Search form

LOS HECHOS 4:34

34Te ñá túú tnàhí ni cùndahú‑yu díhúⁿ, chi nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ ñuhu‑xi, ndɨhɨ nchaa ñáyiu càa vehe‑xi ní nadìcó‑yu, te da ɨɨⁿ da ɨɨⁿ ndachìúⁿ‑yu ní nadìcó‑yu òré xíní ñùhú‑yu díhúⁿ.

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index