Search form

LOS HECHOS 20:4

4Te cuáháⁿ ndɨhɨ‑dé té Sopàtér tée ñuú Bèreá, ndɨhɨ té Arìstarcú, ndɨhɨ ɨɨⁿ tée nàni Segundú. Te ndɨ ndùú cue tée‑áⁿ cúú‑güedě cue tée ñuú Tesàlónicá. Te tnàhá té Gǎyú tée ñuú Dèrbé, ndɨhɨ té Timùteú cuáháⁿ ndɨhɨ‑dé, te tnàhá té Tìquicú ndɨhɨ té Trǒfimú cuáháⁿ ndɨhɨ‑dé, te úú cue tée‑áⁿ cúú‑güedě cue tée distrìtú Àsiá. Te nchaa cue tée‑áⁿ cuǎháⁿ ndɨhɨ‑güedé té Pǎblú.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index