Search form

LOS HECHOS 2:42

42Te ío ní xíndedóho‑yu tnúhu ní cáháⁿ cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xií‑yu tnúhu‑gá, te ío váha ní xíndecú‑yu ní xóo ndatnúhu váha‑yu. Te ní xóo caxi càhnú‑yu cuèndá náhǎ‑yu sá dúcáⁿ nǐ quide Jèsús cútnàhá vátá cáhní ñàha‑gá‑güedé xii‑gá, te ní xóo cáháⁿ ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index