Search form

LOS HECHOS 21:35-36

35-36Te nchìcúⁿ ñáhǎ‑yu cuáháⁿ ní quexìo ndéé nàcuáa càa nchio cuìní‑yu cahni ñàhá‑yu xii‑dé ni cùu. Te níhi ní cáháⁿ‑yu xǎhǎⁿ‑yu sá cáhní ñàha‑güedé, te xíǎⁿ ní ndacani ñaha‑güedě ndécá ñàha‑güedé cuásaá nchio‑ǎⁿ.

Té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé sá ñà túú cuěchi‑dé

37Te cuánguɨhu‑güedé cuàrtél ndɨhɨ té Pǎblú ní cùu, te ní xáhaⁿ‑dě xii tée cùu capitáⁿ cúnùu‑gá:

—Càháⁿ ndàhú‑í núú‑n cùndetu‑n na cúñaha‑ǐ ɨɨⁿ ǔú tnúhu xií‑yu —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě.

Te tée tàxi tnuní‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě:

—¿Náa tnàhá yòhó càháⁿ‑n tnǔhu grìégú?

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index