Search form

LOS HECHOS 19:9

9Te davá‑yu ío sàá iní‑yu ñá ní cuìní‑yu quɨndáá iní‑yu, te ío ní cáháⁿ cuèhé‑yu cuèndá Jèsús xɨtɨ́ veñúhu núú dàva‑gá‑yu. Te té Pǎblú ní ndee‑dé veñúhu cuáháⁿ‑dé ndɨhɨ ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús. Te ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu ní sáháⁿ‑dé scuèlá té Tìranú ní dácuáhá ñàha‑dé xií‑yu.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index