Search form

LOS HECHOS 22:17

Té Pǎblú ní cani‑dé cuèndú nàcuáa ní xáhaⁿ Jèsús cada‑dé quɨ́hɨ́ⁿ‑dé ñuú núú xǐndecu ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél

17Te ní xáhaⁿ tùcu té Pǎblú:

—Te ní ndee‑í cuándixi‑í ñuú Jerusàlén. Te ní sáháⁿ‑í veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu ní cáháⁿ ndɨhɨ‑í Yǎ Ndiǒxí, te ní dácótó nǔú ñáhá‑xí sǎ méé Jèsús ní xiní‑í xɨtɨ́ veñúhu,

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index