Search form

LOS HECHOS 12:11

11Te dǎtnùní ní nene váha saní núú‑dě, te ní cutnùní iní‑dé, te ní cachí‑dé:

—Ndáá sá Yǎ Ndiǒxí ní tendaha‑gǎ espíritú‑ǎⁿ ní quixi‑xi ní dácǎcu ñaha‑xi xìi‑í cuèndá sá và cáhní ñàha té Hèrodés. Te dava ñáyiu isràél ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑yu cuèndá sá nǐ cuiní té Hèrodés cahni ñaha‑dě xii‑í —duha ní cachí‑dé sátá nǐ cutnùní iní‑dé.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index