Search form

LOS HECHOS 26:20

20Te díhna‑gá ñáyiu ñuú Dàmascú ní cáháⁿ‑í tnúhu‑gá núǔ‑yu, te ní xáhaⁿ‑ǐ xií‑yu sá dáñǎ‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu, te cáháⁿ ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí, te cadá‑yu mee‑ni sǎ vǎha cuèndá cutnùní iní dava‑gá‑yu sá nǐ dáñǎ‑yu nchaa sá ñà túú vǎha ní xóo cadá‑yu. Te ducaⁿ‑ni nì xáhaⁿ‑ǐ xii ñáyiu ñuú Jerusàlén ndɨhɨ ñáyiu nɨhìí nàcióⁿ Isràél ndɨhɨ nchaa ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index