke moo ke nang le lebaka la ho ithorisa ho Jesu Kreste tabeng tseo e leng tsa Modimo. 18Hobane nka sitwa ho bolela letho leo Kreste a sa kang a le etsa ka nna, ho tlisa baditjhaba kutlong, ka dipolelo le ka mesebetsi, 19ka matla a mehlolo le a meeka, le ka matla a Moya wa Modimo; ke bile ka hasa Evangeli ya Kreste, ho qala ka Jerusalema le mathoko a yona ho ya qetella ka Iliria. 20Mme jwale, ke bile ka phehella hoba ke bolele Evangeli moo Kreste a neng a eso ho bolelwe teng, hore ke se ke ka haha motheong wa ba bang. 21Ho mpe ho be jwalokaha ho ngodilwe, ho thwe: Bao a neng a eso ho ka a bolelwa ho bona, ba tla bona, le ba neng ba eso ho ka ba utlwa taba tsa hae, ba tla utlwisisa.

22Ke yona taba e nthibetseng hangata ho le etela. 23Empa jwale, haele moo ke se ke se na sebaka naheng tsena, mme kahobane esale kentse ke lakatsa ho le etela, e se e le dilemo tse ngata, 24ke tla le etela ha ke ya Spania; hobane ke tshepile hore ke tla le bona, ha ke haola naha ya lona, le hore ke lona le tla nkisa teng, ha ke se ke kgotswe hanyenyane ke lona.

25Haele jwale, ke ya Jerusalema, ho ya sebeletsa bahalaledi. 26Hobane ba Masedonia le ba Akaea ba ratile ho bokella dithuso tse tla abelwa bahalaledi ba fumanehileng ba Jerusalema. 27Ke re, ba ratile, athe ba fela ba le molato ho bona ruri; hobane baditjhaba ha ba abetswe menono ya bona ya moya, le bona ba tshwanetse ho ba abela menono ya nama. 28Jwale, etlare hobane ke phethe hoo, mme ke behe tholwana eo matsohong a bona, ke tla ya Spania, ke feta ha lona. 29Mme ke tseba hore ha ke etla ho lona, ke tla tla ka hlohonolofatso e ngata ya Evangeli ya Kreste.

30Jwale, banabeso, ke a le rapela, ka baka la Morena wa rona Jesu Kreste, le ka lerato la Moya, hore le lona le tle le ntwanele merapelong eo le nketsetsang yona ho Modimo; 31hore o tle o ntwele ho ba sa dumeleng ba Judea, le hore bahalaledi ba Jerusalema ba tle ba amohele hamonate thuso eo ke e isang ho bona; 32ke tle ke le etele ka thabo, ka ho rata ha Modimo, mme ke kgatholohe ha lona. 33Jwale, Modimo wa kgotso o be le lona bohle! Amen!

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index