Search form

BAROMA 16

Dikeletso, ditumediso.

1Ke le laeletsa Fibi, kgaitsedi ya rona, lekgabunyane la kereke ya Kenkrea. 2Le tle le mo amohele Moreneng, jwalokaha bahalaledi ba tshwanelwa ke ho amohelwa, mme le mo thuse nthong tsohle tseo a ka le hlokang ho tsona; hobane le yena o thusitse ba bangata, le nna ka sebele.

3Ntumedisetseng Prisila le Akila, batlatsi ba ka ho Jesu Kreste; 4ba kileng ba ntella dihlooho tsa bona ho mpholosa; mme hase nna feela ke ba lebohang, ba lebohuwa le ke dikereke tsohle tsa baditjhaba. 5Ntumedisetseng le kereke e ka tlung ya bona. Ntumedisetseng Epainete, moratuwa wa ka, eo e leng thakangwaha ya Akaea ho Kreste. 6Ntumedisetseng Maria, ya re sebeleditseng haholo. 7Ntumedisetseng Andronika le Juniase, batswala ba ka, ba kileng ba tlangwa le nna, mme ba tumile hara baapostola, mme e bile ba pele ho nna ho Kreste. 8Ntumedisetseng Ampliase, moratuwa wa ka Moreneng. 9Ntumedisetseng Urbane, motlatsi wa rona mosebetsing wa Kreste, le Stakise, moratuwa wa ka. 10Ntumedisetseng Apelle, ya kgabane ho Kreste. Ntumedisetseng le ba ha Aristobule. 11Ntumedisetseng Herodione, motswala wa ka. Ntumedisetseng ba ntlo ya Narsise, ba leng Moreneng. 12Ntumedisetseng Trifene le Trifose, basadi ba sebeletsang Morena. Ntumedisetseng Persida, moratuwa wa rona; le yena o sebeditse haholo tshebeletsong ya Morena. 13Ntumedisetseng Rufuse, mokgethwa wa Morena, le mmae, eo e leng le mme. 14Ntumedisetseng Asinkrite, le Flegone, le Hermese, le Patrobase, le Hermase, le baena ba nang le bona. 15Ntumedisetseng Filologe, le Julia, le Nerea, le ngwanabo, le Olimpa, le bahalaledi bohle ba nang le bona. 16Dumedisanang ka kako e halalelang. Dikereke tsa Kreste kaofela di a le dumedisa.

17Jwale, banabeso, ke a le kgothatsa, ke re, le iponele ho ba hlahisang dikgaohano le dikgopiso ka ho senya thuto eo le ithutileng yona, mme le ba sesefe. 18Hobane batho ba jwalo ha ba sebeletse Morena wa rona Jesu Kreste, ba mpa ba sebeletsa dimpa tsa bona feela, mme ba kgelosa dipelo tsa ba se nang molato ka dipolelo tse kgahlehang le ka tse tjhatjhehisang. 19Empa ho utlwa ha lona ho tsebilwe ke bohle; ke le thabela ke hona, empa ke rata ha le ka ba bohlale botleng, mme le be dithoto bobeng. 20Modimo wa kgotso ke wona o tla phakisa o robokele Satane katlasa maoto a lona. Mohau wa Morena wa rona Jesu Kreste o be le lona. Amen!

21Timothea, molekane wa ka mosebetsing, o a le dumedisa; Lusiuse, Jasone, le Sosipatere, batswala ba ka, ba le dumedisa.

22Nna, Tertiuse, mongodi wa lengolo lena, ke a le dumedisa Moreneng. 23Gaiuse, moamohedi wa ka le wa kereke yohle, o a le dumedisa. Eraste, molotolotsi wa motse, o a le dumedisa, le Kwartuse, ngwanabo rona.

24Mohau wa Morena wa rona Jesu Kreste o be le lona bohle. Amen!

25Jwale, ho ya nang le matla a ho le tiisa Evangeling ya ka, le polelong ya Jesu Kreste, ka tshenolo ya sephiri se neng se kwahetswe mehleng ya boholoholo, 26empa jwale se pepesitswe ke mangolo a baporofeta, mme, ka taelo ya Modimo o sa feleng, se senoletswe ditjhaba tsohle, di tle di finyelle kutlong ya tumelo; 27ke re, ho yena, e leng Modimo o bohlale o nnotshi, e be letlotlo ka ho sa yeng kae, ka Jesu Kreste! Amen!

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index