Search form

LOS HECHOS 20:1

Té Pǎblú cuáháⁿ‑dé distrìtú Macèdoniá ndɨhɨ distrìtú Grèciá

1Te òré ñá túú‑gǎ ní quìde dusáⁿ‑yu, te ní cana ñaha tě Pǎblú xii nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús ní cáháⁿ‑dé dóho‑yu nàcuáa cadá‑yu. Te ní quide ndee ìní ñáhá‑dě xií‑yu, te ní tnɨɨ‑dé ichi cuáháⁿ‑dé distrìtú Macèdoniá.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index